Hovedsponsor

Kvalitetssystem for utdanning

Mål og prinsipper

Kvalitetssikringssystemet for Høyskolen Barratt Due (HBD) skal bidra til å sikre og videreutvikle HBDs utdanningsvirksomhet, på en systematisk og god måte.

De overordnede formålene med systemet er som følger:

 • Beskrive og sikre systematisk kvalitetsutvikling ved alle sider av studietilbudet, samt avdekke sviktende kvalitet
 • Dokumentere høyskolens systematiske arbeid med kvalitetssikring
 • Sikre at høyskolen drives i samsvar med Styrets overordnede mål for høyskolevirksomheten
 • Bidra til utvikling av en kvalitetskultur blant studenter og ansatte

 

HBD legger noen viktige prinsipper til grunn for kvalitetsarbeidet og utføringen av dette:

 • Demokratiske prosesser
 • Ansvar i alle ledd
 • Likebehandling
 • Transparens
 • Dokumentasjon

Med disse prinsipper lagt til grunn er det et mål at høyskolen gjennom kvalitetssystemet skal bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

Kvalitetssystemet i praksis

1.

Kvalitessløyfen

2.

Kvalitetsområder

3.

Organisering og ansvarsområder

4.

Årshjul og rapportering

5.

Periodisk programevaluering

6.

Student- og ansattmedvirkning

Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Barratt Due (HBD) er basert på:

 • Universitet og høyskoleloven
  • §1-6 kvalitetssikring
  • Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.

 

 • Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
  • §2-1 krav til systematisk kvalitetsarbeid
  • (1) Universiteter og høyskoler skal ivareta ansvaret for kvaliteten i utdanningen gjennom systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Videre skal institusjonene legge til rette for løpende utvikling av utdanningskvaliteten, kunne avdekke sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning.
  • (2) Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige.
  • (3) NOKUT skal, i samråd med sektoren, gi forskrift om kriterier for institusjonenes kvalitetsarbeid. Kriteriene skal være i tråd med kravene i Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ESG, (europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning) så langt de passer.

 

 • Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
  • § 4-1 Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet
  • 1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
  • (2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
  • (3) Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-3 og kapittel 2 i denne forskrift.
  • (4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud.
  • (5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
  • (6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.
 • Styrets strategi og planer for 2023-2027
  • Samfunnsoppdrag
   Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er en selvstendig privat stiftelse med formål å gi musikkopplæring, -utdanning og -formidling på høyt faglig nivå.

  • Hovedmål
   Forholdene skal tilrettelegges slik at unge talenter kan forløse sitt musikalske potensial, og elever og studenter forberedes til å møte samfunnet som relevante og aktuelle formidlere

  • Delmål
   For elever under 19 år (U19): Skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker. Forutdanning: Tilrettelegge for optimale studieforberedelser til et høyskolestudiumHøyskole: Utdanne internasjonalt konkurransedyktige musikere til det profesjonelle musikkliv.

  • Virksomhet og strategi
   BDM er med sin særpregede struktur en av Europas fremste og mest særpregede utdanningsinstitusjoner, og landets eneste private høyskole for utøvende musikkutdanning innen klassisk musikk. Barn, unge og voksne studenter, undervises derfor ved BDM under ett og samme tak, i tråd med mottoet fra etableringen i 1927, fra musikkbarnehage til konsertpodium.

   En musikerutdanning skiller seg vesentlig fra andre profesjonsutdanninger ved at det for å lykkes, kreves et betydelig instrumentalt og musikkfaglig nivå flere år før inntak til høyere utdanning. Utdanningens utviklingstakt er individuell og for øvrig uavhengig av alderstrinn. BDM er opptatt av å gi vekstmuligheter til hvert talent med individuelt tilpasset undervisning. Inntak til utøvende musikkutdanning på høyskolenivå (bachelor og master) baseres på instrumentalt nivå ved opptaksprøver, ikke på et karaktergrunnlag fra videregående skole.

   Et sentralt mål med den pågående institusjonsutviklingen er å møte behovet for tidlig spesialisering, ved å bygge et anerkjent og forutsigbart 13-årig løp innen utøvende musikkopplæring – og utdanning, samkjørt med Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang læring. Hvert nivå skal bygge på det forrige og forberede til det neste, fra 5. klasse i grunnskolen og frem til og med bachelor- og/eller master i utøvende musikk. BDM tilbyr i dag talentutviklingsprogrammer i størrelsesorden 200 elever i alderen 10 til 19 år, med støtte fra Staten og i samarbeid med Oslo kommune.
   Et viktig ledd i et slikt løp er en studieforberedende forutdanningslinje for unge musikere som sikter mot en karriere som utøvende musiker. Forutdanningslinjen er tenkt etablert som en forsøksordning i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo. I tillegg ønsker BDM å legge til rette for at elever i forutdanning eller i et talentutviklingsprogram og som er kommet spesielt langt, kan ta høyskoleemner mens de fortsatt er under ordinær universitets- og høyskolealder.

   Høyskolenivåene i det 13-årige løpet tilbys av Høyskolen Barratt Due (HBD), som har som mål å utdanne musikere på høyeste internasjonale nivå i et stadig mer krevende arbeidsmarked. HBD er en profesjonsfokusert høyskole for kunstfag rettet mot klassisk musikk, med fokus på det utøvende og learning by doing.

  • Høyskolen Barratt Dues mål og planer
   BDM skal gi utdanning innen utøvende klassisk musikk på høyt internasjonalt nivå. Utdanningen skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem konkurransedyktige i et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked. Utdanningen skal både være relevant og utformes og gjennomføres i nær kontakt med profesjonelle og relevante aktører, herunder Råd for samarbeid med arbeidslivet.

   BDM skal gi videreutdanning i praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk og i musikkdidaktikk for barn. Utdanningene skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem skikket til å undervise elever og unge talenter på alle alderstrinn og nivåer.

  • Følgende seks operasjonaliserbare mål skal hjelpe oss mot det overordnede målet:
  1. Sikre et godt og stabilt studentmiljø med fokus på den enkelte student.
  2. Skape et systematisk samarbeid med profesjonelle musikkmiljøer i Norge slik at samarbeidsaktiviteter kan inngå som faste moduler i utdanningen
  3. HBD skal ha økt fokus på internasjonal student- og lærermobilitet (inn og ut)
  4. Tydeliggjøre utdanningstilbudet til HBD.
  5. HBD skal i dialog med samfunn og arbeidsliv sikre at studieprogrammene utdanner kandidater med relevant kompetanse i dag og for fremtiden, basert på det fremste innen FoU/kunstnerisk utviklingsarbeid.
  6. Sikre gode faglige vilkår for fagmiljøet.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) gjennomfører i 2023-2024 tilsyn med høyskolens systematiske kvalitetsarbeid. 

Tidslinje for tilsynet:

 • 29/08/23: Informasjonsmøte NOKUT
 • 15/10/23: Innsending av dokumentasjon to siste år
 • 30/11/23: Info om behov for ettersending av dokumentasjon
 • 15/01/24: Frist ettersending av dokumentasjon
 • april-24: To dagers tilsynsbesøk
 • Juni -24: HBD mottar utkast til innstilling (frist komm. 10 dager)
 • Juni -24: Ferdig innstilling (fire ukers frist på offentlig uttalelse)
 • Høst -24: NOKUTs styre fatter vedtak

Ansatte