Veileder for smittevern ved BDM

Her kan du lese og laste ned veileder for smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt under utbrudd av covid-19 2020 - GULT NIVÅ.

1      Innledning

Gul veileder for smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) skal gi råd og føringer for all aktivitet ved BDM under covid-19-utbruddet ved gult nivå og er gjeldende fra 12.08.2020. Oppdaterte versjoner vil erstatte de foregående og vil til enhver tid ligge tilgjengelig på BDMs nettside https://www.barrattdue.no/ 

Veilederen baserer seg på informasjon gitt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttetuniversitets- og høyskoleloven, arbeidsmiljøloven, Lov om opplæring, og støtter seg på veiledere utgitt av Utdanningsdirektoratet og Norsk musikkråd. 

Styre og ledelse ved Stiftelsen Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift i samsvar med gjeldende regelverk og helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger. BDM er videre ansvarlig for sikre at arbeids- og læringsmiljøet er forsvarlig og ivaretar studenters, elevers og ansattes helse, miljø, sikkerhet og velferd.  

Veilederen gjelder for alle som deltar eller er involvert i aktivitet i regi av BDM knyttet til både øving, produksjon, undervisning og arbeid, i alle BDMs lokaler. 

Med aktivitet menes her øving, undervisning, alle typer produksjoner og arbeid. 

BDM er eneste lærested i landet med tilbud for barn, unge og voksne studenter under ett og samme tak, i tråd med stifternes motto: «Fra musikkbarnehage til konsertpodium». 

Totalt er over 500 elever og studenter tilknyttet instituttet 2020/21fordelt på flere avdelinger og tilbud, hhv Musikkbarnehagen, Musikkskolen, Unge Talenter, Høyskolen og Senter for talentutvikling Barratt Due. Det betyr at BDM i praksis forholder seg til flere ulike sektorer som alle styres og reguleres adskilt. Dette betyr videre at BDM må forholde seg til reguleringer fra både høyskolesektoren, det offentlige skoleverket, Kulturskolen, musikk- og kultursektoren og barnehagesektorenReguleringene knyttet til covid-19-situasjonen som utvikles for de ulike sektorene er liten grad samordnet og varierer i restriktivitet, noe som gjør aktiviteter ved BDM mer komplisert enn ved institusjoner som har tilhørighet i én enkelt sektor. 

 

Resten av veilederen finner du under. 

Oppdatert 10. september 2020.

For guidelines in english, click here.

2.1      BDMs overordnede ansvar

Rektor er pålagt av styret for Stiftelsen BDM å følge opp helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og at alle deltakere i BDM-aktiviteter har mottatt budskapet i denne veilederenInstrukser for hygiene- og renhold skal utarbeides og oppdateresog antall deltakere i BDM-aktiviteter reguleres i henhold til helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger. 

2.2      Ansvarsperson/smittevernsansvarlig

Det skal utnevnes ehovedansvarlig for enhver BDM-aktivitet som skal holde seg oppdatert og tilrettelegge aktiviteten i henhold til BDMs og helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger. Videre skal hovedansvarlig påse at alle deltakere i aktiviteten er registrert i ASIMUT. 

Alle deltakere skal før aktiviteten starter informeres og gjøre seg kjent med gjeldende smitteforebyggende reglerherunder hygienetiltak, maks antall personer per rom, avstand deltakerne imellom, og eventuelle andre spesifikke regler knyttet til det aktuelle lokale. 

Dersom hovedansvarlig ikke kan være til stede skal det utnevnes eannen ansvarlig som har ansvar for den aktuelle aktiviteten.  

Hovedansvarlig skal utpeke stedfortreder og gi vedkommende nødvendig informasjon og opplæring. 

2.3      Deltakeres ansvar i forbindelse med aktiviteter i regi av BDM

Smitteforebygging er et felles ansvar og alle deltakere plikter å gjøre seg kjent med, og følge instruksene i denne veilederen. 

