Musikkbarnehagen

Musikkbarnehagen Barratt Due tilbyr musikalsk lek og samspill for barn fra 0 til 5 år. Musikkgruppene er inndelt etter alder.
Hovedsponsor

SØKNAD OG OPPTAK 2023-2024

Her kan du søke om plass i Musikkbarnehagen Barratt Due. Vi har løpende opptak, og det er mulig å søke om plass hele året. 

Fyll ut søknadsskjema under og dere vil bli kontaktet av oss.

Her finner du gruppetilbudene og undervisningsdatoer for undervisningsåret 2023-2024

Tilbudet vårt

Velkommen til et spennende møte med musikk!

Barratt Due musikkinstitutt er en pioner i musikkundervisning for de aller minste. Helt siden Musikkbarnehagen ble etablert av Mary og Henrik i 1932, har den vært en viktig del av Barratt Dues undervisningstilbud. Vårt arbeid bygger på vår filosofi om at musikk ikke kjenner noen aldersgrenser, bare grader av kvalitet.

Barratt Due vektlegger at barna i musikkbarnehagen får undervisning av høy kvalitet. Våre  kvalifiserte og dedikerte pedagoger tilrettelegger undervisningen i forhold til barnas musikalske utviklingsnivå. Den pedagogiske innfallsvinkel er at barnas utvikling og tilegnelse av kunnskap i hovedsak skal springe ut av deres egne erfaringer under deltagelsen i de aktiviteter de er med på.

VI ØNSKER Å

 • legge til rette for en helhetlig musikkopplevelse og musikkopplæring
 • gi varierte musikkopplevelser som gir musikkglede
 • stimulere til musikalsk skapende aktivitet og gi barna mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk
 • la barna få bli kjent med forskjellige musikalske uttrykksformer
 • skape musikkinteresse og musikkforståelse
 • utvikle grunnleggende musikalske ferdigheter som legger et godt grunnlag for videre musisering

MUSIKK BERØRER HELE BARNET:

Det tre måneder gamle barnet reagerer spontant på musikk med bevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Musikkundervisning, også for de minste barna, bygger på erkjennelsen av at alle vil ha glede av musikk, og at vi gjennom samhandling og gode opplevelser med musikk, sang og bevegelse kan få utløp for tanker, følelser og fantasi.

 • Sang, lek og rytmiske aktiviteter, rim og regler har betydning for barnets språkfølelse og språkforståelse.
 • Dans og bevegelse utvikler kroppsspråk, koordinasjon, fin- og grovmotorikk.
 • Samhandling og samarbeid med andre barn i musikkgruppen gir sosial trening, stimulerer barnas konsentrasjonsevne og gir opplevelsen av å tilhøre et musikkfellesskap.
 • Skapende aktiviteter stimulerer barnets kreativitet og fantasi.
 • Musikalsk innlevelse og personlig formidling stimulerer barnets emosjonelle utvikling.

Faglig og praktisk informasjon

Vi har et fortløpende opptak til Musikkbarnehagen Barratt Due og vi følger «først-til-mølla»-prinsippet. Opptaket foretas kronologisk i forhold til innsendt søknad.

Søknadsskjema finner du her

Semesterbetaling 2022-2023:

 • Musikktilbudet er lagt opp som et årskurs. Årskurset 2022-2023 består av to semestre og totalt 33 undervisningsganger. Årskursavgiften deles på to og faktureres per semester.
 • Prisen per semester for undervisningstimer à 45 minutter er kr. 4980,-. Prisen per semester for undervisningstimer à 60 minutter er kr. 5480,-. Faktura sendes til den som står oppført som hovedkontakt på søknadsskjemaet.
 • Foresatte binder seg økonomisk for et semester. Slutter barnet i løpet av semesteret, vil foresatte bli fakturert for det påbegynte semesteret.

For mer informasjon, se våre retningslinjer 2022-23.

Semesterbetaling 2023-2024:

 • Musikktilbudet er lagt opp som et årskurs. Årskurset 2023-2024 består av 2 semestre, totalt 33 undervisningsganger. Årskursavgiften deles på 2 semester og faktureres semestervis.
 • Baby-, 1, 2 og 3 årsgruppene: kr. 5130,- per semester for undervisningstimer à 45
  minutter. 4 og 5 års gruppene: kr. 5645,- per semester for undervisningstimer à 60 minutter.
 • Faktura sendes til den som står oppført som hovedkontakt på søknadsskjemaet.
  Foresatte binder seg økonomisk for et semester. Slutter barnet i løpet av et påbegynt
  semester, vil foresatte bli fakturert for dette semesteret.

