Musikk på Majorstuen

Majorstuen skole tilbyr, i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, grunnskoleopplæring på 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk.
Hovedsponsor

Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker

Musikk på Majorstuen skole har 150 elevplasser for elever fra 5. til 10. trinn. Elevene går i egne musikklasser og får  musikkundervisningen integrert i skolehverdagen. Som elev ved Musikk på Majorstuen møter barn og unge Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøver til opplæring i hovedinstrument, orkester/kammermusikk, akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori.

 

 • Fra konserten "Lyden bak Det Uhørte Majorstuen - Majorstuen skole i full symfoni" i Oslo Konserthus tirsdag 22. oktober 2019.

Informasjon

På bakgrunn av et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole ble det i 2008 publisert en rapport ved navn Tid for Talent. Rapportens intensjon var å vurdere situasjon for talentutvikling i musikk i Norge og utrede og foreslå ordninger for fremtiden.

I kjølvannet av denne rapporten tok daværende skolebyråd Torger Ødegaard initiativ til opprettelsen av musikklasser i grunnskolen. Og det ble satt i gang et prøveprosjekt fra høsten 2011, med Barratt Due musikkinstitutt som innholdsleverandør.

Høsten 2014 flyttet tilbudet inn i en nyoppusset Majorstuen skole og fra høsten 2015 gikk tilbudet over i ordinær drift.

Musikk på Majorstuen er gratis for alle talenter som blir tatt opp, og dekkes i sin helhet av Oslo kommune.

Musikk på Majorstuen er etablert av Oslo kommune som følge av rapporten «Tid for talent, 2008» som ble utarbeidet av Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd. 

 

 • Formål

Motiverte elever med spesiell interesse og talent innen musikk skal gjennom ordinær grunnskole, få økte muligheter til musikalsk talentutvikling. Majorstuen skole tilbyr, i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, grunnskoleopplæring på 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. 

«Tilbudet skal være et høykvalitetstilbud i klassisk musikk i tillegg til det som i dag tilbys av musikkundervisning i grunnskolen og ved kulturskolene.» 

Opplæringen skal: 

– bidra til elevenes muligheter til å lykkes i høyere musikkutdannelse og profesjonell yrkesutøvelse innen musikk og kulturliv. 

– gi differensiert opplæring til elever som viser spesielle talenter innen et område.

– øke unge musikkinteresserte barn og unges mulighet til deltakelse i musikk.

– bidra til å forsterke Majorstuen skoles musiske profil.

 

 • Visjon

«Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.»

Musikk på Majorstuen (M@M) gir talenter innen klassisk musikk de beste muligheter til utvikling på sitt instrument både individuelt og i samspill med andre elever.

M@M har 150 elevplasser for elever fra 5. til 10. trinn. Elevene går i egne musikklasser og får inntil seks timer musikkundervisning innpasset i skolehverdagen.  

Konserter og prosjekter er på ettermiddag/kveld i ukedager og helg. Som elev ved Musikk på Majorstuen mottar elevene undervisning og opplæring fra Norges fremste profesjonelle pedagoger og musikere i fagene hovedinstrument, samspill og interpretasjon, akkompagnement, bruksklaver (biinstrument piano), kor og musikkteori.  

Hovedinstrument og tilknyttede fag gir elevene mulighet til å fordype seg som utøver. Musikk i teori og praksis (MITOP) er verktøy for dypere musikkforståelse og musikkutfoldelse. Elevene får muligheten til å utvikle kompetanse, ferdigheter og trygghet til å foreta egne valg om videre utdanningsretning og yrkesvalg. 

 • Musikkundervisning gis av Barratt Due musikkinstitutts ansatte 
 • Læreplaner synliggjør progresjon for helhetlig opplæring 
 • Hovedinstrument – enetime, 1t i 36 uker  
 • Akkompagnement – enetime, ½ t i 8 uker  
 • Samspill og interpretasjon – gruppe 2t/uke ukentlig/prosjekt 
 • Bi-instrument piano – gruppe 2 elever ½ t i 36 uker  
 • Teori – 1 t i 36 uker 
 • Kor – 1 i 36 uker 
 • K20 Musikk/K20 Produksjon for scene integrert i teori/kor 
 • Prosjekter i klasse/seksjoner/felles M@M/BDM/andre 

 

Søknadsfrist er 15. desember hvert år, for skoleåret etter.

 • Hvem kan søke?

