Instrumentalopplæring

Instrumentalopplæringen ved Barratt Due har individuell undervisning for nybegynnere mellom 6 og 9 år på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, piano, horn, obo og fagott.
Hovedsponsor

 

Instrumentalopplæringen gir nybegynnerundervisning og samspill til og med 4. klassetrinn. Elevopptak skjer i hovedsak det året elevene starter i 1. klasse. Instrumentalopplæringen er rettet mot familier som ønsker å satse på musikk som en viktig del av barnets hverdag. Det gis individuell undervisning til nybegynnere på strykeinstrumenter, klaver, obo og fagott. 

Målet er å gi nybegynnere et grunnlag til å kvalifisere seg til å satse på musikk

Elever i barneskolealder kan søke om å prøvespille for orkesterplass i Barneorkesteret eller Kammerensemblet (strykere), og fra 5. klasse søke om plass ved Musikk på Majorstuen (strykere, blåsere, klaver).

Informasjon

Søknadsfristen på Instrumentalopplæringen  er 15. desember 2023 for oppstart høsten 2024.

For nybegynnere er det en enkel opptaksprøve i form av en gruppeprøve og en samtale:

 • Opptaksprøven starter med musikalsk samhandling med barna i gruppe. Gruppeprøven varer i ca. 15 minutter.
 • Etter gruppeprøven foretar vi en samtale på ca. 5-10 min. med barnet og foresatte om motivasjon og forventninger.

 

Opptaksprøven avdekker i hvilken grad elevene har de ferdigheter som er nødvendige for å nyttiggjøre seg individuell undervisning på Instrumentalopplæringen. Etter samtalen med foresatte vurderer vi om eleven har tilstrekkelig evne og motivasjon til å nedlegge den innsatsen som kreves.

Ferdighetene som vurderes er:

 • Puls
 • Rytme
 • Synger rent
 • Høre, vise/gjengi om toner er lyse eller mørke, og om bevegelse til lysere eller mørkere toner
 • Oppmerksomhet/fokus under læringsaktiviteten
 • Samhandling med lærer
 • Samhandling i gruppen

 

En fagjury avgjør hvilke elever som får plass. Momenter som vektlegges av juryen er måloppnåelse i faglige ferdigheter, motivasjon og forståelse for krav til oppfølgning med foresatte hjemme. Dersom antallet kvalifiserte søkere overstiger antallet ledige plasser, avgjør Instrumentalopplæringens leder hvem som får plass.

 Faktura fra den enkelte lærer – hovedinstrument:

Skoleåret 2023-2024:

 • 45 minutter spilletime kr 730,-  inkl. leie av lokale kr. 47,50
 • 60 minutter spilletime kr 905,- inkl. leie av lokale kr. 62,-
 • 33-36 uker per skoleår.
 • Fakturarutiner jfr. avtale med den enkelte lærer (selvstendig næringsdrivende).

Faktura fra Barratt Due musikkinstitutt:

(Priser for skoleåret 2023-2024. Justeres årlig for nytt skoleår)

 • Musikk-/samspillgruppe kr 5.375 pr. semester.
 • Akkompagnement kr 790 pr. semester.
 • Faktura sendes med forfall august/desember, ca. 33 uker per skoleår.

Deltagelse og fravær

 • Elevplass Instrumentalopplæring Barratt Due forutsetter deltagelse hovedinstrument og musikk-/samspillgruppe.
 • Det pedagogiske opplegget forutsetter at man følger et helt skoleår.
 • Undervisningen i musikk-/samspillgruppen gis som ukentlige gruppetimer på 60 minutter i 33 uker per år jfr. Årsplan/semesterplan. Vi følger stort sett Oslo-skolenes skolerute med ferier/fridager, med oppstart ca. 01.09. og avslutning ca. 01.06.
 • Barnet videreføres automatisk til nytt semester/skoleår.
 • Utmelding må skje skriftlig innen 15. 12./15.05., for å unngå neste semesterbetaling.
 • Det gis ikke refusjon for elevfravær. Det gis refusjon ved avlyst musikk-/samspillgruppe mer enn 2 ganger pr semester. 