For mer informasjon, se våre retningslinjer 2023-2024.

Hvor foregår undervisningen:
Musikkbarnehagen holder til i Lyder Sagens gt. 2 på Majorstuen. 

 

Organisering og struktur

 • Musikkbarnehagens struktur og musikkfaglige innhold er lagt opp som et årskurs
 • Musikkgruppene er inndelt etter årstrinn, dvs. at barn som er født samme år går i samme gruppe
 • Det gis 33 musikktimer pr. undervisningsår, 15 musikktimer høstsemesteret og 18 musikktimer vårsemesteret
 • Undervisningen foregår gruppevis. For 0 til 3-årsgruppene varer gruppetimen 45 minutter. For 4 og 5-årsgruppene varer gruppetimen 60 minutter
  • 0-3 årsgruppene: en foresatt deltar aktivt i undervisningen sammen med barnet
  • 4-5 årsgruppene: hvis ikke noe annet er avtalt, deltar barna uten foresatte til stede.

 

Foresattes deltagelse
I musikkgrupper med barn fra fire måneder til og med tre år er en foresatt per barn også til stede i musikktimene. Foreldre eller foresatte oppfordres til å delta aktivt i undervisningen for på den måten å bidra til at de minste barna raskere føler seg trygge og fortrolige med undervisningssituasjonen.

Våre erfaringer viser at aktive foreldre bidrar positivt til barnas musikalske deltagelse og utvikling. Alle voksne som er tilstede i musikktimene fungerer som rollemodeller. Når vi er aktive og deltagende, smitter vårt initiativ over på barna.

Sentralt i undervisningen

 • SANG
  Sang og aktiviteter som involverer sang er vårt fremste og viktigste musikalske redskap. Stemmen har vi med oss helt fra fødselen, vi pludrer, lager lyder, synger og improviserer lenge før vi lærer å snakke. Sangstemmen er det første ”instrumentet” vi tar i bruk når vi tar initiativ til å utvikle barnas musikalitet og evne til å glede seg over musikk.
 • DANS & BEVEGELSE
  Barn reagerer og lærer ved hjelp av sansene og kroppslige erfaringer. Musikk responderer barn spontant på i form av bevegelse og mimikk. Dans og bevegelse, både regissert og spontan, er derfor sentrale aktiviteter i musikkundervisningen. Gjennom dans og bevegelse vil barnet bli kjent med og oppleve musikkens elementer, som er med på å danne grunnlaget for videre musisering og opplevelser med musikk.
 • IMPROVISASJON & SKAPENDE AKTIVITETER
  Barnet lever i øyeblikket, i en verden fylt av fantasi og spontanitet. I musikkbarnehagen vektlegger vi å tilrettelegge undervisningen slik at den blir en arena for kreativ musikkutfoldelse. Vi eksperimenterer med sang og med stemmen, med instrumenter, med dans, rytmisk bevegelse og andre former for musikalsk samhandling.
  Improvisasjon og skapende aktiviteter har derfor en sentral plass i alt vi foretar oss i musikkbarnehagen.

 

Forkunnskaper
Musikkbarnehagen Barratt Due er et åpent tilbud, den er religionsnøytral og ingen forkunnskaper eller spesielle musikalske ferdigheter er nødvendig for å delta. Undervisningen foregår i grupper med andre barn, og omfatter ikke individuell instrumentundervisning.

Lekende samspill
Lekende samspill er en bok skrevet spesielt for Musikkbarnehagen Barratt Due. Den er forfattet av Tove Doornbos, pedagog og leder for musikkbarnehagen, og Pernille Volent, en av musikkbarnehagens pedagoger. Boken kan kjøpes i resepsjonen på Barratt Due for kr. 100.

Her finner du informasjon om de forskjellige gruppetilbudene satt opp etter alder, og en oversikt over datoene vi underviser: 

Gruppetilbud og undervisningskalender 2022-2023

Gruppetilbud og undervisningskalender 2023-2024

Ansatte