Hovedsponsor

4.

Læringsmiljø

4.1. Mål for evalueringen
BDM skal ha relevant infrastruktur og et trygt, inkluderende og stimulerende læringsmiljø for både studenter og ansatte. Gode fysiske arbeidsforhold tilpasset virksomhetens egenart og størrelse.

4.2. Hva skal evalueres og hvordan skal evalueringen foregå
Kvaliteten på de fysiske rammer som studieaktivitetene foregår innenfor. Kvaliteten på det psykososiale miljø studiene foregår i.

1. Studiebarometeret, årlig undersøkelse
Studiebarometeret (NOKUT) undersøker studentenes opplevelse av studiekvaliteten. Kvantitativ undersøkelse som sendes 2. årsstudenter, med svaralternativer fra 5-1. Gir et korrigerende bilde inn i helheten av undersøkelser grunnet få respondenter. HBD og LMU vil i samråd følge opp undersøkelsens resultater. Tall under tre vil analyseres nærmere.

2. Studentundersøkelse som omhandler det helhetlige læringsmiljøet. Hvert 3. år.
LMU har ansvar for gjennomføring av studentundersøkelsen i samarbeid med HBDs administrasjon. Ulike områder innenfor læringsmiljøet kan inngå som parameter for evaluering: Fysisk miljø, psykososialt miljø, IKT-tjenester, studentmedvirkning, informasjon, instrumentpark, utstyr etc. Undersøkelsen kan rettes inn mot ulike områder innenfor læringsmiljøet ettersom LMU vurderer behovet.

3. SHoT-undersøkelsen. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Hvert 4. år
En nasjonal undersøkelse om helse og miljø for studenter. Kvantitativ undersøkelse. Gir et korrigerende bilde inn i helheten av undersøkelser grunnet få respondenter. HBD og LMU vil i samråd følge opp undersøkelsens resultater.

4. Jevnlige møter mellom SUT og administrasjon og ledelse.
Det skal gjennomføres jevnlige møter mellom SUT, administrasjon og ledelse for å sikre god dialog. Adm. har ansvaret for å invitere SUT til møter. Studentrepresentanter i LMU sitter også i SUT. Jevnlige møter mellom SUT og administrasjon skal avdekke og løse fortløpende mindre utfordringer knyttet til læringsmiljøet.
Det skrives årsrapport fra LMU til Styret med dokumentasjon av LMUs arbeid gjennom året. De årene det gjennomføres studentevaluering skal en oppsummering av evalueringen og oppfølgingsplan inngå i rapporten.
Det bør sitte en ansatt fra AMU i LMU for å sikre samkjøring av prosesser.

4.3. Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak
LMU har ansvaret for at evaluering gjennomføres og med forslag til tiltak. Evalueringsrapport behandles i HR med vedtak av tiltak og oppfølgingsplan. HR har ansvar for å følge opp at vedtatte tiltak gjennomføres.

4.4. Når skal evalueringen foregå
Hvert tredje år januar/februar.

Rapporter

1. Studiebarometeret, årlig undersøkelse (NOKUT)
Resultatene fra årets undersøkelse, klikk her

I samråd med Studentutvalget (SUT) og Læringsmiljøutvalget (LMU) følger HBD opp undersøkelsens resultater. Blant annet har man på bakgrunn av undersøkelsens resultater videreutviklet og forbedret HBD digitale undersivningsplattform, Teams.  Det er også opprettet ukentlige møter med studenter og SUT. Videre vil LMU ta utgangspunkt i undersøkelsens resultater i arbeidet med årets undersøkelse om læringsmiljøet på HBD (ref.punkt 2)

2. Studentundersøkelse som omhandler det helhetlige læringsmiljøet. Hvert 3. år.

I henhold til systemets frister vil LMU i samråd med HBD administrasjon utarbeide og gjennomføre studentundersøkelse mars/april 2021