Hovedsponsor

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning

Her finner du Barratt Dues etiske retningslinjer for undervisning og veiledning.

1. Innledning

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Barratt Due musikkinstitutt er et supplement til de generelle Etiske retningslinjer for ansatte ved Barratt Due musikkinstitutt. Der de generelle retningslinjene omhandler etikken i ansettelsesforholdet behandler retningslinjene for undervisning og veiledning forholdet mellom lærer/veileder/ansatt med studentkontakt (heretter lærer) og studenten/eleven (heretter student).

Målet med de etiske retningslinjene er å sikre god etisk praksis på alle nivå i Barratt Dues virksomhet. Barratt Due skal være en trygg arbeids- og studieplass der man blir møtt med respekt, rettferdighet og omsorg. Det forventes at både lærer og student utfører sine oppgaver og opptrer på en etisk forsvarlig måte.
Veiledning og undervisning (heretter undervisning) innebærer ofte etiske utfordringer og dilemmaer ettersom maktforholdet mellom lærer og student alltid vil være usymmetrisk.

Retningslinjene gjelder for alle forbindelser mellom ansatt og student. Den ansatte må være bevisst sin rolle som lærer, også i sammenhenger utenfor instituttet.

Det er både i studentenes og Barratt Dues interesse at studentene kjenner innholdet i retningslinjene og studentene skal derfor informeres om dette dokumentet ved studiestart. Retningslinjene skal til enhver tid ligge tilgjengelig i Simployer, på Tuttiportalen, Ansattportalen og Barratt Dues nettside.

 

LU for Barratt Due musikkinstitutt, 1. januar 2021

 

Paragraf 2-9 finner du under.

2.1         Læreren som forbilde og rollemodell

Lærer skal opptre profesjonelt og være bevisst sin funksjon som rollemodell.

2.2          Studentevaluering av undervisning

Lærer har ansvar for å gi studentene mulighet til åpne samtaler om undervisningens opplegg og gjennomføring. Samarbeidsforholdet mellom lærer og student skal bygges på gjensidig tillit for å sikre et trygt arbeids- og studiemiljø. Det vises for øvrig til Studieplanens evalueringskrav.

3.1 Integritet

Studenten skal oppleve respekt for sin personlige og faglige integritet og det skal ikke forekomme handlinger eller uttalelser som kan oppfattes som krenking av studentens verdighet.

3.2  Grenseoverskridende adferd

Deler av musikkundervisningen innebærer fysisk kontakt og korreksjoner innenfor en profesjonell kodeks. Lærer må være aktsom og tydelig på formålet med fysisk kontakt og unngå ord eller handlinger som kan oppfattes som trakasserende.

3.3  Asymmetri i undervisningssituasjonen

Lærer har ansvaret for at undervisningen foregår i saklige og profesjonelle former og være bevisst den autoritetsposisjon rollen har i forholdet til studenten. Lærer skal ikke motta noen form for honorar for undervisningen utover det som er avtalt med Barratt Due.

Studenten har rett til å melde fra om forhold som han/ hun opplever som problematiske.

4.1 Profesjonell distanse

Doble relasjoner, der lærer har flere roller enn den profesjonelle i sin omgang med studenten, skal ikke forekomme. Studenter skal ikke undervises av egen forelder eller foresatt.

Lærer har et særlig ansvar for at den nødvendige profesjonelle distansen opprettholdes og å unngå situasjoner som kan lede til at den endres.

Om lærer og student har et privat vennskapsforhold, skal begge parter være oppmerksomme på viktigheten av tydelige grenser mellom det private og det profesjonelle.

Dersom det oppstår et kjærlighetsforhold mellom lærer og student skal det formelle undervisningsforholdet opphøre.

Doble relasjoner vil kunne medføre et habilitetsproblem ved bedømming av studentens arbeid. Skulle slike forhold forekomme plikter lærer å opplyse nærmeste leder om forholdet.

