Hovedsponsor

Generelle etiske retningslinjer

Her finner du de generelle etiske retningslinjene som gjelder ved Barratt Due musikkinstitutt.

1. Innledning

Målet med etiske retningslinjer er å sikre god etisk praksis på alle nivå i Barratt Dues virksomhet.

Det forventes at den enkelte ansatte utfører sine oppgaver og opptrer utad på en etisk forsvarlig måte. Dette innebærer aktiv refleksjon over egen praksis og å ta avstand fra, og bekjempe, enhver uetisk handling som kan svekke Barratt Dues omdømme.

Positivt omdømme er en forutsetning for Barratt Dues virksomhet og all aktivitet skal gjenspeile dette.

 

Barratt Due musikkinstitutt, 12. januar 2021

 

Paragraf 2-15 finner du under.

Barratt Due skal være en trygg arbeidsplass der man blir møtt med respekt, rettferdighet og omsorg.

Beslutninger og handlinger skal være styrt av normer, verdier og etiske regler som er i tråd med gjeldende lovverk og allmenn rettsoppfatning.

Det er et felles ansvar å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det forventes at den enkelte opptrer med respekt, omtanke, og alminnelig høflighet i møte med kolleger, studenter/ elever og andre. Diskriminering eller trakassering skal ikke forekomme.

Ledelse, og ledere for øvrig, har et spesielt ansvar for å utvikle holdninger og fremme moralsk adferd i tråd med lovgivningen og instituttets etiske retningslinjer. Alle ledere er ansvarlig for å gjøre de etiske reglene kjent, passe på at de følges og selv gå foran som gode eksempler.

De etiske retningslinjene gjelder for alle Barratt Dues medarbeidere, både faste og midlertidig ansatte. Den enkelte er selv ansvarlig for å holde seg orientert om de retningslinjer og lovregler som gjelder innenfor sitt arbeidsområde.

Barratt Due ønsker å være en virksomhet med positivt fokus på Helse Miljø – og Sikkerhet, og skal prioritere dette gjennom tiltak som ivaretar medarbeidernes behov på arbeidsplassen på en forsvarlig måte. Det påhviler også den enkelte medarbeider et ansvar å bidra til at det skapes et helsemessig godt og trivelig arbeidsmiljø.

Det forventes at Barratt Dues ansatte opptrer slik at det ikke oppstår tvil om lojaliteten til Barratt Due og til andre ansatte. Dette innebærer at man holder seg lojal til vedtak som er truffet og at informasjon som gis om Barratt Due og den ansattes eget arbeidsområde ikke er i konflikt med instituttets interesser, prinsipper og overordnede mål og verdier.

Barratt Due respekterer den enkeltes rett til privatliv når det gjelder personlige forhold og aktiviteter. Samtidig er den enkelte medarbeider ansvarlig for at personlige eller familiære aktiviteter ikke kommer i konflikt med lojalitetsplikten overfor Barratt Due.

Ingen må behandle eller beslutte i saker man selv eller en nærstående direkte eller indirekte kan ha økonomiske eller andre personlige fordeler av sakens utfall. Dobbeltroller og rollekombinasjoner som kan føre til interessekonflikt, eller påstand om dette, skal unngås.

Når en ansatt blir oppmerksom på at en habilitetskonflikt kan oppstå skal vedkommende underrette sin nærmeste leder. Dersom inhabilitet foreligger, skal vedkommende umiddelbart avslutte sin befatning med saken.

Inhabilitet foreligger når det konstateres et forhold som kan svekke tilliten til upartiskhet til vedkommende, ut fra en objektiv vurdering. Den som anses som inhabil, skal umiddelbart avslutte sin befatning med saken.

6.1  Familieforhold

Søsken, foreldre/barn eller ektefeller/samboere skal, som hovedregel, ikke arbeide under samme leder eller i samme avdeling. Medarbeidere som er i slekt med hverandre skal ikke hindre, bedømme, godkjenne, revidere, kontrollere eller på annen måte påvirke arbeidet til den nærstående.

Dersom det inngås kjæresteforhold, ekteskap eller samboerskap blant ansatte ved Barratt Due skal en orientere sin nærmeste leder om dette.

6.2  Beslutninger og saksbehandling

Ingen ansatte må ta del i, eller forsøke å påvirke en beslutning når det foreligger forhold som kan svekke tilliten til habiliteten til vedkommende. Den ansatte må derfor ikke delta i behandling eller beslutning i saker som vedkommende selv eller nærstående har økonomiske eller andre personlige interesser i.

6.3  Ansettelser

En medarbeider skal ikke benytte sin stilling til å påvirke ansettelsessaker slik at det skjer en favorisering på grunnlag av andre kriterier enn de som er direkte relevante for den aktuelle stillingen.

7.1  Taushetsplikt

Som ansatt ved Barratt Due har man fullstendig taushetsplikt om forretningsmessige eller private forhold en blir kjent med gjennom sitt arbeide. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet å arbeide for Barratt Due.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet må behandles respektfullt og ikke brukes til personlig vinning eller til skade for andre.

Taushetsplikten skal likevel ikke hindre ansatte å informere overordnede om forhold som kan stride med gjeldende lover og Barratt Dues etiske retningslinjer.