BDM har lagt opp til en kontrollert gjenåpning av instituttet for undervisning og øving på gult nivå etter BDMs og myndighetenes trafikklysmodell, og i henhold til covid-19 forskriften. 

Samlinger med flere deltakere enn det som er regulert av helsemyndighetenes skal ikke forekommeAlle aktiviteter skal gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets pålegg. 

Aktivitetene skal kun gjennomføres på en slik måte at det ikke gir risiko for økt smitte, og at gjeldene pålegg kan følges. I motsatt fall skal aktiviteten avbrytes. 

3.1      Øving og undervisning i BDMs lokaler

Gult nivå åpner for undervisning og øving i BDMs lokaler. Situasjonen følges til enhver tid opp med mål om å sikre best mulig tilbud til våre brukere, gitt gjeldende restriksjoner fra myndighetene. 

4.1      Det fysiske miljøet

Det fysiske miljøet skal tilrettelegges for renhold og merkes slik at det hindrer smitteoverføring ved at personer og utstyr kommer i nærkontakt. 

Utstyr, møbler og soner i rom som ikke skal brukes skal merkes på en lett forståelig måte. 

4.2      Egnede øvings- og undervisningslokaler

Lokalene som benyttes til aktivitet skal være egnet og ha tilstrekkelig plass til både utstyr og deltakere.  

Dersom flere medvirker samtidig skal det skje i rom som tilfredsstiller minstekravene for romstørrelse angitt av Norsk musikkråd/Helsedirektoratet. 

Før et rom tas i bruk skal rommet tømmes for personer og personlige eiendeler, og rengjøres før andre personer overtar. Rigging av rommet skal organiseres slik at anbefalt avstand mellom personer kan overholdes. Møbler og utstyr markert, «ikke i bruk», skal ikke benyttes uten forhåndsavklaring fra resepsjonist. 

4.3      Hygienetiltak

Det skal til enhver tid være nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner. Hånd-desinfiseringsmiddel skal være utplasserpå strategiske plasser. 

Oppslag om hygienetiltak og smittebegrensning skal være lett synlige og strategisk plassert i BDMs lokaler. 

God hånd og hostehygiene er viktig for å redusere og forebygge spredning av smitte. Alle deltakere i BDM-aktiviteter skal kjenne til og etterfølge hygienetiltakene, uavhengig av kjennskap til egen eller andres smittestatus. 

4.3.1     Håndhygiene

Håndvask forbygger smitte mer effektivt enn bruk av hånd-desinfiseringsmidler. Deltakere i BDM-aktiviteter skal vaske hender hyppig i lunkent vann i minimum 20 sekunder og deretter tørke seg med papirhåndklær. Hånd-desinfiseringsmidler er imidlertid et godt alternativ dersom håndvask ikke er tilgjengelig. 

Hender skal vaskes/desinfiseres: 

  • Før man drar hjemmefra 
  • Når man ankommer BDM 
  • Etter toalettbesøk 
  • Før og etter måltider 
  • Før og etter pause 

4.3.2     Renhold

Daglig og grundig renhold er av stor betydning. Rom som ikke er i bruk skal stenges av. Grundig renhold rom som er åpne for aktivitet skal prioriteres 

Det skal finnes en plan for hyppighet og metoder for renhold og rengjøring for alle rom som er i bruk.  

Alle rom i bruk skal rengjøres daglig. Etter hver aktivitet skal sentrale berøringspunkter som for eksempel dørhåndtak, lysbrytere, lamper, stoler og pianokrakker rengjøres med fremsatt rengjøringsmiddel. Dette utføres av den som er ansvarlig for, eller har benyttet rommet. 

Ved undervisning er lærer ansvarlig for rengjøring mellom hver undervisningstime og etter hele undervisningsøkten, etter anvist instruks. 

Ved øving er studenten/eleven selv ansvarlig for rengjøring av alle berøringspunkter etter anvist instruks. 

