Hovedsponsor

Utveksling

Ønsker du å benytte deg av muligheten for utveksling? Her finner du mer informasjon.

Studieopphold i utlandet

Vi hjelper deg med å planlegge utenlandsoppholdet ditt. Vi kjenner den institusjonen du vil reise til og har faglige og administrative kontakter som gjør at oppholdet ditt kan gjennomføres så enkelt som mulig. 

For å kunne søke må du tilfredsstille følgende krav:

 • Du må være bachelorstudent ved Barratt Due musikkinstitutt.
 • Du må ha bestått de to første årene av bachelorprogrammet før avreise.

 

Oppfyller du kravene over, kan du gå videre med søknadsprosessen. Under finner du alt du trenger å vite om utveksling.

Søknadsprosessen

Institusjonene Høyskolen Barratt Due har avtale med:

Totalt kan du prioritere inntil fem søknader 

Du kan også søke utveksling til institusjoner som ikke er oppført på listene over, men institusjonen du velger må forhåndsgodkjennes av Barratt Due, for å sikre kvaliteten på tilbudet og avtale må opprettes mellom de to institusjonene.

Før du søker

Jo bedre forberedt ditt utenlandsopphold er, desto bedre er dine muligheter for å få et faglig og personlig godt utbytte av oppholdet. Før du går i gang med å søke om utvekslingsplass, bør du ha tenkt gjennom følgende:

 • Hvor du ønsker å studere. Søk gjerne råd hos din hovedinstrumentlærer og/eller studieadministrasjonen
 • På hvilket tidspunkt i studieprogrammet det passer best å reise på utveksling. Dette vil normalt være 3. år av bachelorprogrammet
 • Dine språkkunnskaper.

Det er viktig at du avklarer disse spørsmålene så tidlig som mulig, både av hensyn til søknadsprosedyren, økonomisk planlegging og for at det faglige utbyttet av oppholdet skal bli best mulig. Vær forberedt på å måtte gjøre mye selv. Start derfor planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.

 

Søknaden

Søknaden sendes inn via EASY

Klikk her for en beskrivelse av søknadsprosessen.

Søknaden skal videre godkjennes av studieadministrasjonen. Dette for å sikre ditt faglig utbytte under utvekslingsperioden, slik at studieoppholdet kan innpasses i din utdanning.

 

Hva skal søknaden inneholde

 • Learning Agreement
 • CV
 • Letter of Motivation
 • Letter of Recommendation (valgfritt)
 • Innspilling (helst video) hvor det bekreftes at det er du som spiller
 • Karakterutskrift på engelsk

 

Søknadsfrist: 15. februar
Avtal møte med studiekonsulent for en gjennomgang av din søknad.

Under studieoppholdet

Arbeidet med Learning Agreement avsluttes normalt etter at du har startet utvekslingsperioden. Dette er på grunn av valgemner, som normalt ikke bestemmes før ved studiestart. Dersom det viser seg at det blir endringer i forhold til det som er forhåndsgodkjent i Learning Agreement, må du informere Barratt Due slik at endringene kan vurderes og eventuelt godkjennes i et nytt Learning Agreement.

 

Etter studieoppholdet

Når studieoppholdet er gjennomført, er det ditt ansvar å få levert original karakterutskrift til Barratt Due, signert Learning Agreement og dokument som bekrefter gjennomført og bestått moblitetsperiode.

 • Karakterutskriften skal vise emner, studiepoeng og karakterer. Karakterutskriften inngår i vitnemålet fra Barratt Due og innpasses i graden.
 • Signert Learning Agreement – se online learning agreement
 • Confirmation of Erasmus+ Exchange Period. Klikk på lenken for å laste ned dokument. Dokumentet skal fylles ut og signeres av ansvarlig ved verstinsutisjonen og returneres til international koordinator ved BDM.
 • Etter endt utvekslingsopphold vil du motta mail fra EU Survey med en elektronisk rapport som skal besvares innen 30 dager etter mottatt mail.

