Hovedsponsor

Studiekvalitet

1.

Styringsordning, regelverk og rutiner

2.

Rekruttering og opptak

3.

Studier og undervisning

4.

Læringsmiljø

5.

Resultat

Bakgrunn og formål

Kvalitetssikringssystemet for HBD (KS) er hjemlet i universitets- og høyskoleloven av 1.4.2005 og i NOKUTs godkjenningskriterier knyttet til eksamensrett for bachelorutdanninger. Kvalitetssystemet ble vedtatt opprettet i styremøte 14.juni 2005.

KS er utarbeidet på bakgrunn av krav stilt i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 (Kunnskapsdepartementet) og Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 27.01.2011 (NOKUT)

KS skal beskrive handlingsplaner for hvordan viktige sider ved HBDs utdanningsvirksomhet skal evalueres for å gjøre studiekvaliteten så god som mulig.

HBD legger noen viktige prinsipper til grunn for kvalitetsarbeidet og utføringen av dette: Demokratiske prosesser, ansvar i alle ledd, likebehandling, transparens og dokumentasjon. Med disse prinsipper lagt til grunn er det et mål at høyskolen gjennom kvalitetssystemet skal bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

Styret har overordnet ansvar for studiekvaliteten og fatter vedtak om kvalitetssikringssystemet.

Rektoratet ved direktøren har ansvaret for evaluering av styringsordning, regelverk og rutiner. 

Leder BDM har overordnet ansvar for at alle områder blir evaluert i henhold til beskrivelsen og delegerer ansvar til faglig og administrativt ansatte.

Høyskolerådet (HR) har overordnet ansvar for oppsummerende vurderinger og utforming av forbedringstiltak i etterkant av gjennomførte kvalitetssikringsprosesser.

Seksjonsledere har faglig ansvar for oppfølging av evaluering av emner i egen seksjon, i samarbeid med administrasjonen.

Lærer er emneansvarlig for respektive emne og skal legge til rette for at evaluering kan foregå.

Studenter bidrar ved å evaluere undervisningen.

Læringsmiljøutvalget (LMU) har – der dette fremgår av retningslinjene nedenfor – delegert ansvar for deler av kvalitetssikringsarbeidet.

Studentutvalget (SUT) er studentenes eget organ og representerer studentene i alle råd og utvalg som fatter beslutninger.

Det skal årlig sendes årsrapport for kvalitetssikring til Styret og som skal behandles av Styret. Rapporten skal inneholde hovedtendenser ved den helhetlige studiekvaliteten på Barratt Due og vedtas i Høyskolerådet før den sendes Styret. Rapporten skal inneholde en generell beskrivelse av
status på studiekvaliteten ved høyskolen og oppsummere hovedtrekk innen de ulike områder, herunder sentrale tall og statistikk:

Opptak

  • Totalt antall søkere sammenliknet med to foregående år.
  • Tilbudt plass, takket ja. Sammenlikne med to foregående år.
  • Utvekslings- og innvekslingssøkere

Resultat

  • Antall kandidater på normert tid og hengkandidater – Studiepoeng pr. år og pr. utdanning

 

Studiebarometer, med lenke 

LMUs årsrapport

Effektivisering, kostnader pr. student opp mot resultater, strategiske vurderinger, evaluering av porteføljen opp mot musikklivets behov og sammenliknet mot andre institusjoners porteføljer m.m.

Avvik må meldes Styret.

Studiekvalitet kan defineres som i hvilken grad utdanningsinstitusjoner legger til rette for og arbeider med at alle aspekter av studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er satt for studiet.

Studiekvalitet kan forstås som det faglige utbyttet en student har utviklet i løpet av graden. Dette vil avhenge av institusjonens faglige bidrag og tilrettelegging for studentens faglige utvikling.

Systemet består av fem områder som skal kvalitetssikres etter angitt beskrivelse:

1. Styringsordning, regelverk og rutiner
2. Rekruttering og opptak
3. Studier og undervisning
4. Læringsmiljø
5. Resultater

Oppsett for evaluering av områdene:

Mål  Hva er målet
Hva og hvordan Hva skal evalueres og hvordan skal evaluering gjennomføres
Ansvar/Oppfølging Hvem har ansvaret for oppfølging
Når Når i løpet av studieåret skal evaluering finne sted

 

Ansatte