Hovedsponsor

Forskrift om studier ved Høyskolen Barratt Due

Her finner du studieforskriften for studier ved Høyskolen Barratt Due.

Fastsatt av Styret for Barratt Due musikkinstitutt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) av 1.4.2005. Vedtatt første gang dato 14.6.2005, sist revidert i styremøte dato 27.2.2018.

Til grunn for forskriften ligger Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005, i forskriften her omtalt forkortet som UH-loven, samt tilhørende relevante forskrifter.

For masterstudier ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) basert på samarbeidsavtalen med Norges musikkhøgskole (NMH) av dato 19. desember 2003, sist revidert 6. juni 2016, gjelder også tilsvarende forskrifter ved NMH, og bestemmelsene i denne forskrift er på disse områdene underlagt NMHs forskrift. Hver gang masterstudiet omtales i reglementet, siktes det til samarbeidet med NMH.

Forskriften gir nærmere bestemmelser om (forskriftene finner du lengre ned på siden):

 • Opptak (kap. I)
 • Studentenes rettigheter og plikter (kap. II)
 • Organisering av studiene (kap.III)
 • Eksamen (kap. IV)
 • Grader og vitnemål (kap. V)
 • Bortvisning, utestenging fra studiet (kap. VI)
 • Utfyllende regler og ikrafttredelse (kap. VI)

 

Definisjoner: 

Studieplan / studieprogram / studieretning

 • Studieplan = En plan som beskriver læringsutbytte, faglige komponenter, oppbygging og gjennomføring av studier som ikke har sentralt fastsatte rammeplaner
 • Studieprogram = Et studium som studenter tas opp til og får studierett til.
 • Studieretning = En faglig spesialisering innenfor et studieprogram.

Emne / emnegruppe / fag / studiepoeng

 •  Emne = Den minste enheten som kan inngå i et fag eller et studieprogram. Alle emner skal ha et omfang angitt i studiepoeng.
 •  Emnegruppe = Samling av emner og/eller emnesamlinger fra et eller flere fag som i en studieplan er definert til å utgjøre en samlet faglig enhet.
 • Fag = Samling av emner som er beslektet og som er samlet under en felles fagbetegnelse.
 • Studiepoeng = Mål for omfanget av et emne eller studium. 60 studiepoeng tilsvarer ett års normal arbeidsinnsats på heltid for en student.

Eksamen / prøve

 • Eksamen = Skriftlig, praktisk og/eller muntlig grunnlag for vurdering av studentenes kunnskaper og ferdigheter som skal benyttes for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet.
 • Prøve = Vurdering som ikke inngår i karaktergrunnlaget på vitnemålet. En prøve kan likevel kreves bestått for at studenten kan gå opp til eksamen.
 • Utsatt eksamen/prøve = Eksamen/prøve som avholdes for studenter som har vært forhindret fra å avlegge eksamen til ordinær tid.
 • Ny eksamen/prøve = Eksamen/prøve som arrangeres for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen.

Student

 • Student = Den som – i samsvar med gjeldende opptaksregler – er tatt opp til et av instituttets studieprogram, og som har betalt studieprogrammets egenandel.

Studierett / utdanningsplan

 • Studierett = Rettigheter tilknyttet et studieprogram, f. eks. rett til undervisning, til veiledning, oppgaveløsning etc.  Studierett tildeles etter institusjonens tilbud om studieplass og studentens aksept av denne, og er knyttet til at egenandelen betales.
 • Utdanningsplan = En gjensidig avtale mellom studenten og HBD om studieprogresjon og plikter og ansvar begge parter har under studietiden. Utdanningsplanen inngås for ett studieår om gangen, og knyttes til ordinær studieprogresjon for det studieprogram studenten er tatt opp til.

 

Under finner du forskriftene. 

Her kan du laste ned utskriftsvennlig versjon

 

Forskriftene

Forskriften bygger på de generelle bestemmelsene i FOR-2007-01-31-173 Forskrift om opptak til høyere utdanning samt de bestemmelsene som spesifikt regulerer opptak til studier som krever musikkfaglige opptaksprøver. Se spesielt § 4-9. Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag og § 3-6. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag.

Denne forskriften regulerer opptak til følgende programmer/studier ved Barratt Due musikkinstitutt:

 • 4-årig bachelorprogram i utøvende musikk, 240 studiepoeng
 • 2-årig masterprogram i utøvende musikk, 120 studiepoeng, i samarbeid med Norges musikkhøgskole
 • Praktisk Pedagogisk Utdanning – instrumentalpedagogen, 60 studiepoeng over 2 år
 • Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8år, 30 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år
 • Utvekslingssøkere på Bachelornivå

Studier ved Barratt Due musikkinstitutt er adgangsregulerte grunnet kapasitets- og ressurshensyn jmf. Lov om universitet og høyskole § 3-7 (5). Høyskolerådet fastsetter årlig opptaksrammer for de ulike studieprogrammene. Studenter tas opp til studier ved Barratt Due musikkinstitutt på grunnlag av de generelle bestemmelsene i Forskrift om opptak til høyere utdanning, nasjonale repertoarkrav satt av Fagråd for Utøvende Musikkutdanning (FUM) og opptakskrav satt av institusjonen selv.

Søkere som allerede har fullført og bestått tilsvarende studieprogram som det søkes opptak til, kan ikke tas opp. Studenter som har permisjon eller av andre grunner uteblir fra utøvende studier i mer enn ett år, må normalt avlegge ny opptaksprøve.

 

Begrepsforklaring:

 • Jury = Fagjury av lærere som vurderer, kvalifiserer/ikke kvalifiserer og rangerer søkere
 • Opptakskommisjon = Bredt sammensatt utvalg som tilbyr studieplasser basert på måltall, økonomiske rammer og fagjuryenes vurdering og rangering.
 • Hovedinstrument = Søkernes primære utøvende instrument (inkluderer sang).
 • Instrumentgruppe = Strykere, blåsere, pianister, sangere.
 • 4-årig bachelorprogram i utøvende musikk og 2-årig masterprogram i utøvende musikk: 15. desember for opptak påfølgende år.
 • Praktisk Pedagogisk Utdanning – instrumentalpedagogen: 20. april for opptak samme år (opptak annethvert år)
 • Videreutdanning musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år: 20.april for opptak samme år
 • Utvekslingssøkere: 1. mars for opptak samme år

2.1 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk 240 studiepoeng
Generell studiekompetanse som fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-1. Generell studiekompetanse. For søkere fra de andre nordiske landene gjelder § 2-2. (1) Utenlandsk utdanning. Søkere med 3-årig videregående utdanning fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak uten tilleggskrav i norsk når den videregående utdanningen gir generelt opptaksgrunnlag til universitet og høyskoler i de respektive landene.