Du er selv ansvarlig for at dokumentene dine er korrekte. Bruk av falske dokument er omfatta av straffeloven § 361 og vil bli meldt til politiet 

European Student Card Initiative

Europeiske studentkort utstedt av Erasmus+ er markedsført som en videreføring av andre studentkort innenfor Europa. Dette er ikke tilfellet med norske studentbevis og henholdsvis Studentbevis-appen. 

Vi anbefaler alle studenter til å skaffe seg begge bevis som legitimerer oppholdet i vertslandet. 

Innkommende studenter oppfordres også til å ha godkjent norsk studentbevis på app i tillegg til fysisk kort, i tillegg til «European Student Card».

Høyskolen Barratt Due ønsker å fremme lik tilgang og muligheter for deltakelse i Erasmus+ programmet. 
Studenter med behov for tilrettelegging under mobiliteten kan søke om inkluderingsstøtte for ekstrautgifter. Følgende kategorier kan søke om inkluderingsstøtte: 

 • Studenter med barn
 • Studenter med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer
 • Studenter med flyktningstatus 

Studenter som mottar tilleggstipend vil også få et ekstra månedlig stipend på 250 € (ca. 2900 kr) ved siden av det vanlige Erasmus+ stipendet. 

Online Linguistic Support (OLS) Europakomissjonen tilbyr et språkkurs utviklet for å kartlegge og bedre Erasmus+ studentenes kompetanse i undervisnings-/arbeidsspråk i vertslandet. Dette er et frivillig kurs, men vi anbefaler alle som skal på utveksling å fullføre kurset.

 • Test1: Du vil motta link til test på OLS hjemmesider innen utgangen av juni.
 • Test2: Du vil motta ny test mot slutten av oppholdet/etter at de har kommet hjem igjen.

OLS språkkurs

Dersom du oppnår et testresultat mellom A1 og B1 på den første testen, vil du automatisk få tilsendt invitasjon til et OLS-kurs per e-post.

Dersom oppnår et testresultat mellom B2 og C2 på språktesten vil du ikke motta invitasjon til språkkurs. Du har likevel mulighet til å søke om å få delta på kurs. Kontakt international koordinator dersom dette er av interesse.

Fritak for å ta språktest

 • Studenter som har undervisnings-/arbeidsspråket som morsmål.
 • Utvekslingsopphold der studentene kommer til å bruke norsk som arbeidsspråk. Eksempelvis kan dette gjelde dersom studenten skal på utveksling til et annet nordisk land (Sverige, Danmark)

Studieavgift ved Barratt Due musikkinstitutt
Som utvekslingsstudent vil du fortsatt være registrert som student ved Barratt Due og du må derfor betale full studieavgift. Derimot betaler du ingenting ved institusjonen i utlandet.

Lånekassen
Du kan søke om støtte fra Lånekassen når det foreligger dokumentasjon fra vertsinstitusjonen om at du har fått innvilget din søknad om en utvekslingsperiode og godkjent Learning Agreement.

Lånekassen tildeler støtte i form av studielån, utdanningsstipend og reisestipend etter fastsatte satser. Når du blir tildelt støtte gjennom Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk registrert som medlem i Folketrygden.

Språkstipend
Hvis du skal studere i et ikke engelskspråklig land kan du i tillegg få et språkstipend fra Lånekassen. Du må da – som hovedregel – gå på et fulltids språkkurs i det landet du skal studere i minst 4 uker. Les mer om språkkurs her.

Erasmus- stipend
Som utvekslingsstudent vil du også motta et stipend som er ment å skulle dekke merutgifter ved å være student utenlands. Stipendet tildeles studenter som blir tilbudt – og reiser på utveksling. Og utbetales av Høyskolen Barratt Due når underskrevet Learning Agreement foreligger.

Hvor mye du får i stipend avhenger av hvor du reiser.

