Hovedsponsor

4.

Årshjul og rapportering

Årshjul for systematisk kvalitetsarbeid ligger til grunn for gjennomføring av det systematiske kvalitetsarbeidet. Sentrale rapporter, evalueringer og undersøkelser bidrar til å sikre god dokumentasjon og transparens i arbeidet med utdanningskvalitet. Les mer om rapportene som inngår i arbeidet under. Se også lenke til tidligere års rapportering. 

Rapporter

Opptaksrapporten bidrar til å evaluere inntakskvaliteten ved HBD, og omhandler søkertall, det faglige nivået på søkerne, studenters opplevelse av studiestart og studenttilbud, kvalitet på markedsføring, rekruttering og søknadsprosessen.

Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak:

Opptakskoordinator og avdelingsleder utarbeider i etterkant av opptak en rapport med oversikt over sentrale tall og data basert på ovennevnte indikatorer. Rapporten behandles av Programleder og Avdelingsleder for analyse og utforming av tiltak.

Hovedtendenser ved opptaket og forslag til tiltak inngår i årsrapporten for studieprogrammet som vedtas i Høyskolerådet. Avdelingsleder har overordnet ansvar for at tiltak igangsettes ved behov og følges opp. Operativ oppfølging av tiltak fordeles mellom programleder og opptaksansvarlig.

Når evalueringen skal foregå: Selve evalueringen foregår i etterkant av respektive opptak. Vurderinger og forslag til tiltak gjennomgås og vedtas i Høyskolerådet i juni.

Med formål å måle kvaliteten på undervisning, blir det gjennomført årlige emneevalueringer. videre vektlegges resultater fra NOKUTS årlige undersøkelse Studiebarometeret. I hvilken grad de ulike evalueringene bidrar til å måle undervisningskvaliteten blir utdypet nærmere under.

Emneevalueringer

Emneevaluering foregår i toårs syklus, med evaluering av henholdsvis utøvende emner og klasse- og gruppeemner hvert annet år. Emnene i videreutdanningene evalueres samme år som klasse- og gruppeemner. Aktuelle undervisere får tilsendt skriftlig evaluering. Høyskolerådet kan vedta en annen frekvens og innretning på evalueringene det enkelte år.

Emneevaluering foregår i siste undervisningsuke av vårsemesteret. Innen 1. juni gjeldende år rapporterer underviser til programleder og undervisningsleder på eget emne.

Gjennomføring av evaluering av klasse- og gruppeemner:

 • Felles midtveisevaluering i klassen med lærer
 • Skriftlig anonym sluttevaluering
 • Underviser fyller ut lærerrapport

 

Gjennomføring av evaluering av utøvende emner (hovedinstrument, kammermusikk og utøvende prosjekter):

 • Midtveisevaluering student – hovedinstrumentlærer
 • Felles midtveisevaluering i seksjonen/kammermusikkgruppen
 • Skriftlig anonym sluttevaluering

Når evalueringen skal foregå: Seksjonssamtale mellom studenter og seksjonsleder foregår midtveis og studieåret. Samtale mellom hovedinstrumentlærer og student gjennomføres i perioden januar – mars. Skriftlig anonym sluttevaluering sendes studentene ved semesterslutt.

 

Studiebarometer

Studiebarometer gjennomføres av NOKUT på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og er en kvantitativ undersøkelse. Grunnet få respondenter brukes undersøkelsen som et supplerende bilde inn i helheten av data. Tall under tre vil analyseres nærmere.

 • Dialogmøte med respondentene
 • Gjennomgang i LMU
 • Gjennomgang i HR

 

Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak
Undervisningsleder legger til rette for at evalueringene gjennomføres, og forbereder resultatene i rapport som gjennomgås med programleder og i Programutvalget, der hovedtendenser identifiseres og tiltak vurderes. Hovedtendenser med eventuelle tiltak til oppfølging inkluderes i årsrapporten for studieprogrammet. Gjennomgås og vedtas i HR.

Avdelingsleder har overordnet ansvar for at tiltak igangsettes ved behov og følges opp. Operativ oppfølging av tiltak fordeles mellom programleder og undervisningsleder.

Når evalueringen skal foregå: I mai og juni hvert studieår.

I henhold til studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) skal institusjonene gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Formålet med evalueringen er å kvalitetssikre opprettelsen av nye studieprogram og større studieprogramrevisjoner. Det er utarbeidet separat rutinebeskrivelse for disse prosessene. Både for opprettelse av studieprogram og større revisjoner skal Styret være involvert. Det er NOKUT som godkjenner nye studieprogrammer og større studieprogramrevisjoner.

Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak:
Avdelingsleder/komiteleder utarbeider evalueringsrapport som gjennomgås i HR, Rektorat og Styret. Avdelingsleder og Rektorat er ansvarlig for videre oppfølging av rapporten avhengig av rapportens anbefalinger.

Avdelingsleder har overordnet ansvar for at tiltak igangsettes ved behov og følges opp. Oppfølging av tiltak fordeles mellom programleder, administrasjon og øvrig fagmiljø.

Avdelingsleder har det overordnede ansvar for at prosessen igangsettes og gjennomføres i henhold til forskrifter og interne rutiner.

