Hovedsponsor

3.

Organisering og ansvarsområder

Det er flere råd og utvalg som har en viktig funksjon i det systematiske kvalitetssikringsarbeidet. Oversikten under viser sentrale råd og utvalg med rapporteringslinjer i tilknytning arbeidet med undervisningskvalitet ved Høyskolen Barratt Due. Videre følger en presentasjon av deres rolle og ansvar.

Roller og ansvar

Styret har det overordnet ansvar for studiekvaliteten. Styret fører tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved HBD gjennom årsrapporten som behandles på høsten. Og fatter vedtak om kvalitetssikringssystemet.

Ifølge vedtektene til stiftelsen skal styret bestå av ni til elleve personer, både eksterne og interne.

Eksterne medlemmer:

 • Harald Johan Norvik, styrets leder
 • Karin Maria Bruzelius, styrets nestleder
 • Ida Børresen
 • Torger Ødegaard
 • Per Erik Larsen
 • Peter Maassen

 

Ansattrepresentanter:

 • Margrethe Marjavara
 • Bård Monsen
 • Studentrepresentanter:
 • Amanda Schmidiger Hansen
 • Ingeborg Stensland

 

Vedtekter

Les vedtektene for Barratt Due musikkinstitutt her.

Dialogmøter mellom Rektorat og HBD-administrasjon har som formål å oppnå et tett samarbeid om studiekvalitet. HBD har en liten studieportefølje og dialogmøter er effektive og nyttige møteplasser for utvikling og samhandling, samt å sikre kobling mellom strategi og daglig drift. Møtene gjennomføres månedlig, og er en del av det systematiske kvalitetsarbeidet hvor oppfølging av tiltak og programutvikling står sentralt.

BDM rektorat

Overordnet ansvar for at kvalitetsområdene blir evaluert i henhold til beskrivelsen og at tiltak blir igangsatt og fulgt opp.

HBD leder

Operativt administrativt ansvar for tilretteleggelse og sikring at evaluering foregår i henhold til kvalitetssystemets beskrivelser, dessuten ansvar for at vedtatte tiltak blir fulgt opp

HBD undervisningsleder

Overordnet ansvar for oppsummerende vurderinger og vedtak av tiltak basert på årsrapport fra programmene. 

 

Representanter

HR har totalt 9 stemmeberettigede medlemmer og er beslutningsdyktig dersom minst 5 medlemmer er tilstede.

Leder: Kathrine Tornås, leder for Høyskoleavdelingen.
Nestleder: Bård Monsen, utøvende seksjonsleder,
Sekretær: Margrethe Marjavara undervisningsleder. Vara Zsolt Anderlik studiekonsulent.

Øvrige representanter:

Bård Monsen og Torgun Birkeland, utøvende seksjon.

Tove Dornboos, videreutdanningsprogrammene.

Ingrid Loe Landmark, seksjonsleder for teori,

Amanda Schmidiger Hansen og Ingeborg Stensland, studentrepresentanter, 
Studentene velger selv funksjonstid for sine medlemmer. Funksjonstid to år.

HR kan knytte til seg andre relevante ansatte ved instituttet ved behov.

Rektoratet har møterett i alle møter.

Undervisningsutvalg opprettes ved behov fra HRs medlemmer.

 

Ansvar for utvikling og oppfølging av gjeldende studieprogram, samt for faglig oppfølging av ulikt evalueringsarbeid. Har regelmessig dialog med Programutvalget for faglig utviklingsarbeid, og skriver i samarbeid med administrasjon årsrapport for programmet i juni hvert år.

HBD programleder

Utvalg bestående av seksjonsledere på studieprogrammet programleder og eventuelt sentrale faglærere. Faglige forhold, evalueringer og annet kvalitetsarbeid ved studieprogrammet behandles i utvalget.

Består av utøvende seksjonsledere og programleder BA/MA, prorektor og studentrepresentant. Bestemmer faglig profil og innhold i utøvende prosjekter

Ansvarlig for definerte emner og faglig ansvar for oppfølging av evaluering av emner og tiltak i egen seksjon. Seksjonsleder rapporterer på faglige forhold til programleder.

HBD seksjonsledere

Faglærer for klasse- og gruppeemner er normalt også emneansvarlig. Ansvar for å tilrettelegge for evaluering av emnet. Skriver årlig emnerapport som går til programleder og undervisningsleder.

HBD lærere

Bidrar systematisk i kvalitetsarbeidet gjennom evaluering av undervisningen og deltakelse i råd og utvalg. Studenttillitsvalgte får opplæring i vervet.

Spesielt ansvar for å bidra til best mulig læringsmiljø for studentene, både pedagogisk, digitalt, psykososialt og organisatorisk læringsmiljø og oppfølging av tiltak knyttet til dette. Avgir årsrapport som behandles direkte i Styret. LMU melder saker til HR, og orienterer HR gjennom årsrapport.