For søkere fra land utenfor Norden gjelder egne regler; se punkt 8.1.

Med hjemmel i Forskriftens § 3-6. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag (deriblant utøvende musikk) kan det i helt spesielle tilfeller gis unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Søkere som ønsker å bli vurdert utfra denne bestemmelsen, må spesifikt søke om dette. Søknadene blir behandlet individuelt etter de spesifikke krav som institusjonen setter for opptak etter unntaksbestemmelsen. Forskriftens § 3-6 gjelder både norske og utenlandske søkere. For søkere fra land utenfor Norden gjelder likevel Forskriftens § 2-2 om norsk språk, se punkt 8.1.

2.3 2-årig Masterprogram i utøvende musikk 120 studiepoeng
Opptak til Masterprogrammet er regulert av Norges musikkhøgskoles til enhver tid gjeldende opptakskrav.

2.4 Praktisk Pedagogisk Utdanning – instrumentapedagogen 
For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha:

 • En bachelorgrad i utøvende musikk på minst 180 studiepoeng hvor 60 studiepoeng må være avlagt på hovedinstrument.
 • Opptaksprøve på hovedinstrument og intervju må påregnes
 • Med hjemmel i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1 kan søkere over 25 år søke opptak på grunnlag av realkompetanse
 • Godkjent politiattest må fremlegges

2.5 Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8år 
Dokumentasjon på musikkfaglig utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang og pedagogisk utdanning. Prøve i musikalske ferdigheter og intervju må påregnes. Godkjent politiattest må fremlegges. Krav til norsk språkkompetanse jf. §8.1

2.6 Utvekslingssøkere
Utvekslingssøkere innen Nordplus eller Erasmus+ programmene må ha godkjenning fra hjemmeinstitusjonen samt levert videoopptak og forslag til Learning Agreement.

3.1 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk 240 studiepoeng 

Det oppnevnes følgende juryer:

 • Fiolin
 • Bratsj, cello, kontrabass
 • Sang
 • Messing
 • Treblås
 • Piano

Ved behov, kan juryer deles eller slås sammen.

Juryen skal bestå av minst 3 personer, minst ett medlem skal ha spesialkompetanse innen søkerens instrumentgruppe eller fagområde. Jury oppnevnes etter forsalg fra seksjonsledere og studieadministrasjon, og godkjennes av leder for Høyskolen. I tillegg til juryen, kan Studentutvalget oppnevne inntil 2 observatører til hver jury. Studentrepresentantene skal være til stede under selve prøven og under juryens vurderingsmøte. Studentrepresentantene deltar ikke i den faglige vurderingen av søkerne. De enkelte juryers oppgaver og arbeidsform reguleres av egen rutinebeskrivelse som administreres av juryleder. Jurymedlemmer, akkompagnatører og studentrepresentanter har taushetsplikt.

3.2  2-årig Masterprogram i utøvende musikk 120 studiepoeng
Juryer oppnevnes og administreres av Norges musikkhøgskole. Barratt Due musikkinstitutt er representert i de juryer hvor det er relevant. Se egen samarbeidsavtale mellom Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt.

3.3 Praktisk Pedagogisk Utdanning – instrumentalpedagogen
Det oppnevnes egen jury som skal bestå av minst 3 personer hvor minst ett medlem skal ha spesialkompetanse innen søkerens hovedinstrument eller instrumentgruppe. I tillegg til juryen, kan Studentutvalget oppnevne inntil 2 observatører. Observatørene skal være tilstede under selve prøven og under juryens vurderingsmøte. Studentrepresentantene deltar ikke i den faglige vurderingen av søkerne. Jurymedlemmer, akkompagnatører og studentrepresentanter har taushetsplikt.

3.4 Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år
Det oppnevnes egen jury som skal bestå av minst 2 personer. I tillegg til juryen, kan Studentutvalget oppnevne inntil 2 observatører. Observatørene skal være tilstede under selve prøven og under juryens vurderingsmøte. Studentrepresentantene deltar ikke i den faglige vurderingen av søkerne. Jurymedlemmer og studentrepresentanter har taushetsplikt.

3.5 Utvekslingssøkere
Utvekslingssøkere vurderes av juryene for 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk. Søknaden må ha vedlagt video-opptak av selvvalgt program på minimum 20 minutter. Søkerne skal vurderes og rangeres sammen med ordinære søkere.

Ved eventuelt opptak vil studenten bli plassert på hovedinstrument i 3. år og bli tildelt valgemner fra 3. og/eller 4. år. Opptak gis for ett eller to semester.

Opptaksprøvene gjennomføres i henhold til rutinebeskrivelser for de enkelte programmer og juryer.

4.1 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk 240 studiepoeng

Opptaksprøve i teori og gehør

 • Teoriprøven gjennomføres digitalt. 
 • Prøven består av to hoveddeler, gehør og teori.
 • Både teori og gehør må være bestått for at prøven godkjennes til bestått
 • Søkere som kan dokumentere at de samme semester har avlagt og bestått nasjonal fellesprøve eller har godkjent prøve fra selve opptaksuken, får prøven godkjent.

Klaverprøve, kun for sangere
Prøven inneholder følgende to obligatoriske momenter:

 • Fremføring av et forberedt stykke
 • Enkel oppgave i prima vista-spill 

Repertoar for hovedinstrument
Repertoar fastsatt av Forum for utøvende musikkutdanning (FUM). 

Vurderingskriterier
Søkerne vurderes ut fra en helhetlig vurdering av de ulike momentene i prøvespillet.