4.2  Undervisning hjemme

Undervisning skal fortrinnsvis foregå i Barratt Dues lokaler, eller, etter særskilt avtale med Barratt Due, i andre egnede lokaler. Undervisning skal aldri foregå hjemme hos student, elev eller lærer.

4.3 Yrkesmessige relasjoner

I de tilfeller der student og lærer har yrkesmessig relasjon utenfor Barratt Due må lærer være bevisst utfordringene dette kan innebære.

Lærer har taushetsplikt og må til enhver tid vise diskresjon hva gjelder omtale av interne forhold ved Barratt Due.

4.4 Sosiale medier

De etiske retningslinjene gjelder også i sosiale medier. Lærer må vise stor aktsomhet ved omgang med kolleger og studenter ved Barratt Due og videre utvise forsiktighet og være seg bevisst den rollen man har som lærer og ansatt ved instituttet.

Sosiale medier bør ikke brukes som kommunikasjonskanal mellom lærer og student.

Ved publisering av bilder o.l. på sosiale medier, eller internett for øvrig, skal godkjenning alltid innhentes på forhånd.

5.1 Bruk av opphavsberettiget materiale

Dersom lærer ønsker å anvende studentens materiale i egen utøving må vedkommende sørge for å innhente tillatelse fra studenten på forhånd. På samme måte kreves lærers samtykke når studenten ønsker å anvende lærerens materiale.

6.1  Taushetsplikt

Som ansatt ved Barratt Due er man underlagt generell taushetsplikt om personlige forhold man blir kjent med gjennom sitt arbeide. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet å arbeide for Barratt Due.

6.2 Omtale av studenter og kolleger og egne personlige forhold

Den ansatte skal utvise stor forsiktighet og diskresjon i omtale av kolleger, studenter og betroelser om egne personlige forhold.

Dersom læreren finner det nødvendig å videreformidle konfidensiell informasjon om studenter til andre kolleger må dette skje med aktsomhet.

6.3  Oppmerksomhet rundt studentens velferd

Læreren må være lydhør og åpen for studentens personlige forhold som kan ha betydning for studiet og støtte og oppmuntring er i den sammenheng verdifullt. Dersom lærer mener at studenten trenger hjelp bør vedkommende student oppfordres til å oppsøke aktuelle hjelpeinstanser, eller foresatte dersom studenten er mindreårig.

6.4  Opplysningsplikt

Lærere for mindreårige studenter har, uten å være hindret av taushetsplikten, lovpålagt opplysningsplikt ved mistanke om mishandling i hjemmet, omsorgssvikt, eller når den mindreårige studenten har vist vedvarende atferdsvansker.

7.1.

Lærer som har ansvar for mindreårige studenter, eller er i tjeneste for Barratt Due sammen med mindreårige studenter, skal avstå fra alkohol eller andre rusmidler og være særlig oppmerksom på at den mindreårige studenten ikke nyter alkohol eller andre rusmidler.

7.2.

Begrensende mengder alkohol tillates imidlertid ved spesielle anledninger som gjør dette passende, forutsatt av at det utvises tilbørlig hensyn og at inntaket ikke kombineres med aktiviteter der mindreårige er tilstede. 

8.1  Konflikt mellom lærer og student(er)

Ved konflikter mellom lærer og student(er) har begge parter et ansvar for å forsøke å finne gode løsninger. Dersom konflikten ikke lar seg løse internt mellom involverte parter må partene henvende seg til avdelingsleder.

Disse retningslinjene er ikke uttømmende og kan heller ikke dekke alle tenkelige situasjoner. Er man i tvil om en handling er etisk forsvarlig og en ikke finner svaret her skal man rådføre seg med nærmeste leder.

Barratt Due forutsetter at alle ansatte og studenter gjør seg kjent med og retter seg etter de etiske retningslinjene for veiledning og undervisning. Overtredelse av retningslinjene vil kunne få konsekvenser for vedkommendes ansettelsesforhold.