Musikklek

Musikklek Barratt Due tilbyr ukentlig musikalsk lek og samspill for barn fra 0 til 6 år.
Hovedsponsor

Musikk berører hele barnet

Det tre måneder gamle barnet reagerer spontant på musikk med bevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Musikkundervisning, også for de minste barna, bygger på erkjennelsen av at alle vil ha glede av musikk, og at vi gjennom samhandling og gode opplevelser med musikk, sang og bevegelse kan få utløp for tanker, følelser og fantasi.

 • Sang, lek og rytmiske aktiviteter, rim og regler har betydning for barnets språkfølelse, språkforståelse og musikkglede.
 • Dans og bevegelse utvikler kroppsspråk, koordinasjon, fin- og grovmotorikk, som er grunnleggende for de som ønsker å fortsette med et instrument.
 • Samhandling og samarbeid med andre barn i musikkgruppen gir sosial trening, stimulerer barnas konsentrasjonsevne og gir opplevelsen av å tilhøre et musikkfellesskap.
 • Skapende aktiviteter stimulerer barnets kreativitet og fantasi i alle fag.
 • Musikalsk innlevelse og personlig formidling stimulerer barnets emosjonelle utvikling.

Søk om plass

Vi har løpende opptak, og det er mulig å søke om plass hele året. 

Faglig og praktisk informasjon

Alder
Musikklek er et åpent, religionsnøytral musikktilbud for barn i alderen 0-6 år.

Forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper eller spesielle musikalske ferdigheter for å bli tatt opp til Musikklek.

Søknadsskjema finner du her

Semesterbetaling høst 2024:

 • Musikklektilbudet er lagt opp som et årskurs.
  Årskurset 2024-2025 består av 2 semestre, totalt 33 undervisningsganger.
  Årskursavgiften deles på 2 semester og faktureres semestervis.

 • Hver musikktime varer for alle musikkgruppene 45 minutter:
  kr. 5395,- per semester.

 • Faktura sendes til den som står oppført som hovedkontakt på søknadsskjemaet.

 • Foresatte binder seg økonomisk for et semester. Slutter barnet i løpet av et påbegynt semester, vil foresatte bli fakturert for dette semesteret.

For mer informasjon, se våre retningslinjer våren 2024.

Hvor foregår undervisningen
Musikklek holder til i Lyder Sagens gt. 2 på Majorstuen.

Organisering og struktur

 • Musikkleks struktur og musikkfaglige innhold er lagt opp som et årskurs.
 • Musikkgruppene er inndelt etter årstrinn, dvs. at barn som er født samme år går i samme gruppe.
 • Undervisningen foregår gruppevis med varighet på 45 minutter per musikktime.
 • Det gis 33 musikktimer pr. undervisningsår, 15 til høsten og 18 til våren.

Foresattes deltagelse
I musikkgrupper med barn fra tre måneder til og med tre år er en foresatt per barn også til stede i musikktimene. Foreldre eller foresatte oppfordres til å delta aktivt i undervisningen for på den måten å bidra til at de minste barna raskere føler seg trygge og fortrolige med undervisningssituasjonen.

Våre erfaringer viser at aktive foreldre bidrar positivt til barnas musikalske deltagelse og utvikling. Alle voksne som er tilstede i musikktimene fungerer som rollemodeller. Når vi er aktive og deltagende, smitter vårt initiativ over på barna.

 • Sang
  Sang og aktiviteter som involverer sang er vårt fremste og viktigste musikalske redskap. Stemmen har vi med oss helt fra fødselen, vi pludrer, lager lyder, synger og improviserer lenge før vi lærer å snakke. Sangstemmen er det første “instrumentet” vi tar i bruk når vi tar initiativ til å utvikle barnas musikalitet og evne til å glede seg over musikk.

 • Dans & bevegelse
  Barn reagerer og lærer ved hjelp av sansene og kroppslige erfaringer. Musikk responderer barn spontant på i form av bevegelse og mimikk. Dans og bevegelse, både regissert og spontan, er derfor sentrale aktiviteter i musikkundervisningen. Gjennom dans og bevegelse vil barnet bli kjent med og oppleve musikkens elementer, som er med på å danne grunnlaget for videre musisering og opplevelser med musikk.

 • Improvisasjon og skapende aktiviteter
  Barnet lever i øyeblikket, i en verden fylt av fantasi og spontanitet. I musikklek vektlegger vi å tilrettelegge undervisningen slik at den blir en arena for kreativ musikkutfoldelse. Vi eksperimenterer med sang og med stemmen, med instrumenter, med dans, rytmisk bevegelse og andre former for musikalsk samhandling.
  Improvisasjon og skapende aktiviteter har derfor en sentral plass i alt vi foretar oss i musikklek.

Undervisningen omfatter ikke individuell instrumentundervisning.

Her finner du informasjon om de forskjellige gruppetilbudene satt opp etter alder, og en oversikt over datoene vi underviser: 

Gruppetilbud og undervisningskalender undervisningsåret 2024-2025

Ansatte