Kandidatene gis karakter fra 1-3 hvor 3 er best.
1 – ikke kvalifisert
2 – kvalifisert
3 – svært kvalifisert

4.2 2-årig Masterprogram i utøvende musikk 120 studiepoeng
Opptaksprøvene gjennomføres ved og administreres av Norges musikkhøgskole etter deres til enhver tid gjeldende regler.

4.3 Praktisk Pedagogisk Utdanning – instrumentalpedagogen
Opptaksprøven gjennomføres med intervju og instrumental/vokalprøve av formelt kvalifiserte søkere.

4.4 Videreutdanning musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år 
Opptak skjer på grunnlag av innsendt dokumentasjon på formell utdanning og/eller praksis. Ved behov, vil søkere kunne bli innkalt til et intervju og/eller en musikkprøve.

4.5 Utvekslingssøkere
Utvekslingssøkere vurderes sammen med søkere til 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk. Søkere må ha et nivå tilsvarende bestått hovedinstrument 2. år for å bli godkjent til opptak. Ved eventuelt opptak vil studenten bli plassert på hovedinstrument i 3. år og bli tildelt valgemner fra 3. og/eller 4. år. Opptak gis for ett eller to semester.

5.1 Opptak til 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk, 2-årig Masterprogram i utøvende musikk og Utvekslingssøkere
Opptak til disse programmene ses i sammenheng innen de rammer og måltall som er fastsatt. Utvekslingssøkere inngår ikke i måltallet. Høyskolerådet og rektoratet utgjør opptakskommisjonen. Leder for Høyskolen Barratt Due gir en innstilling basert på vedtatte rammer og måltall.

5.2 Praktisk Pedagogisk Utdanning – instrumentalpedagogen
Programleder, lærere i instrumentaldidaktikk på søkernes hovedinstrument og Undervisningsleder utgjør opptakskommisjonen og tar opp studenter basert på vedtatte rammer og måltall.

5.3 Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år
Programleder og undervisningsleder utgjør opptakskommisjonen og tar opp studenter basert på vedtatte rammer og måltall.

Søkere som ikke fyller de generelle opptakskravene ved opptakstidspunktet, og som ikke har søkt opptak etter § 3-6. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag, kan gis betinget opptak frem til studiestart. Dokumentasjon på generell studiekompetanse må fremlegges innen 1. august.

Med hjemmel i § 5-1 Forskrift om opptak til høyere utdanning kan det etter søknad gis utvidet betinget opptak.

Søknader om betinget opptak, eventuelt utvidet betinget opptak til Masterprogrammet i utøving skal videresendes Norges musikkhøgskole for behandling.

Ved behov avgjør Leder for Høyskolen Barratt Due i samråd med Høyskolerådet om det skal lyses ut sekundæropptak på instrumenter/instrumentgrupper eller PPU/Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år.

Søkere som kan dokumentere sykdomsfravær ved ordinært opptak, kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Opptaksprøvene gjennomføres som for ordinære søkere.

Søkernes musikkfaglige kompetanse vurderes av juryen til det programmet de har søkt opptak til.

8.1 Krav til norsk språk
Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk med én av disse prøvene:

 1. Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
 2. Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 3. Bestått eksamen fra 1-årig høyskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 4. Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009
 5. Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter (leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig).
 6. Bestått muntlig test i norsk, høyre nivå («Bergenstesten») samme med minimum nivå B2 i alle delferdigheter (jf.pkt.5 over)
 7.  Bestått skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), sammen med minimum nivå B2 i alle delferdigheter i muntlig kommunikasjon fra norskprøven (jf. pkt. 5 over).

8.2 Krav til finansiering
Som generell regel, må alle studenter fra land utenfor Norden betale inn et beløp tilsvarende Statens Lånekasse for Utdannings basisstøtte pluss BDMs studieavgift (nødvendig livsopphold og studieavgift) til HBDs depositumkonto før søknad om studentvisum/oppholdstillatelse sendes til UDI. HBD sender studenten en formell bekreftelse på at pengene er mottatt. Bekreftelsen brukes som dokumentasjon på finansiering i studentens søknad til UDI. Ved ankomst til Norge må studenten opprette norsk bankkonto i sitt navn. HBD overfører pengene til denne kontoen.

Musikkfaglige opptaksprøver regnes som bedømmelse av prestasjoner som ikke kan etterprøves og resultatet av prøvene kan ikke påklages. Det er kun adgang til å klage over formelle feil ved avgjørelse av opptak. De faglige vurderinger av søkernes kvalifikasjoner kan ikke påklages

10.1 Opptak til HBD gir studierett til det studieprogrammet studenten er tatt opp til.
Mellom institusjonen og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter.

10.2 Utdanningsplanen skal gi nærmere informasjon om:

 • hvilke emner studenten allerede har fullført
 • hvilke emner studenten skal fullføre i det aktuelle studieåret
 • andre obligatoriske aktiviteter som studenten skal delta i
 • progresjonen i det planlagte utdanningsløpet
 • andre opplysninger som kan ha betydning for studentens studieprogresjon

10.3 En student som er tatt opp til et studieprogram og som følger dette med normal studieprogresjon, har krav på at programmets faglige mål, nivå og struktur ikke endres i den tiden han/hun har studierett til programmet. Studenten må likevel akseptere at det kan bli endringer i programmets emner og oppbygging så lenge dette ikke medfører at studenten blir forsinket i sin studieprogresjon.

10.4 Studieretten opphører når:

 • Studenten oppfyller kravene for tildeling av vitnemål for fullført studieprogram.
 • Studenten selv bekrefter at han/hun trekker seg før fullført studieprogram.
 • Studenten fratas sin studierett.

10.5 En student som på grunn av ikke beståtte eksamener, prøver og/eller permisjoner, herunder også sykepermisjoner, er mer enn 2 års forsinket i forhold til den normale studieprogresjon, mister studieretten. Vedtak om tap av studierett er å anse som enkeltvedtak etter Forvaltningslovens bestemmelser og kan påklages, jmf. Forvaltningslovens §28.  Krav til progresjon i studiet er nærmere definert i det enkelte studieprogram.