Barn og unge som har gode musikalske ferdigheter og vil videreutvikle sitt talent i klassisk musikk inviteres til å søke. M@M tilbyr plass på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba, slagverk, klaver og sang. Andre instrumenter kan vurderes i spesielle tilfeller. Det kan tilbys plass på bratsj, kontrabass, obo og fagott for søkere med annet instrument. 

 

 • Hvor mange elevplasser er det? 

Totalt antall plasser er 150, fordelt på fagseksjonene blås og slagverk, stryk og klaver/vokal. Rammer for antall plasser på hver fagseksjon og instrument bestemmes ut fra faglige hensyn for samspill. Nøyaktig antall plasser per seksjon bestemmes i forbindelse med elevopptaket og kan variere fra år til år, ut fra elever som allerede har plass i tilbudet og søkere på det enkelte instrument. Ved ledig plass i enkelte seksjoner og klasser kan det tas opp flere elever i andre seksjoner og klasser.  

 

 • Hva koster det? 

Skoleplassen ved M@M og musikkundervisningen er gratis, og er en del av opplæringen i Osloskolen. Dette forutsetter at eleven er folkeregisterert i Oslo kommune.

Det er mulig for elever som er bosatt i annen kommune å søke om plass, men en eventuell skoleplass forutsetter da refusjonsgaranti fra bostedskommunen. Les mer om dette her.

Elevene skaffer sitt eget instrument, utstyr, notestativ og noter. Det er viktig at eleven selv forsikrer instrumentet. 

 

 • Foreningen Musikk på Majorstuen symfoni

I tilknytning til M@M er det opprettet en forening som bidrar til merverdi for Majorstuen skole, ved å søke støtte fra sponsorer til prosjekter sammen med ordinære klasser. Alle elever, uansett hovedinstrument, er medlemmer i foreningen og betaler kun medlemskontingent og evt. instrumentforsikring via foreningen. 

Elev/foresatte som har betalt medlemskontingent kan stemme på årsmøtet i foreningen. 

 

Opptaksprøven består av

 • Fremføring av musikkstykke* med varighet 3-5 minutter (evt. utdrag av større verk).
 • Prima vista/bladspill (spille/synge noter du ikke har sett på forhånd).
 • Samtale med søkeren (eleven) og foresatte om motivasjon og bakgrunn. 

 

*Velg musikkstykke hvor søker opplever spilleglede og mestring. Kontakt elevopptak@bdm.no hvis du har spørsmål om musikkstykke (repertoar) til opptaksprøven.

 

Opptak skjer på grunnlag av

 • Ferdigheter/potensial
 • Musikalitet/talent 
 • Motivasjon/interesse 

 

Hvilke vurderinger gjøres i skoleløpet?

Lærerne i hovedinstrument og støttefag foretar løpende vurdering og veiledning av elevene. Hvert semester avholdes det utviklingssamtale med hovedinstrumentlærer og kontaktlærer. Utviklingssamtalen er en obligatorisk vurdering underveis i tilbudet. Ved lengre tids manglende motivasjon, innsats og progresjon vil eleven, via foresatte, veiledes ut av tilbudet. 

Majorstuen skole og Barratt Due musikkinstitutt har sammen ansvar for drift og videreutvikling av Musikk på Majorstuen skole. Barratt Due musikkinstitutt har ansvar for det musikkfaglige og Majorstuen skole har ansvar for grunnskolefagene.  

 • Likebehandling

Likebehandling er et viktig prinsipp og praksis ved vår saksbehandling. Vi vurderer habilitet og kjennskap til søkere både hos fagjury og opptakskomite før elevopptak gjennomføres.  

 • Antall elevplasser

Totalt antall plasser er 150, fordelt på fagseksjonene blås og slagverk, stryk og klaver/vokal. Rammer for antall plasser på hver fagseksjon og instrument bestemmes ut fra faglige hensyn for samspill.

Nøyaktig antall per seksjon bestemmes i forbindelse med elevopptaket, og kan variere fra år til år ut fra elever allerede i tilbudet og søkere på det enkelte instrument. Ved ledig plass i enkelte seksjoner og klasser kan det tas opp flere elever i andre seksjoner og klasser, hvis det faglige nivået er godkjent. 

 • Fagjury

Fagjuryen for hver enkelt fagseksjon (blås/slagverk, stryk, klaver/vokal) består av faglærere og eksterne musikere/pedagoger fra profesjonelt musikkliv. 

 • Opptakskomite

Opptakskomiteen består av ledelsen for Majorstuen skole og Barratt Due musikkinstitutt. 

 • Innstilling 

Fagjuryen for hver seksjon innstiller søkere i prioritert rekkefølge innad i seksjonen.  

