Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning

Her finner du Barratt Dues etiske retningslinjer for undervisning og veiledning.

1. Innledning

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Barratt Due musikkinstitutt er et supplement
til de generelle Etiske retningslinjer for ansatte ved Barratt Due musikkinstitutt. Der de generelle
retningslinjene omhandler etikken i ansettelsesforholdet behandler retningslinjene for undervisning og
veiledning forholdet mellom lærer/veileder/ansatt med studentkontakt (heretter lærer) og
studenten/eleven (heretter student).

Målet med de etiske retningslinjene er å sikre god etisk praksis på alle nivå i Barratt Dues virksomhet.
Barratt Due skal være en trygg arbeids- og studieplass der man blir møtt med respekt, rettferdighet og
omsorg. Det forventes at både lærer og student utfører sine oppgaver og opptrer på en etisk forsvarlig
måte.

Veiledning og undervisning (heretter undervisning) innebærer ofte etiske utfordringer og dilemmaer
ettersom maktforholdet mellom lærer og student alltid vil være usymmetrisk.

Retningslinjene gjelder for alle forbindelser mellom ansatt og student. Den ansatte må være bevisst sin
rolle som lærer, også i sammenhenger utenfor instituttet.

Det er både i studentenes og Barratt Dues interesse at studentene kjenner innholdet i retningslinjene og
studentene skal derfor informeres om dette dokumentet ved studiestart. Retningslinjene skal til enhver
tid ligge tilgjengelig i Digital Campus.

 

LU for Barratt Due musikkinstitutt, 7. november 2016

2.1. Læreren som forbilde og rollemodell
Lærer skal opptre profesjonelt og være bevisst sin funksjon som rollemodell.

2.2. Studentevaluering av undervisning
Lærer har ansvar for å gi studentene mulighet til åpne samtaler om undervisningens opplegg og gjennomføring. Samarbeidsforholdet mellom lærer og student skal bygges på gjensidig tillit for å sikre et trygt arbeids- og studiemiljø. Det vises for øvrig til Studieplanens evalueringskrav.

3.1. Integritet
Studenten skal oppleve respekt for sin personlige og faglige integritet og det skal ikke forekomme handlinger eller uttalelser som kan oppfattes som krenking av studentens verdighet.

3.2. Grenseoverskridende adferd
Deler av musikkundervisningen innebærer fysisk kontakt og korreksjoner innenfor en profesjonell kodeks. Lærer må unngå å komme i unødig fysisk kontakt med studenten og være særlig varsom med ord eller handlinger som kan oppfattes som seksuelt trakasserende. Det vises for øvrig til Barratt Dues tiltaksplan mot plagsom/ uønsket seksuell oppmerksomhet.

3.3. Asymmetri i undervisningssituasjonen
Lærer har ansvaret for at undervisningen foregår i saklige og profesjonelle former og være bevisst den autoritetsposisjon rollen har i forholdet til studenten. Lærer skal ikke motta noen form for honorar for undervisningen utover det som er avtalt med Barratt Due. Studenten har rett til å melde fra om forhold som han/ hun opplever som problematiske.

4.1. Profesjonell distanse
Doble relasjoner, der lærer har flere roller enn den profesjonelle i sin omgang med studenten, bør ikke forekomme.
Lærer har et særlig ansvar for at den nødvendige profesjonelle distansen opprettholdes og å unngå situasjoner som kan lede til at den endres.
Om lærer og student har et privat vennskapsforhold, skal begge parter være oppmerksomme på viktigheten av tydelige grenser mellom det private og det profesjonelle.
Dersom det oppstår et kjærlighetsforhold mellom lærer og student skal det formelle undervisningsforholdet opphøre.
Doble relasjoner vil kunne medføre et habilitetsproblem ved bedømming av studentens arbeid. Skulle slike forhold forekomme plikter lærer å opplyse nærmeste leder om forholdet.

4.2. Yrkesmessige relasjoner
I de tilfeller der student og lærer har yrkesmessig relasjon utenfor Barratt Due må lærer være bevisst utfordringene dette kan innebære.
Lærer har taushetsplikt og må til enhver tid vise diskresjon hva gjelder omtale av interne forhold ved Barratt Due.

4.3. Sosiale medier
De etiske retningslinjene gjelder også i sosiale medier. Lærer må vise stor aktsomhet ved omgang med kolleger og studenter ved Barratt Due og videre utvise forsiktighet og være seg bevisst den rollen man har som lærer og ansatt ved instituttet.
Sosiale medier bør ikke brukes som kommunikasjonskanal mellom lærer og student.
Ved publisering av bilder o.l. på sosiale medier, eller internett for øvrig, skal godkjenning alltid innhentes på forhånd.

5.1. Bruk av opphavsberettiget materiale
Dersom lærer ønsker å anvende studentens materiale i egen utøving må vedkommende sørge for å innhente tillatelse fra studenten på forhånd. På samme måte kreves lærers samtykke når studenten ønsker å anvende lærerens materiale.

6.1. Taushetsplikt
Som ansatt ved Barratt Due er man underlagt generell taushetsplikt om personlige forhold man blir kjent med gjennom sitt arbeide. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet å arbeide for Barratt Due.

6.2. Omtale av studenter og kolleger og egne personlige forhold
Den ansatte skal utvise stor forsiktighet og diskresjon i omtale av kolleger, studenter og betroelser om egne personlige forhold. Dersom læreren finner det nødvendig å videreformidle konfidensiell informasjon om studenter til andre kolleger må dette skje med aktsomhet.

6.3. Oppmerksomhet rundt studentens velferd
Læreren må være lydhør og åpen for studentens personlige forhold som kan ha betydning for studiet og støtte og oppmuntring er i den sammenheng verdifullt. Dersom lærer mener at studenten trenger hjelp bør vedkommende student oppfordres til å oppsøke aktuelle hjelpeinstanser, eller foresatte dersom studenten er mindreårig.

6.4. Opplysningsplikt
Lærere for mindreårige studenter har, uten å være hindret av taushetsplikten, lovpålagt opplysningsplikt ved mistanke om mishandling i hjemmet, omsorgssvikt, eller når den mindreårige studenten har vist vedvarende atferdsvansker.

7.1.
Lærer som har ansvar for mindreårige studenter, eller er i tjeneste for Barratt Due sammen med mindreårige studenter, skal avstå fra alkohol eller andre rusmidler og være særlig oppmerksom på at den mindreårige studenten ikke nyter alkohol eller andre rusmidler.

7.2.
Begrensende mengder alkohol tillates imidlertid ved spesielle anledninger som gjør dette passende, forutsatt av at det utvises tilbørlig hensyn og at inntaket ikke kombineres med aktiviteter der mindreårige er tilstede.

8.1. Konflikt mellom lærer og student(er)
Ved konflikter mellom lærer og student(er) har begge parter et ansvar for å forsøke å finne gode løsninger. Dersom konflikten ikke lar seg løse internt mellom involverte parter må partene henvende seg til avdelingsleder. Det vises for øvrig til Barratt Dues retningslinjer for sensitive saker.

9.1.
Disse retningslinjene er ikke uttømmende og kan heller ikke dekke alle tenkelige situasjoner. Er man i tvil om en handling er etisk forsvarlig og en ikke finner svaret her skal man rådføre seg med nærmeste leder.

9.2.
Barratt Due forutsetter at alle ansatte og studenter gjør seg kjent med og retter seg etter de etiske retningslinjene for veiledning og undervisning. Overtredelse av retningslinjene vil kunne få konsekvenser for vedkommendes ansettelsesforhold.