Studieavgiften betales semestervis. Semesteravgiftens størrelse fastsettes administrativt. Studenter med 30 studiepoeng eller mindre betaler halv studieavgift. Videreutdanning i musikkbarnehage betaler full studieavgift. Utreisende utvekslingsstudenter betaler full studieavgift minus SiO-avgift og kopiavgift. Innreisende utvekslingsstudenter på Nordplus og Erasmus+ programmene betaler ikke studieavgift.

Studenter i full permisjon betaler ikke studieavgift i den perioden permisjonen gjelder.

Instituttets frister for betaling av semesteravgift og bekreftelse av utdanningsplan er hhv. 15. september og 15. februar.

Frister for informasjon om utøvende prosjekter definert i årsplanen

 • I Årsplanen (kunngjøres 1. februar) varsles alle obligatoriske prosjekter for kommende studieår ved HBD.
 • Studenten plikter å reservere hele prøveperioden i sin kalender inntil detaljert prøveplan foreligger. Det er vanlig med helge-, ettermiddags- og kveldsprøver.
 • Rammeplan for prosjektet, inkludert rammer for gruppeprøver, kunngjøres senest åtte uker før oppstart av prosjektperioden. Ved avvik plikter HBD å varsle studentene i god tid. Rammene kunngjøres i studentens timeplan i Asimut.
 • Detaljert prøveplan kunngjøres senest fire uker før oppstart av første prøve.
 • Stemmefordeling/oppsett skal kunngjøres senest fire uker før oppstart av første prøve.

Studenter plikter å rette seg etter denne forskrift med tilhørende retningslinjer.

Studenter plikter å holde seg orientert om kunngjøringer ved oppslag, på HBDs studieadministrative system og på BDM-e-post.

Studenter plikter, i samsvar med Studieplanen, å delta i obligatorisk undervisning, prosjekter, kurs eller seminarer som kommer i tillegg til, eller i stedet for ordinær ukentlig undervisning.

Definisjoner:
Fravær = korttidsfravær fra undervisning eller prosjekter
Permisjon = langtidsfravær fra undervisning; inntil to semestre. Fravær fra hele prosjekter.

13.1 Fravær
All ordinær undervisning krever 80 % fremmøte dersom ikke annet er fastsatt i studie- og/eller emneplan.

 • Fravær innen 20 % meldes til faglærer.
 • Fravær utover 20 % kan innvilges etter søknad og vil bli individuelt behandlet. Søknad skal sendes studieadministrasjonen og vil avgjøres i samråd med lærer i det aktuelle emnet. I vurdering av søknad vil realistiske forutsetninger for oppnåelse av emnets eller emnenes læringsutbytte tillegges avgjørende vekt.
 • Ved fravær grunnet dokumentert sykdom må legeattest sendes HBD snarest mulig i sykdomsforløpet og senest to døgn etter sykefraværet.
 • Ved dokumentert sykdom kan studenten søke om utsettelse av arbeidskrav.
 • Studenten har klagerett på formelle saksbehandlingsfeil.
 • Fravær utover 20 % uten godkjent søknad vil føre til tap av eksamensrett.
 • Formelt varsel om, eller vedtak om tap av eksamensrett sendes fra studieadministrasjonen.
 • Utøvende prosjekter samt praksisuker i PPU-utdanningen krever 100 % fremmøte. 
 • Fravær kan innvilges etter søknad og vil bli behandlet individuelt. Med gyldig fravær menes fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn.
 • Søknaden sendes studieadministrasjonen og avgjøres administrativt i samråd med faglig og/eller administrativ prosjektleder for det aktuelle prosjektet.
 • Studenten har klagerett på formelle saksbehandlingsfeil. 

 

13.2 Permisjoner
Undervisning

 • Studenter kan søke om permisjon av viktige velferdsgrunner, på grunn av fødsel, avtjening av verneplikt, eller ved sentrale verv innen studentpolitikk.
 • Det kan i tillegg gis permisjon dersom velferdsgrunner eller vektige faglige grunner tilsier det. Slik permisjon gis normalt bare for hele studieår – regnet fra oppstart av høstsemesteret, og gis ikke før påbegynt studium
 • Studenter i permisjon skal ikke betale semesteravgift/studieavgift eller bekrefte utdanningsplanen, og kan derfor heller ikke ta eksamen. Man kan ikke ha permisjon i mindre enn ett semester
 • Søknaden sendes studieadministrasjonen. Frister: 1. mai for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret

13.3 Prosjekter

 • Studenter kan søke om permisjon fra hele obligatoriske prosjekter definert i årsplanen. Alle prosjekter forutsetter 100% deltagelse og det er derfor ikke anledning til å søke om delvis permisjon. Søknaden sendes studieadministrasjonen og vil avgjøres i samråd med relevant seksjonsleder. Ved behandling av søknaden vil HBDs besetningsbehov i det aktuelle prosjektet tas med i vurderingen av søknaden.
 • Utøvende ukesprosjekter:
  • Frist for å søke permisjon fra et utøvende prosjekt er senest fem uker før prosjektets start.
  • Permisjon innvilges kun i særskilte faglige tilfeller og behandles individuelt og dersom permisjonsgrunnlaget vurderes til å erstatte og føre til tilsvarende læringsutbytte som i det obligatoriske prosjektet i HBDs regi.
 • Julekonserten:
  • Frist for å søke om permisjon fra julekonserten er tre uker før oppstart av prøveperioden.
  • Permisjon kan innvilges på grunnlag av at studenten oppnår relevant faglig erfaring i det eksterne prosjektet.

Studenter som har en aktiv studierett ved en annen høyere utdanningsinstitusjon i Norge kan søke innen gjeldene frister om å få ta enkeltemner ved BDM (hospitering). Søkerne må dokumentere at de har studierett og at de har betalt semesteravgift til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Adgang til vurdering for personer uten opptak (privatister) blir ikke innvilget på emner som har obligatoriske arbeidskrav, forkunnskapskrav eller særskilt krav til studierett.

Styret vedtar forslag om opprettelse og nedleggelse av studieprogrammer samt revisjon av eksisterende studieprogrammer før søknad om godkjenning oversendes til NOKUT.

