Hovedsponsor
Foto:Magnus Skrede

6.

Student- og ansattmedvirkning

HBD anser studenter og ansatte som sentrale bidragsytere i det systematiske kvalitetsarbeidet. Og legger til rette for aktiv deltakelse i alle områder av kvalitetssystemet. Med formål å få et helhetlig bilde av kvaliteten på studietilbudet, innhenter HBD informasjon fra ulike, relevante kilder. 

Under en redegjørelse for ulike kilder og format på evaluering

Systematisk innhenting av informasjon

Studentene evaluerer undervisning i emner og prosjekter, læringsmiljøet og studiestart, i tillegg til Studiebarometerets undersøkelse som favner bredt.  Undersøkelsene forgår i skriftlig anonym form og som muntlige samtaler og dialoger. HBD erfarer at studentenes stemme er godt representert i informasjonsinnhentingen, og at man samlet sett får et godt bilde på styrker og svakheter i studietilbudet fra et studentperspektiv.

Faglærere i klasse- og gruppeemner evaluerer eget emne gjennom lærerrapport, samme år som emnet evalueres av studentene.  Hovedinstrumentlærere og akkompagnatører møtes til seksjonsmøter der ulike forhold kan adresseres. I kjølvannet av den årlige individuelle evalueringssamtalen med studenten oppsummerer hovedinstrumentlærer undervisningsåret med seksjonsleder ved semesterslutt.

Søkere
Søkere til HBD får tilsendt et kort spørreskjema i kjølvannet av opptaksprosessen og melder tilbake på ulike forhold knyttet til prosessen. Tilbakemeldinger rapporteres i programrapporten

Prøvespilljury
Medlemmene i prøvespillsjuryene får tilsendt et kort, digitalt spørreskjema i kjølvannet av opptaket, der de kan melde tilbake på ulike forhold ved organisering, gjennomføring, og vurdering av søkeres faglige nivå.

Periodiske evalueringer – Artemis – Musikerblikk
Det er svært viktig for HBD å bruke eksterne fra arbeidsliv og utdanningssektoren til å vurdere studieprogrammene og eventuelt andre forhold ved studietilbudet. Dette for å sikre HBD mål om at høyskolens studieprogrammer skal være oppdaterte og samfunnsaktuelle. HBD deltar for tiden i et internasjonalt utvalg i regi av AEC – Artemis – der ledere ved fem musikkonservatorier diskuterer og vurderer de andre institusjonenes planer for videreutvikling av studieprogrammene.

HBD har også god erfaring med å innhente eksterne aktører fra det profesjonelle arbeidslivet til mer uformelle samtaler, eksempelvis gjennom paneldebatter eller i andre egnede fora der utvikling av studieprogrammene står på agendaen.

Eksterne og interne eksamenssensorer
Eksamenskommisjonene evaluerer eksamensgjennomføring og faglig nivå på kandidatene. Evalueringen foregår digitalt i kjølvannet av eksamensgjennomføringen.

Statistikk og data fra DBH
Gjennom DBH henter HBD ut relevante tabeller og oversikter som bidrar til å belyse ulike forhold ved den helhetlige studiekvaliteten. Spesielt knyttet til område Resultat og læringsutbytte.

Alumner