4.4      Fysisk nærkontakt mellom personer

Det skal ikke organiseres aktiviteter som innebærer fysisk nærkontakt eller som gjør det vanskelig å overholde myndighetenes krav om avstand. 

Tilstedeværelse og ferdsel i alle BDMs lokaler skal begrenses, og færrest mulig skal oppholde seg samtidig i samme rom. Virksomheten skal organiseres på en slik måte at flaskehalser unngås. Aktiviteter bør organiseres slik at det oppnås så stor spredning i både tid og i rom som mulig. 

Kun personer som skal delta i en aktivitet i regi av BDM, eller som har et på forhånd avtalt ærend gis tilgang til BDMs lokaler. Foreldre, foresatte eller andre som bringer elever til undervisning eller øving skalikke inn i BDMs lokaler, med mindre annet er avtalt med administrasjonssjefen. Avtale om henting og levering gjøres med lærer som kan hente og følge eleven til døren i leveringssituasjonen dersom behov. 

4.5      Hjemmekontor for administrativt ansatte

Administrativt ansatte skal ha hjemmekontor. Arbeid i BDMs lokaler kan unntaksvis gjennomføres grunnet særskilte behov, under forutsetning av at gjeldende retningslinjer overholdes.  

Kontorlokaler holdes i hovedsak stengt. Ansatte er ved unntaksvis bruk selv ansvarlig for å rengjøre sentrale berøringspunkter som tastatur, kontorstol, skjerm, skrivepult, dørhåndtak og andre berøringspunkter, både før og etter arbeidsøkten. 

Å bryte egne smittekjeder er av stor betydning for den totale smittebegrensningen. Det betyr at også områder der kun én, fast person er i kontakt med utstyr også må desinfiseres før bruk. Dette kan for eksempel være personlige tastaturer, miksepult, private instrumenter og lignende. 

4.6      Digital undervisning for undervisningspersonalet

Dersom det ikke er til større ulempe for aktiviteten eller de som deltar i den, bør digital undervisning vurderes. Personlige møter i BDM-regi skal så langt det lar seg gjøre begrenses. Fysisk undervisning/aktivitet som gjennomføres i BDMs lokaler skal foregå under kontrollerte former og etter de pålegg som er fremsatt av helsemyndighetene og i henhold til Covid-19-forskriften. 

4.7      Hygiene og smittebegrensning knyttet til instrumenter og utstyr

Aktiviteter som innebærer smitterisiko ved at musikkinstrumenter og annet utstyr deles, skal ikke avholdes/gjennomføres. Instrumenter og annet utstyr skal ikke deles eller berøres av andre enn den som skal bruke det og skal rengjøres før og etter bruk.  

Med utstyr menes: noter, nettbrett, mikrofoner, mikrofonstativ, kabler, buer, strenger, harpiks, skrivesaker mv. 

Flygler/pianoer skal rengjøres etter hvert bruk, samt daglig av kyndig personale.  

Kondens/spytt fra blåseinstrumenter skal håndteres forsvarlig og skal fanges/samles opp i et tørkepapir og ikke på gulvet. Etter aktiviteten skal dryppsteder, eller andre steder som kan ha kommet i kontakt med spytt/kondens, vaskes av deltakeren selv. 

4.8      Mat og drikke

Mat og drikke tas med hjemmefra og det skal utvises stor forsiktighet med å spise sammen.  

BDMs bestikk, glass og servise skal ikke benyttes. 

4.9      Før og etter aktivitet ved BDM

Alle som kommer inn i BDMs lokaler skal benytte hovedinngangen og straks desinfisere hender. Dernest skal vedkommende registrere ankomst i resepsjonen.  

Før man forlater rommet og BDMs lokaler skal det sørges for at man har ikke har etterlatt seg noe som kan forårsake smitte før man signerer seg ut av tilstedeværelse loggen.  

Grønn sideinngang benyttes som utgangsdør. 