Tilskuddsordningen beregnes ut fra satser som fastsettes av Europakommisjonen og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Under er en oversikt over tilskudd gjeldende for studieåret 2024-2025

Mottakerland Sats per mnd*
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige  € 530
Østerrike, Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia, Hellas, Spania, Kypros, Nederland, Malta, Portugal   € 470
Bulgaria, Kroatia, Tjsekkia, Estland, Latvia, Lituaen, Ungarn, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Makedonia, Tyrkia, Serbia   € 470

 

Studenter kan få tilleggsstipend («top-ups») for grønne reiser (tog og samkjøring), dette er et engangsbeløp på 50 Euro.

Du er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig helseforsikring og tilleggsforsikring under ditt utvekslingsopphold. Les mer om de ulike ordningene under:

Helseforsikring 

Du tar med deg norske trygderettigheter til utlandet når du studerer mindre enn tolv måneder og mottar støtte fra Lånekassen.

Skal du på utveksling til EU/EØS-land/Sveits? 

Ta med deg Europeisk Helsetrygdkort. Kortet er gratis og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i. 

Utveksling utenfor EØS?

Når Lånekassen har behandlet søknaden din vil du automatisk motta en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO 

Tilleggsforsikring

Du må ha en tilleggsforsikring i form av reiseforsikring og utvidet syke- og helseforsikring. Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom.

Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) har forsikringsløsninger for studenter i utlandet, men sammenlign priser og vilkår hos flere forsikringsselskaper.

 

Les mer om helserettigheter når du er student i utlandet på NAV sin hjemmeside

Du får informasjon om utvekslingsmuligheter og søknadsprosessen på et møte som avholdes i januar for alle studenter som ønsker å reise ut. Tidspunkt for informasjonsmøtet sendes ut på e-post til alle studenter

 

Studietiden blir ikke forlenget

Hvis du reiser til utlandet gjennom etablerte programmer eller samarbeidsavtaler, vil utenlandsstudiene erstatte undervisningen du ellers ville fått ved Høyskolen Barratt Due. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid.

 

Learning Agreement

Før du starter et utvekslingsopphold skal det foreligge et Learning Agrement undertegnet av deg, Barratt Due musikkinstitutt og vertsinstitusjonen. Dette dokumentet beskriver ditt studium ved vertsinstitusjonen og er grunnlaget for at økonomiske støtteordninger trer i funksjon.

Hva er Erasmus+?
Erasmus er EUs program for samarbeid innenfor høyere utdanning. Norge, som EØS land, deltar på lik linje med EU-landene. Som ERASMUS-student kan du studere ved en høyere utdanningsinstitusjon i et EU-land i en periode fra 3-12 måneder under forutsetning av at Barratt Due har en avtale med den institusjonen du ønsker å studere ved.

Det settes opp en avtale mellom deg, Barratt Due og mottakerinstitusjonen om det faglige innholdet i utvekslingsstudiet slik at du er sikret at dine studier i utlandet vil bli godkjent når du kommer tilbake.

Se også AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) hvor du finner informasjon om alle høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Europa.

 

Hva er Nordplus?
Nordplus er et program som bl.a. omfatter utveksling i de andre nordiske landene, Danmark, Sverige, Finland og Island, samt de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.

Som Nordplus-student kan du studere ved en høyere nordisk musikkutdanningsinstitusjon i en periode fra 1-12 måneder.
Det settes opp en avtale mellom deg, Barratt Due og mottakerinstitusjonen om det faglige innholdet i utvekslingsstudiet slik at du er sikret at dine studier i utlandet vil bli godkjent når du kommer tilbake.

Se også Nordplus Music Network. 

 

ANSA
Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) gir generell veiledning om studier i utlandet, land- og institusjonsinformasjon. ANSA gir også utenlandsstudenter tilbud om gunstig forsikring.

 

Diku
Diku gir generell informasjon om studieutvekslingsprogrammer, lenker til nyttig informasjon om studier i utlandet, m.m. 

The Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), klick here

Kontakt studiekonsulent for ytterligere spørsmål om utveksling.