Musikkbarnehagen

Musikkbarnehagen Barratt Due tilbyr musikalsk lek og samspill for barn fra 0 til 5 år. Musikkgruppene er inndelt etter alder.

SØKNAD OG OPPTAK 2018/19

Et undervisningsår varer fra august til juni. Opptak underveis i undervisningsåret er mulig om det er ledig plass.

Her finner du gruppetilbudene og undervisningsdatoer for undervisningsåret 2018/19

Tilbudet vårt

Velkommen til et spennende møte med musikk!

Barratt Due musikkinstitutt er en pioner i musikkundervisning for de aller minste. Helt siden Musikkbarnehagen ble etablert av Mary og Henrik i 1932, har den vært en viktig del av Barratt Dues undervisningstilbud. Vårt arbeid bygger på vår filosofi om at musikk ikke kjenner noen aldersgrenser, bare grader av kvalitet.

Barratt Due vektlegger at barna i musikkbarnehagen får undervisning av høy kvalitet. Våre  kvalifiserte og dedikerte pedagoger tilrettelegger undervisningen i forhold til barnas musikalske utviklingsnivå. Den pedagogiske innfallsvinkel er at barnas utvikling og tilegnelse av kunnskap i hovedsak skal springe ut av deres egne erfaringer under deltagelsen i de aktiviteter de er med på.

VI ØNSKER Å

 • legge til rette for en helhetlig musikkopplevelse og musikkopplæring
 • gi varierte musikkopplevelser som gir musikkglede
 • stimulere til musikalsk skapende aktivitet og gi barna mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk
 • la barna å bli kjent med forskjellige musikalske uttrykksformer
 • skape musikkinteresse og musikkforståelse
 • utvikle grunnleggende musikalske ferdigheter som legger et godt grunnlag for videre musisering

SENTRALT I UNDERVISNINGEN

 • SANG
  Sang og aktiviteter som involverer sang er vårt fremste og viktigste musikalske redskap. Stemmen har vi med oss helt fra fødselen, vi pludrer, lager lyder, synger og improviserer lenge før vi lærer å snakke. Sangstemmen er det første ”instrumentet” vi tar i bruk når vi tar initiativ til å utvikle barnas musikalitet og evne til å glede seg over musikk.
 • DANS & BEVEGELSE
  Barn reagerer og lærer ved hjelp av sansene og kroppslige erfaringer. Musikk responderer barn spontant på i form av bevegelse og mimikk. Dans og bevegelse, både regissert og spontan, er derfor sentrale aktiviteter i musikkundervisningen. Gjennom dans og bevegelse vil barnet bli kjent med og oppleve musikkens elementer, som er med på å danne grunnlaget for videre musisering og opplevelser med musikk.
 • IMPROVISASJON & SKAPENDE AKTIVITETER
  Barnet lever i øyeblikket, i en verden fylt av fantasi og spontanitet. I musikkbarnehagen vektlegger vi å tilrettelegge undervisningen slik at den blir en arena for kreativ musikkutfoldelse. Vi eksperimenterer med sang og med stemmen, med instrumenter, med dans, rytmisk bevegelse og andre former for musikalsk samhandling.
  Improvisasjon og skapende aktiviteter har derfor en sentral plass i alt vi foretar oss i musikkbarnehagen.

FORESATTES DELTAGELSE

I musikkgrupper med barn fra fire måneder til og med tre år er en foresatt per barn også til stede i musikktimene. Foreldre eller foresatte oppfordres til å delta aktivt i undervisningen for på den måten å bidra til at de minste barna raskere føler seg trygge og fortrolige med undervisningssituasjonen.

Våre erfaringer viser at aktive foreldre bidrar positivt til barnas musikalske deltagelse og utvikling. Alle voksne som er tilstede i musikktimene fungerer som rollemodeller. Når vi er aktive og deltagende, smitter vårt initiativ over på barna.

MUSIKK BERØRER HELE BARNET:

Det tre måneder gamle barnet reagerer spontant på musikk med bevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Musikkundervisning, også for de minste barna, bygger på erkjennelsen av at alle vil ha glede av musikk, og at vi gjennom samhandling og gode opplevelser med musikk, sang og bevegelse kan få utløp for tanker, følelser og fantasi.

 • Sang, lek og rytmiske aktiviteter, rim og regler har betydning for barnets språkfølelse og språkforståelse.
 • Dans og bevegelse utvikler kroppsspråk, koordinasjon, fin- og grovmotorikk.
 • Samhandling og samarbeid med andre barn i musikkgruppen gir sosial trening, stimulerer barnas konsentrasjonsevne og gir opplevelsen av å tilhøre et musikkfellesskap.
 • Skapende aktiviteter stimulerer barnets kreativitet og fantasi.
 • Musikalsk innlevelse og personlig formidling stimulerer barnets emosjonelle utvikling.