5.1      Syke personer skal ikke delta i aktiviteter på instituttet

Folkehelseinstituttets (FHI) informasjon om smittemåte og symptomer skal være kjent for alle som deltar i BDM-aktivitetSymptomer på luftveisinfeksjon skal tas alvorlig. Ved slike symptomer skal man holde seg hjemme og ikke møte til aktivitet i regi av BDM. 

Typiske symptomer på covid-19 er vond hals, forkjølelse, lett hoste, hodepine, muskelsmerter og generell sykdomsfølelse. Magesmerter kan også forekomme. 

Man skal ikke møte opp til aktivitet i regi av BDM dersom 

  1. man har luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Man skal da holde seg hjemme til man er symptomfri. Også milde symptomer skal tas alvorlig. 
  2. man har fått bekreftet covid-19. Man skal da være i isolasjon hjemme. Det er imidlertid helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av FHI.  
  3. man har hatt nærkontakt eller er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19. Slike tilfeller skal være i karantene med varighet gitt av FHI. 

5.2      Når sykdom oppstår på Barratt Due

Deltakere som kjenner luftveissymptomer under opphold på BDM skal snarest avslutte aktiviteten og dra hjem. Også milde symptomer skal tas alvorlig. I resepsjonen fås munnbind til bruk på vei hjem. Offentlig transport bør unngås.  

Rom, toaletter og utstyr vedkommende har vært i kontakt med skal umiddelbart stenges av og rengjøres før det igjen tas i bruk. 

Alle som har deltatt i BDM-aktivitet plikter snarest og uten opphold å melde fra ved bekreftet covid-19. Det skal til enhver tid finnes oversikt over personer som har vært i nærkontakt med den syke for påfølgende smittesporing. 

5.3      Dersom en i husstanden til en student, elev eller ansatt er syk?

En student, elev eller ansatt i husstanden til en som har luftveissymptomer, men som ikke har bekreftet covid-19, kan delta i BDM-aktivitet om han eller hun føler seg frisk. Vedkommende skal imidlertid være oppmerksom på luftveissymptomer og snarest mulig gå hjem om slike symptomer melder seg. 

5.4      Dersom en i husstanden til en student, elev eller ansatt har bekreftet covid-19

En student, elev eller ansatt i husstanden til en som har bekreftet covid-19 skal holdes i karantene og skal følgelig ikke møte til aktivitet i regi av BDM. Ansatte og medstudenter til en som har bekreftet covid-19 og som kan regnes som nærkontakt skal holde karantene med varighet gitt av FHI. 

5.5      Risikogrupper

Ansatte som tilhører risikogrupper med risiko for alvorlig forløp av covid-19 skal vurderes individuelt med hensyn til tilrettelagt arbeid. De dette er aktuelt for skal levere legeerklæring. 

For studenter eller elever som tilhører risikogrupper med risiko for alvorlig forløp av covid-19 skal det gjennom dialog med BDM om tilrettelagt undervisning. 

De dette gjelder har selv ansvar for å informere instituttet. 

Alle aktiviteter og navn på alle involverte deltakende skal registreres i ASIMUT.  

Folkehelseinstituttet. (2020, 05, 4). Koronaviurs – temaside. Hentet fra https://www.fhi.no/. 

Helsedirektoratet. (2020, 05, 4). Informasjon til befolkningen, gradvis gjenåpning. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/. 

Lovdata.no. (1998, 07, 17). Lov om opplæring i grunnskolen og den videregåande opplæringa. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61. 

Lovdata.no. (2005, 06, 17). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62. 

Lovdata.no. (2005, 04, 01). Lov om universiteter og høyskoler. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15. 

Lovdata.no. (2020, 03, 27). Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61. 

Norsk musikkråd. (2020, 04, 30). Veileder: Smittevern for muskkøvelser. Hentet fra https://www.musikk.no/: https://www.musikk.no/ 

Utdanningsdirektoratet. (2020, 04, 30). Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020. Hentet fra https://www.udir.no/.