Høyskolerådet vedtar/endrer studieplaner for alle studieprogram som skal tilbys ved HBD, før disse oversendes Styret til behandling og til NOKUT for endelig godkjenning/akkreditering.

Studieplanen skal – i samsvar med retningslinjer fra NOKUT – fastsette:

 • Studiets læringsutbytte og faglige innhold.
 • Eventuelle forkunnskapskrav eller anbefalte forkunnskaper for studiet.
 • Beskrivelse av hvert enkelt emne som inngår i studiet med beskrivelse av læringsutbytte, innhold, arbeidsformer, organisering og vurdering.
 • Emnenes omfang i studiepoeng.
 • Eventuelle forkunnskapskrav eller anbefalte forkunnskaper for det enkelte emne.
 • Bestemmelser om eventuelle obligatoriske aktiviteter, praksis og lignende.
 • Hvilke emner som er obligatoriske, og hvilke som tilbys som valgemner innenfor studiet.
 • Eksamensordning, prøve- og vurderingsform, intern eller ekstern sensur.
 • Adgang til og gjennomføring av ny eksamen.
 • Eventuelle hjelpemidler ved avsluttende eksamen.
 • Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet.
 • Overgangsordninger ved endring av studieplanen.

Studieåret er normalt 10 måneder og er delt i to semestre; høstsemesteret og vårsemesteret. Detaljene for studieåret fastsettes av Høyskolerådet.

I avsluttende vurdering kan inngå:

 • skriftlig eksamen/prøve, som skoleeksamen/-prøve eller hjemmeeksamen/-prøve
 • muntlig eksamen/prøve
 • utøvende eller annen praktisk eksamen/prøve
 • gjennomføring av obligatorisk praksis
 • gjennomføring av/dokumentert deltakelse i obligatorisk undervisning
 • mappevurdering: i en vurderingsmappe kan inngå utførte skriftlige oppgaver, skriftlige rapporter, prosjektarbeid, praksis, seminararbeid og lignende
 • Innpassingseksamen
 • kombinasjon av ovennevnte vurderingsformer

Eksamen eller prøve kan gjennomføres individuelt eller gruppevis. Hvilke(n) eksamens- eller prøveform(er) som benyttes i det enkelte emne samt om det er intern eller ekstern sensur framgår av studieplanen.

19.1 Eksamensrett
I den enkelte studieplan kan det være fastsatt at særskilte arbeidskrav må være oppfylt, at bestemte eksamener eller prøver må være bestått, eller at obligatorisk undervisning og praksisopplæring må være gjennomgått og godkjent og/eller bestått før eksamen i det enkelte emne kan avlegges.

19.2 Innpassingseksamen
Studenter som er tatt opp på BDMs 4-årige bachelorprogram i utøving gis anledning til å ta eksamen i musikkteoretiske emner uten å ha gjennomgått emnets undervisning og studieplanfestede arbeidskrav. Hvilke emner dette gjelder, er spesifisert i de enkelte emneplaner. Eksamen avlegges ved studiestart i 1. og/eller 2. år. Emnets læringsutbytte må oppnås som ved ordinær eksamen for at det skal godkjennes til bestått.

20.1 Utdanningsplanen til den enkelte student angir hvilke emner som skal avsluttes innen det angitte studieår, og er å betrakte som oppmelding til eksamen i disse emnene.

20.2 Studenter som har krav på ny eksamen er selv ansvarlig for å melde seg opp innen de frister som er gitt.

20.3 Studenter som har krav på utsatt eksamen, er selv ansvarlig for å melde seg opp innen de frister som er gitt. Frist for slik oppmelding er 20. juni for eksamen i begynnelsen av høstsemesteret og 20. desember for eksamen i begynnelsen av vårsemesteret.

20.4 For studenter som har rett til utsatt eller ny eksamen, vil utdanningsplanen gi informasjon om dette – og fungere som oppmelding til disse eksamenene. Studenter som etter normert studietid gjenstår med en eller flere eksamener er selv ansvarlig for å melde seg opp til utsatt/ny eksamen innenfor den tidsrammen studenten har studie – og eksamensrett.

Trekk fra eksamen må skje skriftlig senest 30 dager før eksamen begynner for ordinære muntlige og utøvende/praktiske eksamener, og minst 14 dager før eksamen begynner for ordinære skriftlige eksamener. Det er ikke anledning til å trekke seg fra obligatoriske praksisstudier, praksisperioder, praksisarbeider, oppgaver eller prøver som varer sammenhengende lenger enn to uker. En kan bare trekke seg fra eksamen to ganger i samme emne.

Studenter som trekker seg etter fristen får registrert «ikke møtt». «Ikke møtt» teller som et eksamensforsøk. Studenten har ikke krav på å fremstille seg på nytt før påfølgende semester.

En student som har trukket seg til en eksamen, er selv ansvarlig for å melde seg opp innen de frister som er gitt.

En student har ikke rett til å fremstille seg til samme eksamen eller prøve ved HBD mer enn tre ganger. En student som etter tre forsøk ikke har bestått obligatorisk eksamen eller prøve mister studieretten. Vedtak om tap av studierett kan påklages for formelle feil. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket ble gjort kjent.  

Dispensasjon fra regelen om tre vurderingsforsøk på emne uten gyldig resultat kan bli innvilget (ett nytt forsøk) dersom:

 • emnet er obligatorisk i programmet
 • emnet er siste emnet i en spesialisering eller en grad
 • emnet er forkunnskapskrav for ett eller flere obligatoriske emner i graden
 • søkeren kan vise til andre særlig tungtveiende grunner eller dokumentere omstendigheter som hindret annullering av vurderingsmelding

En student som ikke består eksamen har ikke krav på ny undervisning i emnet, men kan etter søknad innvilges rett til ny undervisning. Søknaden behandles av studieadministrasjonen i samråd med aktuell faglærer.

I emner der vurderingen fastsettes på grunnlag av obligatorisk undervisning eller obligatorisk praksis, har likevel studenten anledning til følge undervisningen på nytt én gang. Dersom studenten heller ikke da består, mister studenten studieretten.  Vedtak om tap av studierett kan påklages for formelle feil. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket ble gjort kjent, jmf. Forvaltningslovens § 28.

