Hovedsponsor

1.

Kvalitessløyfen

I de ulike prosessene og nivåene av det systematiske evalueringsarbeidet jobber Høyskolen etter arbeidsmetoden som vist under

 

Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig og altomfattende prosess. De ulike kvalitetsområdene, ansvar og roller skal være tydelig forankret i alle ledd i organisasjonen. Kvalitetsområdene evalueres gjennom ulike datakilder og behandles i relevante fora. Vedtatte tiltak implementeres, og inngår i mål og planer som forankres i miljøet. Påfølgende evaluering skal følge opp om implementerte tiltak har hatt effekt.

 

Kvalitetskulturen ved HBD kjennetegnes ved dialog, vilje til endring og utvikling. Kvalitetsarbeidet er forankret i alle ledd i høyskolen, fra enkeltlæreres gjennomføring av studentsamtaler, til Styrets behandling av årsrapport for studiekvalitet.

Det daglige kvalitetsarbeidet foregår uformelt gjennom spontane møter og samtaler der enkeltsaker løses, og formelt gjennom råd og utvalg der kvalitetsarbeid diskuteres og beslutninger fattes. For å vedlikeholde og styrke kvalitetskulturen og sikre høy bevissthet i hele vårt fagmiljø, arrangeres det fagdager og lærermøter der ulike faglige temaer tas opp, høyskolens verdier diskuteres og andre forhold rundt utdanningskvalitet adresseres. Studentene inviteres til allmøter. Kommunikasjon tilknyttet kvalitetsarbeid og oppfølging av ulike prosesser og tiltak skal være tilgjengelig og transparent på høyskolens nettsider.