Hovedsponsor

5.

Periodisk programevaluering

Nasjonale myndigheter pålegger høyere utdanningsinstitusjoner å føre kontroll med studiene i samsvar med bestemmelsene i Lov om universiteter og høgskoler, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) og Forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).Hensikten med en studieprogramevaluering er å vurdere kvaliteten på programmet og kartlegge mulighetene for videreutvikling av programmet. 

På denne siden finner du rutiner og rapporter for periodisk evaluering av HBD studieprogrammer.

Ressurser

Sammensetning av evalueringskomite

 • 1-2 vitenskapelig ansatte fra studiets fagmiljø
 • 1-2 ekstern vitenskapelig ansatte fra tilsvarende eller tilgrensende fagområde
 • 1 ekstern arbeidslivsrepresentant
 • 1-2 studenter
 • 1 representant fra det administrative personalet

Rollefordeling og kommunikasjon

 • Komiteleder: Har ansvar for å lede møter og sikre fremdrift i arbeidet
 • Sekretær: Innkaller til møter, skriver referater og bidrar til sluttrapporten
 • Øvrige medlemmer: Bidrar i diskusjoner og til sluttrapport og eventuelt til spesifikke emner basert på den enkeltes kompetanse.

Alle dokumenter kunngjøres på kommunikasjonsplattformen Teams, i teamet Periodisk evaluering av 4-årig bachelorprogram. Teams brukes også til digitale møter.

Kvalitetsområde til evaluering: programdesign og samfunnsrelevans

Høyskolen Barratt Dues kvalitetssikringssystem består av seks kvalitetsområder. I komiteens arbeid ønsker vi at studieplanen evalueres med et spesielt blikk på området Programdesign og samfunnsrelevans. Programdesign og samfunnsrelevans handler om sammenheng mellom emnene i et studieprogram og de overordnede læringsutbyttene for programmet og om studieprogrammets relevans for samfunns- og arbeidsliv.

 

Komiteens ramme/mandat for arbeidet
HBD ønsker et objektivt blikk på dagens studieprogram med tanke på videre utvikling. Komiteen bes evaluere studieprogrammet og dets relevans for arbeidslivet og for samfunnets kompetansebehov, i dag og i fremtiden, i lys av overordnet visjon. Kommentere styrker og svakheter ved dagens plan, samt gi innspill og råd til videre utvikling av bachelorprogrammet. Hvordan forventes samfunnets kompetansebehov å endre seg, og hvordan kan programmet tilpasses disse endringene?

Komitéens mandat

 • Vurdere om studietilsynsforskriftens krav til akkreditering er tilfredsstillende oppfylt, eventuelt på hvilke områder studiet ikke oppfyller akkrediteringskriteriene
 • Vurdere om studietilbudet har tilfredsstillende gjennomføringsevne og dokumenterte resultater
 • Gi vurderinger og anbefalinger som kan være nyttige for videre utvikling av studietilbudet

 

Rapportering og videre oppfølging

Avdelingsleder/komiteleder utarbeider evalueringsrapport som gjennomgås i HR, Rektorat og Styret. Avdelingsleder og Rektorat er ansvarlig for videre oppfølging av rapporten avhengig av rapportens anbefalinger.

Avdelingsleder har overordnet ansvar for at tiltak igangsettes ved behov og følges opp. Oppfølging av tiltak fordeles mellom programleder, administrasjon og øvrig fagmiljø.

Avdelingsleder har det overordnede ansvar for at prosessen igangsettes og gjennomføres i henhold til forskrifter og interne rutiner.

Komitéen skal utarbeide en rapport som gjør rede for hvordan studiet oppfyller akkrediteringskravene i forskriftene og eventuelle tilleggskrav stilt av Høyskolen Barratt Due, samt om det har tilfredsstillende resultater. Rapporten skal også påpeke områder for videre utvikling.

Innhold i dokumentet:

 1. Sammensetning og mandat for evalueringskomitéen
 2. Oversikt over dokumentasjon som skal fremskaffes for komitéens arbeid
 3. Generell oversikt over studiet
 4. Komitéens vurderinger i henhold til akkrediteringskriteriene
 5. Komiteens samlede vurdering
 6. Dekanens vurdering, beslutning og tiltaksplan

 

Mal med veiledning på rapport for periodisk evaluering ved HBD

Tidligere rapporter fra gjennomførte periodiske evalueringer ved HBD, sortert etter studieprogram

 

4-årig bachelor i utøvende musikk

 

Praktisk pedagogisk utdanning – instrumentalpedagogen