Musikklek

Musikklek Barratt Due tilbyr musikalsk lek og samspill for barn fra 0 til 5 år. De morsomme aktivitetene gir et flott grunnlag for videre instrumentalopplæring ved BDM.
Hovedsponsor

Om musikklek

Musikklek er det nye navnet på Barratt Due Musikkbarnehage. Vi har byttet navn for å bedre gjenspeile våre aktiviteter. Barratt Due tilbyr musikkundervisning av høy kvalitet. Våre kvalifiserte og dedikerte pedagoger tilrettelegger undervisningen ut fra barnas musikalske utviklingsnivå. Den pedagogiske innfallsvinkelen er at barnas utvikling og læring springer ut fra deres egne erfaringer. 

 

MUSIKK BERØRER HELE BARNET:

Det tre måneder gamle barnet reagerer spontant på musikk med bevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Musikkundervisning, også for de minste barna, bygger på erkjennelsen av at alle vil ha glede av musikk, og at vi gjennom samhandling og gode opplevelser med musikk, sang og bevegelse kan få utløp for tanker, følelser og fantasi.

 • Sang, lek og rytmiske aktiviteter, rim og regler har betydning for barnets språkfølelse, språkforståelse og musikkglede.
 • Dans og bevegelse utvikler kroppsspråk, koordinasjon, fin- og grovmotorikk, som er grunnleggende for de som ønsker å fortsette med et instrument.
 • Samhandling og samarbeid med andre barn i musikkgruppen gir sosial trening, stimulerer barnas konsentrasjonsevne og gir opplevelsen av å tilhøre et musikkfellesskap.
 • Skapende aktiviteter stimulerer barnets kreativitet og fantasi i alle fag.
 • Musikalsk innlevelse og personlig formidling stimulerer barnets emosjonelle utvikling.

Her kan du søke om plass ved Musikklek Barratt Due.

Vi har løpende opptak, og det er mulig å søke om plass hele året. 

Faglig og praktisk informasjon

Vi har et fortløpende opptak til Musikklek Barratt Due og vi følger «først-til-mølla»-prinsippet. Opptaket foretas kronologisk i forhold til innsendt søknad.

Søknadsskjema finner du her

Semesterbetaling 2023-2024:

 • Musikklektilbudet er lagt opp som et årskurs. Årskurset 2023-2024 består av 2 semestre, totalt 33 undervisningsganger. Årskursavgiften deles på 2 semester og faktureres semestervis.
 • Baby-, 1, 2 og 3 årsgruppene: kr. 5130,- per semester for undervisningstimer à 45
  minutter. 4 og 5 års gruppene: kr. 5645,- per semester for undervisningstimer à 60 minutter.
 • Faktura sendes til den som står oppført som hovedkontakt på søknadsskjemaet.
  Foresatte binder seg økonomisk for et semester. Slutter barnet i løpet av et påbegynt
  semester, vil foresatte bli fakturert for dette semesteret.

For mer informasjon, se våre retningslinjer 2023-2024.

Hvor foregår undervisningen:
Musikklek holder til i Lyder Sagens gt. 2 på Majorstuen. 

 

Organisering og struktur

 • Musikkleks struktur og musikkfaglige innhold er lagt opp som et årskurs
 • Musikkgruppene er inndelt etter årstrinn, dvs. at barn som er født samme år går i samme gruppe
 • Det gis 33 musikktimer pr. undervisningsår, 15 musikktimer høstsemesteret og 18 musikktimer vårsemesteret
 • Undervisningen foregår gruppevis. For 0 til 3-årsgruppene varer gruppetimen 45 minutter. For 4 og 5-årsgruppene varer gruppetimen 60 minutter
  • 0-3 årsgruppene: en foresatt deltar aktivt i undervisningen sammen med barnet
  • 4-5 årsgruppene: hvis ikke noe annet er avtalt, deltar barna uten foresatte til stede.

 

Foresattes deltagelse
I musikkgrupper med barn fra fire måneder til og med tre år er en foresatt per barn også til stede i musikktimene. Foreldre eller foresatte oppfordres til å delta aktivt i undervisningen for på den måten å bidra til at de minste barna raskere føler seg trygge og fortrolige med undervisningssituasjonen.

Våre erfaringer viser at aktive foreldre bidrar positivt til barnas musikalske deltagelse og utvikling. Alle voksne som er tilstede i musikktimene fungerer som rollemodeller. Når vi er aktive og deltagende, smitter vårt initiativ over på barna.

Sentralt i undervisningen

 • SANG
  Sang og aktiviteter som involverer sang er vårt fremste og viktigste musikalske redskap. Stemmen har vi med oss helt fra fødselen, vi pludrer, lager lyder, synger og improviserer lenge før vi lærer å snakke. Sangstemmen er det første “instrumentet” vi tar i bruk når vi tar initiativ til å utvikle barnas musikalitet og evne til å glede seg over musikk.
 • DANS & BEVEGELSE
  Barn reagerer og lærer ved hjelp av sansene og kroppslige erfaringer. Musikk responderer barn spontant på i form av bevegelse og mimikk. Dans og bevegelse, både regissert og spontan, er derfor sentrale aktiviteter i musikkundervisningen. Gjennom dans og bevegelse vil barnet bli kjent med og oppleve musikkens elementer, som er med på å danne grunnlaget for videre musisering og opplevelser med musikk.
 • IMPROVISASJON & SKAPENDE AKTIVITETER
  Barnet lever i øyeblikket, i en verden fylt av fantasi og spontanitet. I musikklek vektlegger vi å tilrettelegge undervisningen slik at den blir en arena for kreativ musikkutfoldelse. Vi eksperimenterer med sang og med stemmen, med instrumenter, med dans, rytmisk bevegelse og andre former for musikalsk samhandling.
  Improvisasjon og skapende aktiviteter har derfor en sentral plass i alt vi foretar oss i musikklek.

 

Forkunnskaper
Musikklek Barratt Due er et åpent tilbud, den er religionsnøytral og ingen forkunnskaper eller spesielle musikalske ferdigheter er nødvendig for å delta. Undervisningen foregår i grupper med andre barn, og omfatter ikke individuell instrumentundervisning.

Lekende samspill
Lekende samspill er en bok skrevet spesielt for Musikklek Barratt Due. Den er forfattet av Tove Doornbos, pedagog og leder for musikklektilbudet, og Pernille Volent, en av musikklektilbudets pedagoger. Boken kan kjøpes i resepsjonen på Barratt Due for kr. 100.

Her finner du informasjon om de forskjellige gruppetilbudene satt opp etter alder, og en oversikt over datoene vi underviser: 

Gruppetilbud og undervisningskalender 2023-2024

Ansatte