Retningslinjer ved reise og karantene – rødt nivå

Her finner du de gjeldende retningslinjene ved reise og karantene ved Barratt Due musikkinstitutt.

Generelt 

For ansatte ved Barratt Due musikkinstitutt gjelder følgende: 

 • Barratt Due fraråder alle utenlandsreiser, også private. Dersom en reise likevel anses som strengt nødvendig skal nærmeste leder kontaktes for vurdering av dette i samråd med ledelsen. 
 • Eventuelle reiser i Barratt Dues regi skal initieres av nærmeste leder. Den reisende forplikter seg til å holde seg oppdatert på gjeldende reiseråd og anbefalinger gitt av BDM og myndigheter. 

For BDM er det viktig at vi gjør det vi kan for ikke å bringe smitte inn i vårt system. Dersom vi må stenge virksomheten vil dette store konsekvenser for våre ansatte, elver og studenter. 

Vi anbefaler for øvrig at studenter og ansatte som planlegger å reise eller er på reise holder seg oppdatert på reise og karanteneregler på følgende sider:  

 

Innreisekarantene 

10-dagers regelen 
BDM følger et strengt smittevernsregime og har som fremste regel at alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 dager, jfr covid-19 forskriften §4.  

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på følgende sider om karantene og innreise:  

 

Unntak fra karanteneplikt 

Ved jobbreiser 
Hovedregelen er at alle personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt (røde områder) skal i karantene i 10 døgn, jf. covid-19-forskriften § 4. Oversikten over røde områder er inntatt som vedlegg A til forskriften.

Det er imidlertid noen unntak fra hovedregelen, blant annet for arbeidsreisende jf. Covid-19-forskriften § 6c.

Personer som ankommer Norge fra EØS/Sveits kan få unntak for karantene i arbeidstiden dersom de:

 1. a) har testet negativt for korona etter ankomst til Norge,
 2. b) testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge,
 3. c) har opphold på enerom i de 10 første døgnene i Norge (gjelder ikke dersom personen bor i Norge), og
 4. d) ikke i løpet av de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, vedlegg B.

Selv om covid-19 forskriften åpner for unntak for personer som ankommer fra EØS/Sveits områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag jf. Vedlegg B kan disse kun benyttes unntaksvis ved BDM. Kun i tilfeller der karantene gir betydelige konsekvenser for drift og for student/elevtilbud kan unntaket benyttes. Disse unntakstilfellene skal vurderes særskilt i ledelsen. Personer som har arbeid/oppdrag mindre enn 10 dager etter innreise skal melde dette til nærmeste leder/oppdragsansvarlig snarest mulig for vurdering og planlegging av alternativ undervisning. 

Bruk av unntaket skal være avtalt på forhånd med nærmeste leder. Barratt Due må gjøre en risikovurdering på at unntaket er forsvarlig og at Barratt Due som arbeids-/oppdragsgiver har på plass tiltak for å redusere smitterisiko, samt vurdere hvilke ekstra smittevernstiltak som skal igangsettes knyttet til unntakstilfellet.

Unntaket fra karantene for arbeidsreisende gjelder kun i arbeidstiden, og personene skal fortsatt være i fritidskarantene i 10 døgn.

 

Følgende regler gjelder for bruk av unntaksparagrafen: 

Benyttelse av unntaksparagrafen (etter avtale) innebærer to negative tester, der den første testen skal være påvist negativ før igangsetting av arbeidet/oppdraget. 

Forutsetningen for å kunne benytte unntaksparagrafen ved BDM er: 

 • Ved ankomst til Norge via Gardermoen eller Svinesund skal ankomne umiddelbart henvende seg til teststasjonen for koronatest dernest må du ta en test nummer to, tidligst tre dager etter ankomst til Norge. Det skal gå minst 72 timer mellom første og andre test.  
 • Testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge. 
 • Før arbeid-/oppdragstaker kan arbeide ved BDM må første test være negativ. Vedkommende skal være i fritidskarantene i 10 døgn.  
 • Selv om du får negativt svar på test 1 skaltest 2 gjennomføres. 

 

Arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger (fra Sverige og Finland):  

 • Må være avtalt og avklart med nærmeste leder. 
 • Personer som jevnlig krysser grensen til Norge fra røde områder i Sverige og Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de testes for korona minst hver syvende dag. Testen må tas i Norge. Arbeidsreisende som kommer i enkelttilfeller eller mer sporadisk må følge testregime med to tester som gjelder for resten av EØS.
 • Unntaket fra karantene gjelder kun i arbeidstiden, og personene skal fortsatt være i fritidskarantene i 10 døgn.

Dersom arbeidet/oppdraget skal foregå i andre lokaler enn de som tilhører BDM skal eventuell bruk av unntaksregelen være i full overenstemmelse med arrangøren/samarbeidspartnere og deres praksis.   

 

Fritidsreiser  

Så lenge du følger rådene for smittevern og kan du reise i Norge.  

Vi har alle et felles ansvar for å følge smittevernrådene: 

 • Ikke reis når du er syk
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hold minst en meters avstand til andre

BDM følger regjeringens reiseråd som fraråder alle utenlandsreiser, også private reiser, og unødvendige innenlandsreiser da dette øker smitterisikoen og du risikerer å måtte gå i karantene ved hjemkomst. Ansatte bes bruke sunn fornuft med hensyn til private reiser og er personlig ansvarlig for beslutningen om å reise og med den risikoen det kan medføre. Nærmeste leder må orienteres dersom den ansatte skal reise til et område med høy smittefare.  

Selvforskyldt karantene på grunn av reise utenlands kan føre til bortfall av arbeidsinntekt i karanteneperioden. 

 

Arbeid/oppdrag hos andre arbeidsgivere 

Dersom du velger å ta på deg arbeid hos andre arbeids- og oppdragsgivere som ikke er i regi av BDM plikter man å være innforstått med konsekvensene dette kan medføre.  

Ansatte som bryter myndighetenes reiseråd og anbefalinger om å ikke reise vil kunne nektes sykepenger i den påfølgende karantenen ved retur til Norge. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden. 

Arbeidsgiver kan innenfor styringsretten beslutte at den ansatte ikke skal møte på jobb/til oppdrag ved mistanke om smittefare. Arbeidsgiver kan også be om at den ansatte oppgir gjennomført reiser til områder hvor det foreligger smitterisiko for å kunne vurdere om det er behov for ekstra smittevernstiltak  

Kostnader til innkvartering ved karantene dekkes ikke av Barratt Due.  

VV 05.11.2020