Veileder for smittevern ved BDM

Her kan du lese og laste ned veileder for smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt under utbrudd av covid-19 2020.

1      Innledning

Veileder for smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) skal gi råd og føringer for all aktivitet ved BDM under covid-19-utbruddet og er gjeldende fra 11.05. 2020. Oppdaterte versjoner vil erstatte de foregående og vil til enhver tid ligge tilgjengelig på BDMs nettside https://www.barrattdue.no/

Veilederen baserer seg på informasjon gitt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, universitets- og høyskoleloven, arbeidsmiljøloven, Lov om opplæring, og støtter seg på veiledere utgitt av Utdanningsdirektoratet og Norsk musikkråd.

Styre og ledelse ved Stiftelsen Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift i samsvar med gjeldende regelverk og helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger. BDM er videre ansvarlig for sikre at arbeids- og læringsmiljøet er forsvarlig og ivaretar studenters, elevers og ansattes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Veilederen gjelder for alle som deltar eller er involvert i aktivitet i regi av BDM knyttet til både øving, produksjon, undervisning og arbeid, i alle BDMs lokaler.
Med aktivitet menes her øving, undervisning, alle typer produksjoner og arbeid.

BDM er eneste lærested i landet med tilbud for barn, unge og voksne studenter under ett og samme tak, i tråd med stifternes motto: «Fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Totalt er over 500 elever og studenter tilknyttet instituttet våren 2020, fordelt på flere avdelinger og tilbud, hhv Musikkbarnehagen, Musikkskolen, Unge Talenter, Høyskolen og Senter for talentutvikling Barratt Due. Dette betyr at BDM i praksis forholder seg til flere ulike sektorer som alle styres og reguleres adskilt og følgelig at BDM må rette seg etter de strenge forskrifter og retningslinjer som der gjelder, samt det offentlige skoleverket, Kulturskolen, musikk- og kultursektoren og barnehagesektoren. Reguleringene knyttet til covid-19-situasjonen som utvikles for de ulike sektorene er liten grad samordnet og varierer i restriktivitet, noe som gjør gjenåpning av BDM mer komplisert enn ved institusjoner som har tilhørighet i én enkelt sektor.

 

Resten av veilederen finner du under. 

Oppdatert 8. mai 2020.

For guidelines in english, click here.

2.1      BDMs overordnede ansvar

Rektor er pålagt av styret for Stiftelsen BDM å følge opp helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og at alle deltakere i BDM-aktiviteter har mottatt budskapet i denne veilederen. Instrukser for hygiene- og renhold skal utarbeides og oppdateres, og antall deltakere i BDM-aktiviteter begrenses i henhold til helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger.

2.2      Ansvarsperson/smittevernsansvarlig

Det skal utnevnes en hovedansvarlig for enhver BDM-aktivitet som skal holde seg oppdatert og tilrettelegge aktiviteten i henhold til BDMs og helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger. Videre skal hovedansvarlig påse at alle deltakere i aktiviteten er registrert i ASIMUT.

Alle deltakere skal før aktiviteten starter informeres om gjeldende smitteforebyggende regler, herunder hygienetiltak, maks antall personer per rom, avstand deltakerne imellom, og eventuelle andre spesifikke regler knyttet til det aktuelle lokale.

Dersom hovedansvarlig ikke kan være til stede skal det utnevnes en smittevernansvarlig og som blir lokalt ansvarlig for den aktuelle aktivitet.

Hovedansvarlig skal utpeke stedfortreder og gi vedkommende nødvendig informasjon og opplæring.

2.3      Deltakeres ansvar i forbindelse med aktiviteter i regi av BDM

Smitteforebygging er et felles ansvar og alle deltakere plikter å gjøre seg kjent med, og følge denne veilederen.

BDM vil forsiktig gjenåpnes for undervisning og øving i prioritert rekkefølge i henhold til covid-19 forskriften § 12a.

Samlinger med flere deltakere enn det som er regulert av helsemyndighetene skal ikke forekomme. Alle aktiviteter skal gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets pålegg.

