Musikk på Majorstuen

Majorstuen skole tilbyr, i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, grunnskoleopplæring på 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk.

Søknad og opptak

Søknadsfristen til Musikk på Majorstuen har nå gått ut. 

 

For spørsmål knyttet til opptaksprosessen, ta kontakt med avdelingsleder Liv Andersen eller undervisningskoordinator Elin Wettergreen Værvågen.

Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.

Musikk på Majorstuen skole har 150 elevplasser for elever fra 5. til 10. trinn. Elevene går i egne musikklasser og får  musikkundervisningen integrert i skolehverdagen. Som elev ved Musikk på Majorstuen møter barn og unge Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøver til opplæring i hovedinstrument, orkester/kammermusikk, akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori.

 

 • Fra konserten "Lyden bak Det Uhørte Majorstuen - Majorstuen skole i full symfoni" i Oslo Konserthus tirsdag 22. oktober 2019.

Informasjon

På bakgrunn av et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole ble det i 2008 publisert en rapport ved navn Tid for Talent. Rapportens intensjon var å vurdere situasjon for talentutvikling i musikk i Norge og utrede og foreslå ordninger for fremtiden. I kjølvannet av denne rapporten tok daværende skolebyråd Torger Ødegaard initiativ til opprettelsen av musikklasser i grunnskolen, og det ble satt i gang et prøveprosjekt fra høsten 2011, med Barratt Due musikkinstitutt som innholdsleverandør. Høsten 2014 flyttet tilbudet inn i en nyoppusset Majorstuen skole og fra høsten 2015 gikk tilbudet over i ordinær drift. Musikk på Majorstuen er gratis for alle talenter som blir tatt opp, og dekkes i sin helhet av Oslo kommune.

Musikk på Majorstuen er forankret i gjeldende lov og forskrift om grunnskoleopplæringen og rapporten Tid for talent fra 2008. Tilbudet gir motiverte elever med spesiell interesse og talent innen klassisk musikk betydelig økte muligheter til musikalsk utvikling gjennom en ordinær grunnskole.

 

Formål:

Tilbudet skal være et høykvalitetstilbud i klassisk musikk i tillegg til det som i dag tilbys av musikkundervisning i grunnskolen og ved kulturskolene. 

 

Opplæringen skal:

 • bidra til elevenes muligheter til å lykkes i høyere musikkutdannelse og profesjonell yrkesutøvelse innen musikk og kulturliv 
 • gi differensiert opplæring til elever som viser spesielle talenter innen et område 
 • øke unge musikkinteresserte barn og unges mulighet til deltakelse i musikk 
 • bidra til å forsterke Majorstuen skoles musiske profil

 

Visjon:

Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.

Her finner du samarbeidsavtalen mellom Majorstuen skole og Barratt Due musikkinstitutt.

Søknadsfristen var 15. februar 2021.

Hvem kan søke?
Barn og unge som har gode musikalske ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent i klassisk musikk. Aktuelle instrumenter er fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba, klaver og sang. Vi har også noen få plasser på andre instrumenter, og tar imot søkere på slagverk.

Opptaksprøven består av

 • å fremføre et musikkstykke med varighet 3-5 minutter (evt. utdrag av større verk)
 • bladspill (spille noter du ikke har sett på forhånd)

Klikk her for å se liste over referanseverk til opptak for 5. og 8. trinn

Opptak skjer på grunnlag av

 • Ferdigheter på eget instrument
 • Musikalitet
 • Konsentrasjon og motivasjon

I tilknytning til opptaksprøven gjennomføres en samtale med søkeren og foresatte om motivasjon. Fagjury med faglærere og eksterne musikere fra profesjonelt musikkliv innstiller til Opptakskomiteen. Kvalifiserte elever tilbys plass ut fra ledige plasser på årstrinn og instrument.

Viktige datoer

 • 15. november 2020
 • Siste lørdag i januar, 30. januar 2021 – Åpen dag
 • Mandag 8. februar 2021 kl. 17.00, uke 6 – Informasjonsmøte nye søkere 
 • 15. februar 2021 – Søknadsfrist
 • Uke 10/11 – Opptaksprøver    
 • Uke 12 – Svar til søkere
 • Uke 13 – Svarfrist på tilbud om plass        
 • Onsdag 9. juni – Informasjonsmøte elever og foresatte for neste skoleår (endret fra 2. juni). Møtet skjer digitalt via Microsoft Teams. Har du ikke mottatt lenke, ta kontakt med Eilert Hasseldal eller Elin Wettergreen Værvågen.

Søknadsfrist er 15. februar hvert år.

 

 • Undervisning gis av Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøvere
 • Vi utarbeidet detaljerte læreplaner som synliggjør progresjonen i alle fagene med tanke på helhetlig opplæring
 • Hovedinstrument – enetime, 60 min pr. uke i 36 uker
 • Akkompagnement – enetime, 30 min pr. uke i 8 uker
 • Samspill og interpretasjon – gruppe 2-150 elever, 120 min per uke (organisert i prosjekt/perioder på 60-560 min pr. uke)
 • Bi-instrument – gruppe 2 elever, 30 min pr. uke i 36 uker
 • Teori – 1 t/u
 • Kor – 1 t/u
 • Spennende fellesprosjekter for Musikk på Majorstuen og samarbeid med øvrige avdelinger ved Barratt Due musikkinstitutt.

Musikk på Majorstuen gir talenter innen klassisk musikk de beste muligheter til utvikling på sitt instrument både alene og i samspill med andre elever. Musikk i teori og praksis er et viktig fokusområde som gir våre elever verktøy for dypere musikkforståelse og -utfoldelse.

Musikk på Majorstuen gir elevene den kompetanse, ferdigheter og trygghet de trenger til å treffe sine valg om videre utdanningsretning og yrkesvalg.

Her er mer detaljert informasjon for undervisningen

 

Opplæringsloven §9A Elevenes skolemiljø
Opplæringsloven §9A Elevenes skolemiljø er skjerpet fra høsten 2017, og gjelder skolens ledere, lærere og andre som jobber i skolen. 
 
Alle voksne har plikt til aktivt å legge til rette for et godt psykososialt miljø for elevene, og har plikt til å handle/varsle hvis de opplever at elever blir utsatt for krenkende adferd fra medelever eller voksne.
Ledelsen har også plikt til å ha systemer som sikrer og dokumenterer at alle som jobber i skolen kjenner loven og pliktene som følger. 
 
Ny opplæringslov §9A Elevenes skolemiljø

 • Et skifte i tenkningen: fra «å håndtere mobbing» til aktivt å sikre alle et trygt og godt skolemiljø.
 • Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
 • Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.
 • Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

Les mer her.
 
Ta kontakt med avdelingsleder Liv Andersen hvis du kommer i situasjoner som krever varsling. Ta også kontakt hvis du er i tvil eller har generelle spørsmål til hva §9A betyr for deg i praksis.

Majorstuen skole ligger sentralt til midt på Majorstuen, nære tbanen og trikk/busstopp. 

Besøksadresse: Bogstadveien 74.

Mer informasjon om skolen og tilbudet finner du her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Elin eller Liv

Ansatte