23.1 En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen til ordinær tid, har rett til å gå opp til utsatt eksamen, normalt senest i løpet av 2. uke i det påfølgende semester. Med gyldig fravær menes fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn

23.2 For kandidater som har strøket ved ordinær eksamen og fortsatt studierett er avhengig av bestått eksamen, arrangeres det ny eksamen slik at normal studieprogresjon kan opprettholdes, normalt senest i løpet av 2. uke i det påfølgende studieår.

23.3 For kandidater som har strøket ved ordinær eksamen, men der fortsatt studierett ikke er avhengig av at eksamen er bestått, kan det arrangeres ny eksamen på tidspunkt som er hensiktsmessig for HBD.

23.4 Utsatt og ny eksamen kan arrangeres samtidig.

23.5 Eksamensavgift 

For studenter som har gjennomført ordinær studieprogresjon, men som gjenstår med en eller flere eksamener gjelder følgende: 

 • Der det gis undervisning betaler studenten halv eller hele semesteravgift (inkludert SIO-avgift) etter de retningslinjer som gjelder (se ledd under)
 • For studenter som kun skal avlegge eksamen betales en eksamensavgift (inkludert SIO-avgift)

Eksamensavgiften tar utgangspunkt i semesteravgiften og beregnes ut fra antall studiepoeng pr. eksamen. Avgiften skal dekke kostnader til administrasjon og sensur. Avgiften må være betalt i forkant av aktuell eksamen for at eksamen skal kunne avlegges.

For masterstudenter gjelder reglementet ovenfor, med unntak av eksamener som i sin helhet avlegges på NMH. I disse tilfeller betales en kvart semesteravgift (inkluderer SIO-avgift) som skal dekke administrative kostnader BDM har i samarbeidet med NMH.

24.1 Studieadministrasjonen avgjør søknad om bruk av annen/tidligere utdanning fra BDM som skal inngå i grad som gis ved BDM og som dermed kan gi fritak fra eksamen og/eller obligatorisk undervisning

24.2 Studieadministrasjonen avgjør søknad om innpassing av utdanning fra andre institusjoner som del av utdanning som skal inngå i grad ved BDM og som dermed kan gi fritak fra eksamen og/eller obligatorisk undervisning.

24.3 For utvekslingsstudier som skal inngå i en grad ved BDM må det søkes om forhåndsgodkjenning.

Studenter som avlegger eksamen i emner der innholdet helt eller delvis dekkes av tidligere avlagte eksamener fra andre utdanninger, får redusert sin samlede studiepoengsum for de aktuelle emnene. Reduksjonen skal gjøres i det eller de emner som fører til den høyeste karakteren for studenten.

Ved nedlegging av studieprogram eller endringer i studieplan/pensum skal det for et tidsrom på to år etter at denne planen er opphørt å gjelde være anledning til å avlegge eksamen etter tidligere ordning. Gjelder endringen bare eksamensordningen, gis det bare anledning til å gå opp til eksamen etter tidligere ordning dersom studiet var påbegynt før den nye studieplanen trådte i kraft.

Eksamen skal normalt skje i form av individuell prøving, slik at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte.

Eventuell gruppeeksamen eller -prøve skal organiseres slik at kunnskaper og ferdigheter til hver enkelt kandidat også kan vurderes på individuelt grunnlag. Hvilken eksamens- eller prøveform som skal inngå i vurderingen og hvorledes oppgaver skal gjennomføres, bedømmes eller vurderes, går fram av studieplan/emneplan

Muntlig og utøvende/praktisk eksamen skal være offentlig, jf. UH-lovens § 3-9. Når tungtveiende hensyn taler for det, kan studieadministrasjonen i samråd med aktuell faglærer– eventuelt etter søknad fra vedkommende eksamenskandidat – bestemme at muntlig eller utøvende/praktisk eksamen lukkes for offentligheten.

Språket ved eksamener og prøver er norsk, men det kan gis adgang til å besvare oppgaver på dansk, svensk eller engelsk.

28.1 Studenter med dysleksi/andre lese/skriveutfordringer, eller med varige funksjonshemninger som gjør at de ikke kan gå opp til eksamen/prøve med ordinær eksamens/prøveform – kan få denne spesielt tilrettelagt, slik at vurdering likevel kan gjennomføres. Dette gjelder både ved skoleeksamen/prøve og ved hjemmeeksamen.

28.2 Skriftlig søknad om slik tilrettelegging må leveres senest 30 dager før eksamen og skal dokumenteres med attest fra sakkyndig instans. Attesten skal inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor det er behov for særordning i eksamenssituasjonen og hvilken særordning som anbefales. Hvis behovet for særordning først melder seg etter at fristen er utløpt, kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen.

28.3 Det kan innvilges inntil 25 % (maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig skoleeksamen når behov for dette er dokumentert. Ved hjemmeeksamen kan det gis inntil 48 timers utvidelse av tiden inklusive eventuell lørdag og helligdag.

28.4 Bruk av PC eller sekretærhjelp ved skriftlig skoleeksamen kan innvilges når behov for dette er dokumentert

28.5 Søknader om særordninger behandles administrativt. Vedtak kan påklages for formelle feil. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket ble gjort kjent, jmf. Forvaltningslovens § 28.

Hvilke hjelpemidler som tillates brukt ved den enkelte eksamen skal være oppgitt på forhånd, og skal dessuten tydelig framgå av eksamensoppgavene.

Bruk av hjelpemidler i strid med dette betraktes som fusk eller forsøk på fusk, jf. §37.

Kandidater som møter etter at eksamen har startet kan, med særskilt tillatelse, få gjennomføre eksamen. Slik tillatelse vil ikke bli gitt dersom det er gått mer enn 30 minutter etter at eksamen har startet eller dersom noen kandidater allerede har forlatt eksamenslokalet.

Kandidater som møter opp til eksamen må kunne legitimere seg ved fremvisning av gyldig studie- og semesterkort, og skal kvittere egenhendig ved tildeling av kandidatnummer. Ved innlevering av skriftlige eksamensbesvarelser skal bare kandidatnummer være påført.