Aktiviteten skal kun gjennomføres på en slik måte at det ikke gir risiko for økt smitte, og at gjeldene pålegg kan følges. I motsatt fall skal aktiviteten avbrytes.

3.1      Unntaksvis og begrenset mulighet for å øve og motta undervisning i BDMs lokaler

I første omgang åpnes det for at masterstudenter i siste fase av sin gradsutdanning kan øve og motta undervisning i kontrollerte former.

I begrenset omfang kan det i tillegg åpnes tilgang for andre studenter og elever med særlig prekære behov for øverom eller undervisning. Dette vil primært gjelde 4. års studenter BA, enkeltelever i Musikkskolen hvor digitale tilbud ikke fungerer og Unge Talenter uten øvemuligheter hjemme. Fysisk tilgang gis med andre ord kun der situasjonen vurderes som særlig prekær.

Generell gjenåpning for samspill og én-til-én undervisning utover det ovenstående, vil skje i takt med myndighetenes opphevelse av restriksjoner. Situasjonen blir fulgt tett opp med mål om å sikre best mulig tilbud til våre brukere, gitt gjeldende restriksjoner fra myndighetene.

3.2      Øve og undervisningmulighet i BDMs lokaler etter «særlig prekære behov»

Tillatelse til å øve eller motta undervisning i BDMs lokaler vil kun gis dersom det foreligger «særlig prekære behov». Hovedinstrumentlærer har ansvar for å foreta en vurdering blant sine elever og studenter og melde inn prioritert behov til avdelingsleder. Det må redegjøres om årsak til at øving og/eller digital undervisning ikke kan gjennomføres.

Særlig utfordrende øve- og undervisningsforhold hjemme bes dokumentert, f.eks. kopi av naboklage, husregler, mangel på instrument eller bekreftelse fra lærer. Henvendelser og dokumentasjon rettes til leder for aktuell avdeling eller tilbud.

BDM kan etter vurdering av mottatte skriftlige henvendelser åpne for begrenset og kontrollert bruk av BDMs lokaler for elever/studenter. Prioritert tilgang vil gis basert på en faglig, pedagogisk vurdering.

4.1      Det fysiske miljøet

Det fysiske miljøet skal tilrettelegges for renhold og merkes slik at det hindrer smitteoverføring ved at personer og utstyr kommer i nærkontakt.

Utstyr, møbler og soner i rom som ikke skal brukes skal merkes på en lett forståelig måte.

4.2      Egnede øvings- og undervisningslokaler

Lokalene som benyttes til aktivitet skal være egnet og ha tilstrekkelig plass til både utstyr og deltakere.

Dersom flere medvirker samtidig skal det skje i rom som tilfredsstiller minstekravene for romstørrelse angitt av Norsk musikkråd/Helsedirektoratet.

Før et rom tas i bruk skal rommet tømmes for personer og personlige eiendeler, og rengjøres før andre personer overtar. Rigging av rommet skal ikke gjøres i fellesskap, men organiseres slik at anbefalt avstand mellom personer kan overholdes. Møbler og utstyr markert, «ikke i bruk», skal ikke benyttes uten forhåndsavklaring fra resepsjonist.

4.3      Hygienetiltak

Det skal til enhver tid være nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner. Hånd-desinfiseringsmiddel skal være utplassert på strategiske plasser.

Oppslag om hygienetiltak og smittebegrensning skal være lett synlige og strategisk plassert i BDMs lokaler.

God hånd- og hostehygiene er viktig for å redusere og forebygge spredning av smitte. Deltakere i BDM-aktiviteter skal kjenne til og etterfølge hygienetiltakene, uavhengig av kjennskap til egen eller andres smittestatus.

4.3.1     Håndvask

Håndvask forbygger smitte mer effektivt enn bruk av hånd-desinfiseringsmidler. Deltakere i BDM-aktiviteter skal vaske hender hyppig i lunkent vann i minimum 20 sekunder og deretter tørke seg med papirhåndklær. Hånd-desinfiseringsmidler er imidlertid et godt alternativ dersom håndvask ikke er tilgjengelig.

