Hovedsponsor

3.

Studier og undervisning

3.1. Mål for evaluering
Utdanningen skal være på et internasjonalt kunstnerisk høyt utøvende og/eller pedagogisk nivå

3.2. Hva skal evalueres og hvordan skal evalueringen foregå
Kvaliteten på studieplanen som styringsinstrument for all studie- og læringsaktivitet, om programmer bør endres eller nedlegges, m.m. Kvaliteten på undervisning

1. Evaluering av studieprogrammene og studieporteføljen
Studieprogrammene evalueres i henhold til følgende syklus:

 • Bachelor – hvert 3. år. Ekstern programsensor deltar
 • PPU – minimum hvert 4. år; hyppigere ved behov
 • Videreutdanning i fagdidaktikk – minimum hvert 4. år; hyppigere bed behov

Følgende elementer inkluderes i respektive evaluering:

 • Kandidatundersøkelse
 • Underviserundersøkelse
 • Sentrale søkertall
 • Studentgjennomstrømning
 • Internasjonaliseringsaspektet må vurderes og hvorvidt studiene er kompatible med internasjonal utdanning

2. Evaluering av emner
Alle emner skal evalueres årlig, skriftlig eller muntlig. Høyskolerådet kan for det enkelte undervisningsår vedta annen frekvens på det respektive årets emneevalueringer samt formen evalueringen skal ha.
Klasse- og gruppeemner:

 • Studenten evaluerer undervisning og læringsprosessen gjennom midtveisevaluering og skriftlig sluttevaluering
 • Faglærer evaluerer egen erfaring med undervisningen ved undervisningsslutt, oppsummerer evalueringene i emnerapport som gjennomgås av seksjonsleder og med forslag til eventuelle tiltak

Hovedinstrument og utøvende emner:

 • Studenten evaluerer utøvende emner gjennom skriftlig evaluering
 • Studenten og hovedinstrumentlærer evaluerer i fellesskap undervisning og læringsprosessen gjennom en individuell oppfølgingssamtale
 • Seksjonsleder gjennomfører en muntlig midtveisevaluering i seksjonen
 • Utøvende seksjonsledere gjennomgår tilbakemeldingene og med forslag til eventuelle tiltak

Emneevalueringer behandles i fellesskap mellom faglige seksjonsledere og administrasjonen ved HBD, oppsummeres i en årlig rapport som gjennomgås og vedtas i HR og kunngjøres på Kvalitetsportalen.

3. Studiebarometer. 2. års studenter – årlig
Studiebarometer gjennomføres av NOKUT og er en kvantitativ undersøkelse. Grunnet få respondenter brukes undersøkelsen som et korrigerende bilde inn i helheten av undersøkelser. Tall under tre vil analyseres nærmere.

3.3. Ansvar for gjennomføring av evaluering og oppfølging av tiltak
Høyskolens leder har det overordnede ansvar for at evaluering gjennomføres etter beskrevet norm, og at tiltak igangsettes og implementeres. Høyskolerådet evaluerer og foreslår/vedtar tiltak. Undervisningsleder har et delegert oppfølgingsansvar for de ulike evalueringer. Faglærer og seksjonsleder har ansvar for gjennomføring av emneundersøkelser og rapporterer til undervisningsleder.

3.4. Når skal evaluering foregå
Studieprogramevalueringer foregår i syklus i henhold til beskrivelsen over. Studentevalueringer gjennomføres ved semesterslutt på våren. Evaluering, revidering og igangsetting av tiltak oppsummeres i evalueringsrapport påfølgende høst, og der større forslag til endringer sendes Styret. Mindre endringer vedtas i HR og implementeres fortløpende.

Emneevalueringer foregår årlig ved undervisningsslutt for det enkelte emne. Innen 1. juni hvert år skal faglærer sende emnerapport til seksjonsleder som oppsummerer og foreslår utvikling og tiltak på bakgrunn av en samlet vurdering av seksjonen. Evalueringen oppsummeres i en årlig rapport som vedtas i HR tidlig høst. HR vedtar tiltak og endringer.

Det utarbeides nærmere beskrivelser for hhv. seksjonsleders og faglærers ansvar for gjennomføring av evalueringene.

Rapporter