Dersom en kandidat på grunn av sykdom etter at trekkfristen er utløpt, ikke kan møte til, eller gjennomføre eksamen, må vedkommende levere legeattest senest to døgn etter den aktuelle eksamen. Dette gjelder også ved hjemmeeksamener, ved prosjektoppgaver, praksisstudier samt andre skriftlige eller praktiske arbeider hvor det er fastsatt en bestemt frist for rapportens eller arbeidets avslutning/innlevering.

Legeattesten skal i alle tilfelle angi tidsrommet for sykemeldingen.

Dersom det ikke er mulig å framskaffe legeattest innen fristen, må kandidaten gi beskjed til HBD innen fristens utløp for avtale om ny og endelig frist.

Bekreftet sykdomsforfall gir rett til utsatt eksamen / prøve. Ved hjemmeeksamen eller tilsvarende prøve hvor fastsatt eksamenstid er mer enn to uker kan det alternativt gis utsatt innleveringsfrist med inntil to dager. Søknad om utsatt frist må være vedlagt legeattest og må leveres HBD umiddelbart etter sykemeldingsperioden og senest en dag før innleveringsfristen.

Dersom en kandidat av andre særlige grunner ikke kan møte til/fullføre påbegynt eksamen, må kandidaten umiddelbart gi melding om dette til administrasjon. Kandidaten skal innenfor de samme fristene som gjelder ved sykdom gi en skriftlig redegjørelse for, og dokumentere hvilke særlige grunner som påberopes.

Ved hjemmeeksamen kan det gis utsatt frist ved dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn.

Undervisningsleder avgjør om kandidaten får godkjent gyldig forfall etter denne paragraf eller skal anses å ha strøket til eksamen. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket ble gjort kjent.

33.1 Overtredelse av reglen i universitets- og høyskolelovens § 4-7, vil kunne bli vurdert som fusk eller forsøk på fusk.

33.2 Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse vil kunne føre til annullering av den aktuelle eksamen, prøve eller kurs, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 nr 1, ev. også til utestengelse fra BDM i inntil to semestre, jf. universitets- og høyskoleloven
§ 4-8 nr 3.

33.3 Sak om annullering eller utestengelse avgjøres av Klagenemnden. Klageinstans er det nasjonale klageorganet Felles klagenemnd, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-1 nr 7, jfr. FOR 2005-10-10 nr 1192: Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10.

34.1 Bokstavkarakterer

 

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende     

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

34.2 Bestått/ikke bestått
Karakterregelen Bestått/ikke bestått benyttes i enkelte emner og særlig ved veiledet praksis

34.3 Godkjent/ikke godkjent
For arbeidskrav og i enkelte tilfeller praksis kan prestasjonen angis som Godkjent og Ikke godkjent. Dette er ikke definert som karakterer, det gis ingen studiepoengsuttelling for denne vurderingen, men betraktes som progresjonskrav. Vurdering av prestasjoner som godkjent eller ikke godkjent utløser i de fleste tilfeller samme rettigheter i forhold til krav om begrunnelse og klageadgang som definerte karakterer.

34.4 Det framgår av de enkelte studieplaner og emnebeskrivelser hvilket karaktersystem som skal benyttes.

34.5 Ved sammenslåing av karakter til vitnemålskarakter, skal reglene for dette fremgå av studieplanen. Alle deleksamener må være bestått for at slik sammensatt eksamen kan anses som bestått.

34.6 Kandidater som leverer blank besvarelse, eller som trekker seg under eksamen uten gyldig grunn, får registrert strykkarakter.

34.7 Kandidater som ikke møter til eksamen eller som trekker seg etter fristens utløp uten gyldig grunn får registrert “Ikke møtt”. Ikke møtt teller som ett eksamensforsøk. Det samme gjelder for kandidater som uten gyldig grunn ikke leverer rapporter, arbeider, hjemmeoppgaver e.l. innen fastsatte frister.

34.8 Høyskolerådet fastsetter overgangsordninger fra tidligere karaktersystemer.

35.1 Eksamen, både ordinær, ny og utsatt, vurderes av egen vurderingskommisjon bestående av minst to medlemmer, oppnevnt av Rektor. Det skal fremgå av den enkelte emneplan om det benyttes intern eller ekstern sensur. En ekstern sensor kan ikke ha vært ansatt ved BDM de siste 12 måneder før han/hun blir brukt som ekstern sensor. Ekstern sensor skal normalt ikke benyttes sammenhengende i mer enn 3 år.

35.2 Ved vurdering som inngår i masterstudiet, fremgår retningslinjene for sensur av NMHs tilsvarende forskrifter.

35.3 Ved ny vurdering benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst en av sensorene skal være ekstern, jf. UH-loven § 3-9, 5. ledd. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige eksamenskarakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig eksamen og klage på den skriftlige delen aksepteres, skal det også avholdes ny muntlig eksamen for å fastsette endelig karakter, jf. UH-loven § 3-9.

35.4 Sensuren skal foreligge innen tre uker etter eksamen hvis ikke særlige grunner tilsier annet.  

36.1 En av de interne sensorer er kommisjonsleder og hovedansvarlig for det praktiske i forbindelse med eksamen, så som føring av sensur­skjema og utarbei­ding av eventuell skriftlig uttalelse fra eksamenskommisjonen, jf. siste ledd. Det er videre kommisjonslederens ansvar at kommisjonen er informert om denne forskrift samt andre regle­menter og be­stemmelser, og at de nødvendige dokumenter er tilgjengelig under eksamen.

36.2 Faglærer er normalt eksaminator ved muntlige eksamensprøver. Ved bruk av ekstern sensor, er ekstern sensor normalt eksaminator. De øvrige medlemmene av kommisjonen har også anledning til å stille spørsmål.

36.3 Under skriftlige eksamener har faglærer plikt til å være til stede den første ti­men etter at oppgaven er utlevert. Utover dette skal fag­lærer være tilgjengelig under hele eksamensprøven eller til fastsatte veiled­ningstider.

36.4 Kommisjonen står samlet ansvarlig overfor Barratt Due musikkinstitutt for at vurderingen fore­går i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, reglementer, studieplan og øvrige retningslinjer.

36.5 Kommisjonen står samlet bak karakterfastsettingen og er likeledes samlet ansvarlig ved en eventuell klage­prosedyre.