Hender skal vaskes:

  • Før man drar hjemmefra
  • Når man ankommer BDM
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Før og etter pause

4.3.2     Renhold

Daglig og grundig renhold er av stor betydning. Rom som ikke er i bruk skal stenges av. Grundig renhold i rom som er åpne for aktivitet skal prioriteres.

Det skal finnes en plan for hyppighet og metoder for renhold og rengjøring for alle rom som er i bruk.

Alle rom i bruk skal rengjøres daglig. Etter hver aktivitet skal rommet gjennomluftes og sentrale berøringspunkter som for eksempel dørhåndtak, lysbrytere, lamper, stoler, notestativ og pianokrakker skal desinfiseres. Dette utføres av resepsjonist.

Flygler og piano skal desinfiseres etter hvert bruk av resepsjonist etter egen instruks.

4.4      Fysisk nærkontakt mellom personer

Det skal ikke organiseres aktiviteter som innebærer fysisk nærkontakt eller som gjør det vanskelig å overholde myndighetenes krav om avstand.

Tilstedeværelse og ferdsel i alle BDMs lokaler skal begrenses, og færrest mulig skal oppholde seg samtidig i samme rom. Virksomheten skal organiseres på en slik måte at flaskehalser unngås. Aktiviteter bør organiseres slik at det oppnås så stor spredning i både tid og i rom som mulig.

Foreldre, foresatte eller andre som bringer elever til undervisning eller øving skal ikke inn i BDMs lokaler. Avtale om henting og levering gjøres med lærer som kan hente og følge eleven til døren i leveringssituasjonen dersom behov.

4.5      Hjemmekontor for administrativt ansatte

Administrativt ansatte bør ha hjemmekontor. Arbeid i BDMs lokaler kan unntaksvis gjennomføres grunnet særskilte behov, under forutsetning av at gjeldende retningslinjer overholdes.

Kontorlokaler holdes i hovedsak stengt. Ansatte er ved unntaksvis bruk selv ansvarlig for å rengjøre sentrale berøringspunkter som tastatur, kontorstol, skjerm, skrivepult, dørhåndtak og andre berøringspunkter, både før og etter arbeidsøkten.

Å bryte smittekjeder er av stor betydning for den totale smittebegrensningen. Det betyr at også områder der kun én, fast person er i kontakt med utstyr også må desinfiseres før bruk. Dette kan for eksempel være personlige tastaturer, miksepult, private instrumenter og lignende.

4.6      Digital undervisning for undervisningspersonalet

Undervisning skal hovedsakelig foregå digitalt. Personlige møter i regi av BDM-regi skal begrenses. Fysisk undervisning/aktivitet som kan gjennomføres i BDMs lokaler i henhold til Covid-19-forskriften § 12a skal foregå under kontrollerte former og etter de pålegg som er fremsatt av helsemyndighetene.

4.7      Hygiene og smittebegrensning knyttet til instrumenter og utstyr

Aktiviteter som innebærer smitterisiko ved at musikkinstrumenter og annet utstyr deles, skal ikke organiseres. Instrumenter og annet utstyr skal ikke deles eller berøres av andre enn den som skal bruke det og skal rengjøres før og etter bruk.

Med utstyr menes: noter, notestativ, nettbrett, mikrofoner, mikrofonstativ, kabler, buer, strenger, harpiks, skrivesaker mv.

Flygler/pianoer skal rengjøres av kyndig personale etter egen instruks.

Kondens/spytt fra blåseinstrumenter skal håndteres forsvarlig og skal om mulig fanges/samles opp i et tørkepapir og ikke på gulvet. Etter aktiviteten skal dryppsteder, eller andre steder som kan ha kommet i kontakt med spytt/kondens, vaskes og desinfiseres av deltakeren selv.

4.8      Mat og drikke

Mat og drikke tas med hjemmefra og det skal utvises stor forsiktighet med å spise sammen.

BDMs bestikk, glass og servise skal ikke benyttes.

4.9      Før og etter aktivitet ved BDM

Alle som kommer inn i BDMs lokaler skal før noe annet gjennomføre håndvask på toalettet i garderoben som er forbeholdt dette. Dernest skal vedkommende registrere ankomst i resepsjonen.