7.2  Varslingsplikt

Dersom en ansatt får kjennskap til brudd på gjeldende lover, regler, forhold som er i strid med Barratt Dues etiske retningslinjer eller forhold som kan skade virksomhetens omdømme skal nærmeste leder varsles.

Alle ved Barratt Due skal oppleve at det er ønskelig og trygt å melde bekymring om kritikkverdige forhold. Dersom medarbeideren ikke ønsker å varsle nærmeste leder om forholdet, kan vedkommende henvende seg til en annen overordnet, administrasjonssjef eller verneombud.

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 2-4 har ansatte rett og plikt, til på en forsvarlig måte, å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen uten gjengjeldelse. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Barratt Due aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor kolleger, studenter /elever eller andre man forholder seg til som Barratt Due ansatt.

Like tilfeller skal behandles likt og ingen skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, etnisitet, legning, politiske oppfatninger eller andre forhold.

At ansatte påtar seg oppgaver og verv utenom sin stilling ved Barratt Due anses som positivt.

Arbeid utenfor Barratt Due skal ikke gå utover arbeidet til vedkommende ved virksomheten og heller ikke føre til at den ansatte kommer i uheldige dobbeltroller eller habilitetskonflikt.

I saker hvor Barratt Due omtales, forventes en korrekt og lojal holdning utad. Er den ansatte i tvil om at engasjementet er i strid med Barratt Dues verdier, skal dette tas opp med nærmeste leder.

10.1  Ytringsfrihet

Alle har grunnleggende rett til å delta i den offentlige debatt og det anses som viktig at våre medarbeidere bidrar i samfunnsdebatten med sin fagkunnskap. Medarbeidere som deltar i offentlig debatt må alltid vurdere grensegangen mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten.

Ansatte som ytrer seg offentlig skal alltid presisere at uttalelsen står for egen regning når personlige synspunkter fremmes.

10.2  Media

I saker som angår Barratt Due som institusjon skal mediehåndteringen overlates til Barratt Dues ledelse. Kommunikasjon med media skal kun forestås av ansatte som har dette som en del av sitt ansvar og kommunikasjonen skal i et hvert tilfelle være avgrenset til den ansattes ansvarsområde.  All meddelelse ut over dette skal henvises til rette ansvarlige.

10.3  Sosiale medier

Barratt Dues etiske retningslinjer gjelder også for medarbeidere når de engasjerer seg i sosiale medier. Den ansatte må være bevisst på hvordan man framstår og at det man publiserer på sosiale medier kan komme til å bli koblet til Barratt Due.

Bilder og video som tas i undervisningssituasjon, konsertsituasjon mv. må aldri publiseres uten de implisertes samtykke. Ved publisering av bilder og video av mindreårige skal alltid skriftlig samtykke innhentes.

Taushetsplikt, lojalitetsplikt og andre lover og regler man forholder seg til i sitt forhold til Barratt Due gjelder også på sosiale medier.

Dersom det oppstår en beredskaps– eller krisesituasjon er det Barratt Dues ledelse som skal orientere omverdenen.

Reise og opphold i embetes medfør skal dekkes av Barratt Due. Unntak fra dette prinsippet avklares med nærmeste leder eller direktør.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosesser, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Barratt Dues ansatte skal ikke motta gaver eller andre personlige fordeler som kan påvirke ens behandling eller beslutninger i arbeidet.

Gaver av lav verdi som blomster, konfekt og lignende omfattes ikke av retningslinjene. I tvilstilfeller skal ansatte konferere med overordnet leder. Ikke-akseptable gaver returneres til avsender sammen med et brev som redegjør for Barratt Dues retningslinjer om dette.

Ansatte skal være forsiktige med alkohol og ikke vise seg beruset når man representerer Barratt Due hjemme og ute. Man skal vise hensyn til kolleger og andre som av ulike grunner ikke drikker alkohol. Misbruk av rusmidler som går utover arbeidet er ikke akseptert.

Medarbeidere som har ansvar for tilstelninger der mindreårige er til stede skal være spesielt aktsomme og oppmerksomme for å sikre at mindreårige ikke nyter alkohol i Barratt Dues lokaler.

Det vises for øvrig til Barratt Dues Alkoholreglement.

Barratt Dues ressurser skal ikke benyttes til andre formål enn det de er ment å brukes til og skal brukes så rasjonelt og effektivt som mulig. Med ressurser menes økonomi, datautstyr, teknisk utstyr, instrumenter, kontormaskiner, kontorrekvisitter o.l.

Barratt Due har egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning. Det forutsettes at enhver som står i et undervisnings/ veiledningsforhold med studenter/ elever setter seg inn i og følger opp disse.

Les Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning her. 

De etiske retningslinjene er ikke uttømmende, og kan ikke dekke alle situasjoner en måtte komme i. Er man i tvil om en handling er etisk forsvarlig og en ikke finner svaret her skal man rådføre seg med nærmeste leder.

Barratt Due forutsetter at alle medarbeidere gjør seg kjent med, og retter seg etter, de etiske reglene. Overtredelse av Barratt Dues etiske retningslinjer vil kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet til vedkommende.