Hovedsponsor

1.

Styringsordning, regelverk og rutiner

1.1. Mål for evaluering
Barratt Due skal ha profesjonelle styringsprosesser og administrative rutiner og forvaltning som fremmer kvalitet.

1.2. Hva skal evalueres og hvordan foregår evalueringen
Området omhandler kvaliteten i dokumenter og prosesser som regulerer lov- og økonomiforvaltning, styrings- og lederfunksjoner. Det skal gjennomføres en årlig (ev hvert andre år) evaluering av følgende områder:

1. Organisasjonskart og styringsordning Barratt Dues organisasjonskart og beslutningsordninger, med spesielt fokus på de områdene som er knyttet til høyskolen.
2. Stillinger med lederansvar Seksjonsledere, avdelingsledere. I tillegg andre relevante administrative stillinger.
3. Studieforskriften
4. Rutinebeskrivelser Relevante rutinebeskrivelser som dekker utdanningsvirksomheten, FoU, IT, økonomi m.m.

Rektorat, administrasjon, HR og ev Styret deltar i evalueringen gjennom åpne evalueringsrunder eller ved skriftlige evalueringsskjemaer.

1.3. Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak
Det er et administrativt ansvar å sikre god kvalitet i styringsordning, regelverk og rutiner. Rektoratet ved Direktøren har ansvar for at evaluering gjennomføres, i samråd med høyskoleleder. Evalueringen foregår i ledergruppe/Rektorat og i Høyskolerådet. Styret involveres der dette er påkrevet eller ønskelig. Det skrives en rapport med anbefalinger/vedtak om utvikling/endringer på aktuelle områder. Direktøren og høyskoleleder har ansvar for oppfølging av tiltak.

1.4. Når skal evaluering foregå
Evaluering skal skje tidlig i vårsemesteret gjeldende år.

Rapporter

Her kunngjøres årsrapporter i henhold til systemets frister.