 

Foresattes ansvar

 • Holde seg oppdatert på informasjon via Barratt Dues interne kanaler. Tilgang til disse blir gitt etter opptak.
 • Delta på utvikingssamtale en gang per semester
 • Oppdatere mobilnummer og e-post som vi kan nå dere på.
 • Melde sykefravær snarest mulig.
 • Søke permisjon i god tid

 

Øving og motivasjon

 • Det er viktig at foresatte legger til rette for at eleven har en god ramme rundt daglig øving hjemme. 
 • Eleven trenger aktiv bistand og inspirasjon til daglig øving; til å spille musikkstykkene som skal øves inn, terpe ekstra på det som er vanskelig, synge, klappe rytmer, øve på å lese og skrive noter, terpe på tekniske øvelser og utføre øvrige hjemmeoppgaver.
 • Tidspunkter for undervisning på hovedinstrument og i gruppe varierer. Også etter skoletid (om ettermiddagen) og lørdager er det undervisning ved Barratt Due musikkinstitutt.
 • Elever som ikke får orkesterplass eller plass ved Musikk på Majorstuen, eller som ønsker et annet aktivitetsnivå, anbefales å søke andre musikkskoler eller skoleorkestre.

 

Undervisning

 

Hovedinstrument: Alle

 • Spilletimer 45/60 minutter per uke (ut fra alder/modenhet), +- 35 uker per skoleår
 • Samspill: varierende omfang
 • Konsertforberedelser ‐ akkompagnement for strykere og blåsere til huskonsert med generalprøve dekkes av skolepenger for akkompagnement
 • Den enkelte lærer hovedinstrument informerer om oppstart, semesterplan, fakturering hovedinstrument, undervisning og konserter.

 

Musikk-/samspillgruppe på tvers av instrumenter: (nybegynnere)

 • Fokus: Vennskap – Mot til å uttrykke seg – Kunnskap om musikk
 • Gruppe 45 minutter, ca. 33 uker per skoleår:
 • Rytmikk: Sang – Kor, Bevegelse – Dans, Gehør – Lytte
 • Spille for hverandre

 

Musikk-/samspillgruppe: (spilt 1-3 år)

 • Fokus: Vennskap – Rytmikk – Samspill
 • Gruppe 45 minutter, ca. 33 uker per skoleår:
 • Rytmikk: Sang – Kor, Bevegelse – Dans, Gehør – Lytte
 • Spille sammen og for hverandre
 • Noter/teori

Pianistene har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i klavergrupper.

Blåserne har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i blåsergruppe.

Strykerne (fiolin og cello) har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i flere strykeorkestre.

 

 • Den enkelte lærer musikk-/samspillgruppe informerer om oppstart, semesterplan, undervisning og konserter.

 

Prosjekter / samarbeid / verkstedsarbeid: Alle

 • Perioder i henhold til Årsplan/semesterplan som sendes på e-post (etter hvert på Portalsidene).

 

Egenøving hjemme

Instrumentalopplæringen ved Barratt Due legger til rette for mestring og spilleglede på høyt faglig nivå. Undervisningsopplegget med deltagelse på alle øvelser og 1 time egenøving per dag, er det som skal til.

Elevene skal øve på noter til både hovedinstrumenttimen og samspill/orkester. Med mestring og spilleglede, kommer motivasjon og god progresjon.

Fravær

Mye tid og ressurser går med til planlegging og gjennomføring av undervisning og prosjekter. Vi er gjensidig avhengig av hverandre for et at hver enkelt elev skal oppleve mestring og spilleglede i samspill.

Vi har forståelse for at noen kan bli syke eller at logistikken av og til kan være krevende for familier. Det er derfor svært viktig at dere gir beskjed om sykefravær til dirigent (og melder dette i Asimut?), både ved fravær fra spilletimer, ordinære øvelser og under prosjekter.

Annet fravær enn sykefravær skal søkes permisjon for i god tid. Hvis det skulle oppstå behov for tilpasninger tar dere kontakt.

Det kan være en mulighet å søke skolen om fri for å delta på ulike prosjekt , og vi sender gjerne anbefalingsbrev til skolen dersom dette er nødvendig.

Vi ber dere gi beskjed så fort som mulig dersom eleven er syk eller foresatte ønsker å søke permisjon fra enkeltøvelse.

Har du spørsmål, ta kontakt med Håvard Farnes eller Liv Andersen

Ansatte