Smittevernsveileder ved BDM

Veileder for smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) skal gi råd og føringer for all aktivitet ved BDM under covid-19-utbruddet.

Veilederen baserer seg på informasjon gitt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, universitets- og høyskoleloven, arbeidsmiljøloven, Lov om opplæring, og støtter seg på veiledere utgitt av Utdanningsdirektoratet og Norsk musikkråd.

Styret og ledelse ved Stiftelsen Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift i samsvar med gjeldende regelverk og helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger. BDM er videre ansvarlig for sikre at arbeids- og læringsmiljøet er forsvarlig og ivaretar studenters, elevers og ansattes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Veilederen gjelder for alle som deltar eller er involvert i aktivitet i regi av BDM knyttet til både øving, produksjon, undervisning og arbeid, i alle BDMs lokaler. Med aktivitet menes her øving, undervisning, alle typer produksjoner og arbeid.

Veilederen er gjeldende fra 11. mai 2020.

Les og last ned veilederen her