36.6 Ekstern sensor skal på forespørsel legge frem en skriftlig evaluering av ulike sider ved eksamensavviklingen (sensorrapport).

Sensur offentliggjøres så snart som mulig etter at sensur har falt og senest tre uker etter eksamen. Studenten har selv ansvar for å holde seg orientert om sine egne sensurresultater.

38.1 Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Ved muntlig eller utøvende/praktisk eksamen må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke etter at kandidaten fikk kjennskap til karakteren.

38.2 Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensorenes valg. Hvis sensorene i forbindelse med krav om begrunnelse finner at det kan være grunn til å endre den fastsatte karakter, skal de gi uttrykk for dette i en skriftlig begrunnelse. Sensorene kan i denne forbindelse kun endre den opprinnelige karakterfastsettelse til gunst for kandidaten.

38.3 En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas med nye sensorer, og karakteren kan endres både til gunst og til ugunst for klager.

38.4 Dersom det kreves begrunnelse for karakterfastsettingen eller det klages over formelle feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen framsatt, slutter klagefristen å løpe helt til fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

38.5 Bedømmelse av muntlig eksamen, utøvende/praktisk eksamen, vurdering av praksis eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Unntatt er klage over formelle feil.

38.6 Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at kandidaten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.

38.7 Nærmere regler om frister og framgangsmåte ved klagebehandlingen er gitt i UH-lovens kap. V og i forvaltningsloven kapittel VI.

I henhold til forvaltningslovens bestemmelser og UH-lovens kap. V, kan den som har vært oppe til eksamen, klage over formelle feil. Slik klage må være framsatt innen tre uker etter at kandidaten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Instituttets klagenemnd er klageinstans.

40.1 Formål
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. UH- loven kapittel 5 § 5 – 1

40.2 Sammensetning
Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.  Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere og skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.

Medlemmer

 1. Leder, advokat
 2. Rektor Norges Dansehøyskole
 3. Leder for høyskoletilbudene ved Barratt Due musikkinstitutt
 4. Studentrepresentant 1
 5. Studentrepresentant 2

Varamedlemmer

 1. Personlig varamedlem for Leder, advokat
 2. Personlig varamedlem for Rektor Norges Dansehøyskole
 3. Personlig varamedlem for leder for høyskoletilbudene ved Barratt Due musikkinstitutt
 4. Studentrepresentant 1 sitt varamedlem
 5. Studentrepresentant 2 sitt varamedlem

40.3 Klagenemnda er vedtaksfør:
Når lederen eller varamedlem for leder og 2 andre medlemmer er til stede.

40.4 Klagenemndas vedtak i klagesaker:
Kan ikke påklages.

HBD tildeler følgende grader:

 • bachelor i utøving, omfang 240 studiepoeng
 • master i utøving, omfang 120 studiepoeng, i henhold til samarbeidsavtale med NMH, og med NMH som ansvarlig institusjon.

Til grunn for bachelorgraden i utøving ligger egen studieplan, akkreditert av NOKUT, med emner i et omfang som til sammen må være på minst 240 studiepoeng. Studenter med andre eksamener på tilsvarende nivå avlagt ved andre institusjoner, kan få disse innpasset som del av HBDs bachelorgrad under forutsetning av at:

 • det inngår utøvende fag/emner i et omfang av minimum 80 studiepoeng i studiet,
 • minst 60 av studiepoengene er avlagt ved HBD

For å få tildelt mastergrad må de til enhver tid gjeldende krav om mastergrad ved NMH jf. NMHs tilsvarende forskrifter, være tilfredsstilt.

Studenter som 1. oktober 2005 eller senere oppfyller kravene til bachelorgraden, tildeles denne.

44.1 Vitnemål bachelorutdanning
Vitnemål utstedes ved fullført grad eller fullført utdanningsprogram. Vitnemålet skal gi opplysninger om hvilket semester og år graden/programmet er fullført. Vitnemål utstedes bare én gang.

For fullført studieprogram for bachelorgrad av 240 studiepoengs omfang angis graden som Bachelor i utøving.  I tillegg skal tittelen på studieretningen angis.

Vitnemål utstedes på norsk. Et eget vitnemålstillegg, Diploma Supplement, gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske utdanningssystemet.

En egen karakterutskrift legges ved vitnemålet. Studenter kan utover dette få bekreftet utskrift av beståtte karakterer. Karakterutskriften skal inneholde gjeldende karakter i emnet, hvilket år og semester karakteren er oppnådd, tittel på emnet og emnets omfang i studiepoeng.

44.2 Vitnemål masterutdanning
Vitnemål for masterstudiet utstedes av NMH i samsvar med samarbeidsavtalen med NMH.

44.3 Vitnemål videreutdanninger
Det utstedes vitnemål ved fullført utdanning

44.4 Vitnemål for ettårig påbygningsstudium
Vitnemål utstedes av NMH i samsvar med samarbeidsavtalen med NMH.

45.1 Utestenging og bortvisning som følge av de tilfeller som omtales i UH-loven § 4-8, behandles i henhold til den samme lovparagraf.

45.2 Utestenging grunnet forhold som omhandles i UH-loven § 4-9 behandles i henhold til samme lovparagraf.

45.3 Utestenging etter skikkethetsvurdering kan gjøres for studenter som følger studieprogram som gir lærerkompetanse. Slike saker skal behandles i samsvar med UH-loven § 4-10

45.4 Vedtak om bortvisning eller utestenging kan domstolprøves. Slike saker behandles i samsvar med UH-loven § 4-11.

Høyskolerådet og Rektor, eller den han bemyndiger, kan gi utfyllende regler til forskriften.

Forskriften trer i kraft fra og med 1. august 2005.
Fra samme tid oppheves eksisterende reglementer ved Barratt Due.
Endringer vedtatt dato gjøres gjeldende umiddelbart.

Endringer vedtatt dato 15. juni 2009
Endringer vedtatt dato 7. februar 2013
Endringer vedtatt dato 18. september 2014
Endringer vedtatt av Styret 27.02.2018
Endringer vedtatt dato gjøres gjeldende umiddelbart.