Musikkbarnehagen starter opp uke 35, og går over to semestere
Skriv ut

Hvorfor musikkundervisning for barn?

Musikkundervisning for barn i alderen 0-6 år bygger på tanken om at alle har behov for og vil ha glede av musikk, at vi gjennom samhandling og gode opplevelser med musikk, sang og bevegelse kan gi uttrykk for tanker, følelser og fantasier.

Barn har en helhetssansende tilnærming til omverdenen, det kroppslige og det intellektuelle er ikke atskilte prosesser, men opererer som et hele. På denne måten lærer, erfarer og forstår barna hvordan alt henger sammen. 

Musikkundervisning for barn legger forholdene til rette for en helhetlig læring, som samtidig gir mulighet for musikkopplevelse og  musikkforståelse. Gjennom musikkaktiviteter vil barna  oppleve og bli kjent med forskjellige musikalske uttrykksformer; det eksperimenteres med sang og stemmen, med instrumenter, med kropp og ulike former for bevegelse.

Hvordan er musikkundervisningen lagt opp?

Musikkbarnehagen på Barratt Due er et åpent tilbud, den er religionsnøytral og det kreves ingen forkunnskaper eller spesielle musikalske egenskaper for å kunne delta. Musikkbarnehagen tilbyr generell gruppeundervisning. Tilbudet omfatter ikke individuell undervisning på et instrument.

Ved siden av å tilby musikkundervisning for barn, er Barratt Due er en utdanningsinstitusjon. Av denne grunn vil det i noen musikkgrupper være observatører og aktive studenter som leder deler av undervisningen.
I musikkgrupper med barn fra tre måneder til og med tre år, er en foresatt per deltagende barn med på musikktimene. Ved at foresatte oppfordres til å være aktivt deltagende i undervisningen, vil de yngste barna bli raskere trygge i undervisningssituasjonen, noe som igjen vil bidra positivt til barnas musikalske deltagelse og utvikling.  Alle voksne som er tilstede på en musikktime fungerer som rollemodeller for barna; er vi aktive og positive vil dette smitte over på barna. I grupper med barn i alderen 4-6 år venter foresatte utenfor undervisningsrommet.
Det arbeides mot at barnegruppen skal fungerer som en gruppe, at barna kan samarbeide og ta hensyn til hverandre og vi ønsker derfor en god dialog med foresatte. Skulle det oppstå atferdsproblemer med et barn som berører gruppens dynamikk, vil dette bli tatt tak i og foresatte kontaktet.
Lærestoffet tilpasses etter barnas utviklingsnivå, og vi ønsker at barnas tilegnelse av kunnskap som hovedsak springer ut av egne erfaringer og egenaktivitet. Undervisningen i musikkbarnehagen er variert: det fokuserer på sang og sangaktiviteter, dans og bevegelse, spillaktiviteter på rytme- og klanginstrumenter, improvisasjon og kreativ musikkutfoldelse, lydforming og lytting. Disse arbeidsområdene danner grunnlaget for undervisningen av hele aldersspekteret 0-6 år.

Kort om musikkbarnehagens mest sentrale arbeidsområder

Sang

Vokal aktivitet, sang, er vårt fremste og viktigste musikalske redskap. Stemmen har vi med oss fra vi er født, vi pludrer, lager lyder, synger og improviserer før vi kan snakke. Sangstemmen er det første ”instrumentet” vi tar i bruk når vi bevisst går inn for å utvikle barns musikalitet og musikkglede.

Dans og bevegelse

Barn er kroppslige, reagerer og lærer gjennom sansene og kroppen. Barn responderer spontant med bevegelse i forbindelse med musikk. Dans og bevegelse, i en fastlagt eller spontan sammenheng, er derfor sentrale arbeidsområder i musikkundervisningen. Gjennom dans og bevegelse vil barnet bli kjent med og oppleve musikkens elementer som danner  grunnlaget for videre musisering og musikkopplevelse.Improvisasjon og skapende aktiviteter

Barnet lever i øyeblikket, i en verden fylt av fantasi og spontanitet . I musikkbarnehagen vektlegges det at undervisningen tilrettelegges på en slik måte at den blir en arena for kreativ musikkutfoldelse. Improvisasjon og skapende aktiviteter er mulig innenfor alle områder det arbeides med i musikkbarnehagen.

EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: