Beslutningsstruktur knyttet til koronatiltak ved BDM

Det hersker litt forvirring omkring beslutningsstrukturen for unntakssaker i forbindelse med koronasaker. I den forbindelse er beslutningsstrukturen blitt skissert opp her, samt en beskrivelse av de ulike diskusjons- og beslutningsrollene i disse sakene.

Vi ønsker at alle setter seg inn i denne beslutningsstrukturen for deres egen del og for at riktig kanal benyttes ved forespørsler.

Beslutningsstruktur knyttet til koronatiltak ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM)

Koronasituasjonen krever at vi må innføre flere innskrenkende smittevernstiltak for i størst mulig grad hindre smittespredning, både på BDM og i samfunnet forøvrig. De overordnede retningslinjene finnes i Barratt Dues smittevernveileder, som alle som deltar i de ulike aktivitetene i BDMs lokaler skal kjenne til og ha satt seg inn i.

Hovedregelen er at det ikke skal gjøres unntak fra denne. Samtidig ser vi at det fra tid til annen dukker opp problemstillinger vi ikke har tenkt på, og som må vurderes særskilt. Disse tilfellene skal alltid vurderes og besluttes på overordnet nivå. Det betyr at lærere, studenter og elever med foresatte ikke kan ta beslutninger på egenhånd, men må melde saken til avdelingsadministrasjonen som vurderer hvor den skal besluttes. Heller ikke resepsjonen har anledning til å beslutte unntak.

Det er opprettet et smittevernutvalg som skal fungere som et informasjons, -diskusjons -og koordineringsutvalg knyttet til koronaspørsmål. Utvalget er ikke et beslutningsorgan. Smittevernutvalgets mandat er å sørge for informasjonsflyt knyttet til koronasaker slik at alle berørte parter er informert. Videre skal utvalget sørge for god koordinering av tiltakenes gjennomføring, samt å legge til rette for en enhetlig praksis av tiltak på tvers av avdelingene/ enhetene. For større saker skal utvalget drøfte disse på en slik måte at viktige aspekter i saken blir belyst fra flere hold i organisasjonen, før endelig vurdering og beslutning i ledergruppen, eller på ledernivå i den enkelte avdeling.

Beslutningsstruktur for unntakssaker

Avdelingene, ved avdelingsleder: Små enkeltsaker vurderes og besluttes i den enkelte avdeling. Hver avdeling er representert i smittevernutvalget for på den måten å sørge for enhetlig praksis og holdning til unntak. Avdelingen vurderer størrelsen på en sak med tanke på beslutningssted. Saker knyttet til Musikk på Majorstuen koordineres og gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer på Majorstuen skole.

Ledergruppen: Ledergruppen er beslutningsorgan for saker som berører hele organisasjonen eller som er av prinsipiell art. Unntakssaker til ledergruppen skal gå via rektoratet, avdelingsledere eller administrasjonssjef.

Smittevernutvalget: Smittevernutvalget er ikke et beslutningsorgan, men skal for-drøfte saker for beslutning, koordinere informasjon og gjennomføring knyttet til beslutningene som er tatt.