 • Vedtak

Opptakskomiteen vedtar elevopptaket ut fra fagjuryenes innstilling over kvalifiserte søkere, ledige plasser på årstrinn og ledige plasser i fagseksjonen/på instrumentet. 

 • Veien videre

Søkere til M@M er ofte blant de mest viderekomne og motiverte unge utøverne lokalt, og én blant alle søkerne til M@M. Det betyr at kvalifiserte søkere konkurrerer om ledige plasser på trinn, fagseksjon og instrument. 

Avslag på plass sier ikke noe om søkerens fremtid som musikkutøver, men er et uttrykk for situasjonen her og nå. Vi vil derfor oppmuntre alle til å fortsette å utvikle seg gjennom musikken.

Alle søkere vil få tilbud om tilbakemelding fra fagjuryen som beskriver hva søkeren er god på og anbefale hva søkeren kan jobbe med for å utvikle seg videre. Søkere som får avslag, er velkommen til å søke igjen. 

Ved avslag vil kvalifiserte søkere tilbys å stå på venteliste. 

 • Klageadgang

Søkere har anledning til å klage på vedtak om avslag og ventelisteplass ved Musikk på Majorstuen. Fristen er tre uker fra mottatt vedtak. Evt. videre klage sendes til Utdanningsetaten. Siste klageinstans er Statsforvalteren i fylket.

Fristen for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven §29. Regelverket for å se dokumenter i saken finnes i forvaltningsloven §18 og §19. Forvaltningsloven §12 sier at klager kan bruke en fullmektig. 

 • Retningslinjer

Elever og foresatte har valgt skoleplass ved M@M som elevens hovedaktivitet.

Elever og foresatte har valgt skoleplass ved M@M som elevens hovedaktivitet. Hovedaktivitet innebærer at hovedinstrumentlærer, elev og foresatte sammen utarbeider en plan for skoleaktivitetene. Fritidsaktiviteter prioriteres etter obligatorisk undervisning.  

For at skolen skal kunne skape et best mulig læringsmiljø for elevene, er det viktig at alle elever er en del av og bidrar i fellesskapet. Felles musikkfag er organisert ut fra faglige læringsmål og måltall for hovedinstrumentene. Tilpasninger for den enkelte elev gjøres ut fra elevens behov, fellesskapets behov og rammer for tilbudet. 

November 2023

 • 1. november 2023 – søknadsskjema åpner

Desember 2023

 • 4. desember 2023 – Informasjonsmøte kl. 17-18. Majasalen, Majorstuen skole. Inngang E, 2. etg.
 • 15. desember 2023 – Søknadsfrist

Januar 2024

 • Uke 2 – Epost til hver enkelt søker med tidspunkt for opptaksprøve
 • Uke 4 – Opptaksprøver
  • Stryk: Mandag og tirsdag
  • Klaver/vokal: Onsdag
  • Blås/slagverk: Torsdag

Februar 2024

 • Uke 7 – Svar til søkere
 • Uke 8 – Svarfrist på tilbud om plass

Juni 2024

 • 5. juni 2024 – Informasjonsmøte elever og foresatte for neste skoleår kl. 15-17

Opplæringsloven §9A Elevenes skolemiljø
Opplæringsloven §9A Elevenes skolemiljø er skjerpet fra høsten 2017, og gjelder skolens ledere, lærere og andre som jobber i skolen. 
 
Alle voksne har plikt til aktivt å legge til rette for et godt psykososialt miljø for elevene, og har plikt til å handle/varsle hvis de opplever at elever blir utsatt for krenkende adferd fra medelever eller voksne.

Ledelsen har også plikt til å ha systemer som sikrer og dokumenterer at alle som jobber i skolen kjenner loven og pliktene som følger. 
 
Ny opplæringslov §9A Elevenes skolemiljø

 • Et skifte i tenkningen: fra «å håndtere mobbing» til aktivt å sikre alle et trygt og godt skolemiljø.
 • Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
 • Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.
 • Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

 

Les mer her.
 
Ta kontakt med avdelingsleder Liv Andersen hvis du kommer i situasjoner som krever varsling. Ta også kontakt hvis du er i tvil eller har generelle spørsmål til hva §9A betyr for deg i praksis.

Majorstuen skole ligger sentralt til midt på Majorstuen, i umiddelbar nærhet til T-bane og trikk/busstopp. 

Besøksadresse: Bogstadveien 74.

Mer informasjon om skolen og tilbudet finner du her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Håvard eller Liv

Ansatte