Når skal evalueringen foregå: Det enkelte studieprogram evalueres hvert fjerde år, høst eller vår. Ved behov kan Styret be om periodisk evaluering utover ordinær syklus.

Rapporten tar utgangspunkt i de seks kvalitetsområdene i høgskolens kvalitetssystem for utdanning. Grunnlaget for rapporten er hentet fra emnerapporter, studieplanrevisjonsrapport, samt andre evalueringer. Overordnet skal evalueringen dekke følgende punkter:

 1. At fagmiljøet dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet
 2. Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved instituttet
 3. Sikre kravet om fagmiljøets kompetanse om 20 prosent ansatte i førstestillingskompetanse på bachelornivå
 4. Aktivitet tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk
 5. For studier med praksis skal det sikres at fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, samt at praksisveiledere har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
 6. Dokumenterte resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid
 7. Evaluering av faglige funksjoner og faglige råd og utvalg

Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak:
Avdelingsleder og programleder gjennomgår data og utarbeider forslag til tiltak som legges frem for HR.

Avdelingsleder har overordnet ansvar for at tiltak igangsettes ved behov og følges opp. Operativ oppfølging av tiltak fordeles mellom programleder, administrasjon og øvrig fagmiljø.

Når skal evalueringen foregå: Evaluering foregår hvert år, samme år som periodisk evaluering.

I arbeidet med å stryke og kvalitetssikre HBD utdanningsledelse og fagmiljø skal følgende punkter evalueres:

 1. At fagmiljøet dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet
 2. Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved instituttet
 3. Sikre kravet om fagmiljøets kompetanse om 20 prosent ansatte i førstestillingskompetanse på bachelornivå
 4. Aktivitet tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk
 5. For studier med praksis skal det sikres at fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, samt at praksisveiledere har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
 6. Dokumenterte resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid
 7. Evaluering av faglige funksjoner og faglige råd og utvalg

Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak: Avdelingsleder og programleder gjennomgår data og utarbeider rapport over fagmiljø med forslag til tiltak som legges frem for HR.

Avdelingsleder har overordnet ansvar for at tiltak igangsettes ved behov og følges opp. Operativ oppfølging av tiltak fordeles mellom programleder, administrasjon og øvrig fagmiljø.

Når skal evalueringen foregå: Evaluering foregår hvert år, samme år som periodisk evaluering.

Rapporten skal inneholde hovedtendenser ved den helhetlige studiekvaliteten på HBD og rapportere på de mål og planer Styret har satt for Høyskolen. 

Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak:

HR vedtar årsrapport for kvalitetsarbeid til Styret og som behandles i Styret. 

LMU rapporterer på HBD læringsmiljø direkte til Styret. Rapporten sendes til orientering i HR før innsendelse til Styret.

På bakgrunn av Høyskolerådets og LMUS årsrapport fastsetter Styret kvalitetsfremmende tiltak for kommende år.

Når skal evalueringen foregå: Hvert år

BDM skal ha relevant infrastruktur og et trygt, inkluderende og stimulerende læringsmiljø for både studenter og ansatte. Gode fysiske studieforhold tilpasset virksomhetens egenart og størrelse. Rapporter og evalueringer som bidrar til å belyse studentens læringsmiljø, er redegjort for under.

 

Studiebarometeret

Studiebarometeret (NOKUT) undersøker studentenes opplevelse av studiekvaliteten. Kvantitativ undersøkelse som sendes 2. årsstudenter. Gir et supplerende bilde inn i helheten av undersøkelser. HBD og LMU vil i samråd følge opp undersøkelsens resultater. Tall under tre vil analyseres nærmere.

Når skal evalueringen foregå: hvert år

 

Studentundersøkelse som omhandler det helhetlige læringsmiljøet. 

LMU har ansvar for gjennomføring av studentundersøkelsen i samarbeid med HBD-adm. Ulike områder innenfor læringsmiljøet kan inngå som parameter for evaluering: Fysisk miljø, psykososialt miljø, IKT-tjenester, studentmedvirkning, informasjon, instrumentpark, utstyr etc. Undersøkelsen kan rettes inn mot ulike områder innenfor læringsmiljøet ettersom LMU vurderer behovet.

Når skal evalueringen foregå: hvert 3.år.

 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

En nasjonal undersøkelse om helse og miljø for studenter. Kvantitativ undersøkelse. Gir et supplerende bilde inn i helheten. HBD og LMU vil i samråd følge opp undersøkelsens resultater.

Når skal evalueringen foregå: hvert 4.år.

 

LMU årsrapport

Det skrives årsrapport fra LMU til Styret med dokumentasjon av LMUs arbeid gjennom året. De årene det gjennomføres studentevaluering skal en oppsummering av evalueringen og oppfølgingsplan inngå i rapporten.

Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak:
LMU har ansvaret for at evaluering gjennomføres og med forslag til tiltak. Årsrapport sendes til Styret. Årsrapporten tas til orientering i HR. Aktuelle saker fra årsrapporten meldes HR ved LMU-leder og følges opp i HR.

Når skal evalueringen foregå: Årlig i juni