Praktisk informasjon

Musikkbarnehagen har sin undervisning i Kirkeveien 67A. Her finner du kart og veibeskrivelse. 

Det er to innganger: Bruk inngangen fra Trudvangveien hvis dere kommer med barnevogn eller sykkel som plasseres i bakgården. 

Inngang fra Kirkeveien 67A: 
Trykk på ringeklokken merket «L&M/B.D.M.» (Livslyst og Motivasjon/Barratt Due musikkinstitutt)
Gå opp en liten trapp, inn den åpne døren, gjennom gangen og ned i underetasjen. 

Inngang Trudvangveien 5B: 
Trykk på ringeklokken merket: «L&M/B.D.M.» (Livslyst og Motivasjon/Barratt Due musikkinstitutt) 
Gå gjennom portrommet og ut døren i front. Ta til venstre i bakgården, gå tvers over, inn den blå døren og ned i underetasjen. 

Her finner du informasjon om de forskjellige gruppetilbudene satt opp etter alder, og en oversikt over datoene vi underviser: 

Gruppetilbud og undervisningskalender 2018/19

Musikkbarnehagen Barratt Due er et åpent tilbud, den er religionsnøytral og ingen forkunnskaper eller spesielle musikalske ferdigheter er nødvendig for å delta. Undervisningen foregår i grupper med andre barn, og omfatter ikke individuell instrumentundervisning.

Kontaktinformasjon:

Det er foresattes ansvar å sørge for at Barratt Due til enhver tid har oppdaterte mobiltelefonnummer, e-post og adresse hvor de kan nås. 

Fravær:

 • Dersom barnet ditt er sykt og ikke kan gå i barnehage, kan det heller ikke være tilstede i Musikkbarnehagen.
 • Dersom barnet blir fraværende mer enn to påfølgende ganger, ønsker vi å bli informert om fraværet. Ved enkeltstående fravær er det ikke nødvendig å gi beskjed.
 • Det gis ikke rett til refusjon hvis deltagende barn er syk eller fraværende av andre årsaker. Barnet kan heller ikke ta igjen tapte musikktimer på en annen musikkgruppe.

Oppmøte:

Møt presis til musikktimene. Mobiltelefoner skal være avslått under undervisningen.

Hovedopptaket for undervisningsåret 2018/19 foregår frem til 5. juni 2018, hvor vi følger «først-til-mølla»-prinsippet. Alle som har søkt innen denne datoen får svar på innfridd gruppetilbud eller ventelistetilbud innen utgangen av juni 2018.

Det er mulig å søke plass også etter denne datoen, men da kan vi ikke garantere svar før i august.

Opptak i løpet av undervisningsåret er mulig om det er ledig plass.

Søknadsskjema for 2018/19 finner du her

Semesterbetaling:

 • Årskurset 2018/2019 består av to semestre. Prisen per semester for undervisningstimer à 45 minutter er 4220,- kroner. Prisen per semester  for undervisningstimer à 60 minutter er. 4630,- kroner
 • Foresatte binder seg økonomisk for et semester; slutter et barn i løpet av et semester, vil foresatte bli fakturert for påbegynt semester

Faktura:

Foresatte faktureres for ett semester av gangen. Fakturaen sendes i løpet av første halvdel av hvert semester til den foresatte som står oppført som økonomisk ansvarlig på søknadsskjemaet.

«Lekende samspill»

Boken er forfattet av leder for Musikkbarnehagen Barratt Due, Tove Doornbos og Pernille Volent, en av musikkbarnehagens pedagoger. «Lekende samspill» er skrevet spesielt for Musikkbarnehagen Barratt Due og inngår i undervisningen. Boken koster kr. 100,- og beløpet legges til fakturaen ved første semesterbetaling.

Avlysning av musikktime:

Avlyses en undervisningstime, varsles dette per epost til primærforesatte. Barratt Due kan avlyse inntil to undervisningstimer i semesteret uten at det gis refusjon. Hvis en undervisningstime avlyses, skjer dette fordi pedagogen er blitt syk og fordi vi ikke har fått tak i en kvalifisert pedagog. Evt. avlysninger utover to ganger per semester gir foresatte rett til refusjon: kr 255 for 45 minutters musikktimer, kr 280 for 60 minutter.

Vikarer:  

Det gis ikke rett til refusjon hvis musikkgruppens pedagogen erstattes av en annen pedagog.

Ansatte