Før man forlater rommet og BDMs lokaler skal det sørges for at man har ikke har etterlatt seg noe som kan forårsake smitte. Dernest skal vedkommende signere seg ut av tilstedeværelseloggen.

5.1      Syke personer skal ikke delta i aktiviteter på instituttet

Folkehelseinstituttets (FHI) informasjon om smittemåte og symptomer skal være kjent for alle som deltar i BDM-aktivitet. Symptomer på luftveisinfeksjon skal tas alvorlig. Ved slike symptomer skal man holde seg hjemme ikke møte til aktivitet i regi av BDM.

Typiske symptomer på covid-19 er vond hals, forkjølelse, lett hoste, hodepine, muskelsmerter og generell sykdomsfølelse. Magesmerter kan også forekomme.

Man skal ikke møte opp til aktivitet i regi av BDM dersom

  1. man har luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Man skal da holde seg hjemme til man har vært symptomfri i 1 døgn.
  2. man har fått bekreftet covid-19. Man skal da være i isolasjon. Det er imidlertid helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av FHI. Isoleringen varer til 3 døgn etter at man er helt frisk og minst 8 dager etter at man ble syk.
  3. man har hatt nærkontakt eller er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19. Slike tilfeller skal være i karantene med varighet gitt av FHI.

5.2      Når sykdom oppstår på Barratt Due

Deltakere som kjenner luftveissymptomer under opphold på BDM skal snarest avslutte aktiviteten og dra hjem. Også milde symptomer skal tas alvorlig. I resepsjonen fås munnbind til bruk frem til man ev. blir hentet. Offentlig transport bør unngås.

Rom, toaletter og utstyr vedkommende har vært i kontakt med skal umiddelbart rengjøres før det igjen tas i bruk.

Alle som har deltatt i BDM-aktivitet plikter å melde fra ved bekreftet covid-19. Det skal til enhver tid finnes oversikt over personer som har vært i nærkontakt med den syke for påfølgende smittesporing.

5.3      Dersom en i husstanden til en student, elev eller ansatt er syk?

Dersom en student, elev eller ansatt i husstanden til en som har luftveissymptomer, men som ikke har bekreftet covid-19, kan delta i BDM-aktivitet om han eller hun føler seg frisk. Vedkommende skal imidlertid være oppmerksom på luftveissymptomer og snarest mulig gå hjem om slike symptomer melder seg.

5.4      Dersom en i husstanden til en student, elev eller ansatt er har bekreftet covid-19

En student, elev eller ansatt i husstanden til en som har bekreftet covid-19 skal holdes i karantene og skal følgelig ikke møte til aktivitet i regi av BDM.

5.5      Risikogrupper

Ansatte som tilhører risikogrupper med risiko for alvorlig forløp av covid-19 skal vurderes individuelt med hensyn til tilrettelagt arbeid. De dette er aktuelt for skal levere legeerklæring.

For studenter eller elever som tilhører risikogrupper med risiko for alvorlig forløp av covid-19 skal det gjennom dialog med BDM vurderes behov for tilrettelagt undervisning.

De dette gjelder har selv ansvar for å informere instituttet.

Alle aktiviteter og navn på alle deltakende skal registreres i ASIMUT. Aktivitetene skal registreres separat for i ettertid å kunne foreta riktig smittesporing dersom behov. Det vises til egen instruks for dette.

Folkehelseinstituttet. (2020, 05, 4). Koronaviurs – temaside. Hentet fra https://www.fhi.no/.

Helsedirektoratet. (2020, 05, 4). Informasjon til befolkningen, gradvis gjenåpning. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/.

Lovdata.no. (1998, 07, 17). Lov om opplæring i grunnskolen og den videregåande opplæringa. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61.

Lovdata.no. (2005, 06, 17). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62.

Lovdata.no. (2005, 04, 01). Lov om universiteter og høyskoler. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15.

Lovdata.no. (2020, 03, 27). Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61.

Norsk musikkråd. (2020, 04, 30). Veileder: Smittevern for muskkøvelser. Hentet fra https://www.musikk.no/: https://www.musikk.no/

Utdanningsdirektoratet. (2020, 04, 30). Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020. Hentet fra https://www.udir.no/.